สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ศรียาโง
 
1. นางพัชรินทร์  นาหัวนิล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวจิรภิญญา  ขันชา
 
1. นางอุทิศพร  ทองทิพย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศรัญย์  โมลา
 
1. นางพัชรินทร์  นาหัวนิล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 6 1. นางสาวอารีรัตน์  สิงห์มี
 
1. นางวิชชุดา  วศินวัฒนา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  เตชะแก้ว
 
1. นางอุทิศพร  ทองทิพย์
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  มาตย์วังแสน
2. เด็กหญิงจิราพร  ศรีวงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงนันทิยา  ประดิษฐ์ศรี
 
1. นางสาววรรรณิศา  ผาคำ
2. นางแสงสุรีย์  รัตนกิจ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กามะ
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุชัยราช
 
1. นางนิภาภรณ์  สระแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราพร  ทองยืน
2. นางสาวพรพรหมพร  มุงคุณ
 
1. นางนิภาภรณ์  สระแก้ว