สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ศรียาโง
 
1. นางพัชรินทร์  นาหัวนิล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวจิรภิญญา  ขันชา
 
1. นางอุทิศพร  ทองทิพย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศรัญย์  โมลา
 
1. นางพัชรินทร์  นาหัวนิล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 6 1. นางสาวอารีรัตน์  สิงห์มี
 
1. นางวิชชุดา  วศินวัฒนา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  เตชะแก้ว
 
1. นางอุทิศพร  ทองทิพย์
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  มาตย์วังแสน
2. เด็กหญิงจิราพร  ศรีวงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงนันทิยา  ประดิษฐ์ศรี
 
1. นางสาววรรรณิศา  ผาคำ
2. นางแสงสุรีย์  รัตนกิจ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กามะ
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุชัยราช
 
1. นางนิภาภรณ์  สระแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราพร  ทองยืน
2. นางสาวพรพรหมพร  มุงคุณ
 
1. นางนิภาภรณ์  สระแก้ว
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายกัณฑภณ  เทพศิริ
 
1. นางสุภนิดา  นาราศรี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวภาวินี  อังคบุตร
 
1. นายทวิช  บุญหนุน
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุณิสา  ฐานะ
2. เด็กหญิงสุนันทา  เหล็กกล้า
3. เด็กหญิงสุนันทา  พรพุทธรัตน์
 
1. นางปัญจพร  จิตรกลาง
2. นางสาวโสภาพร  มงคลเคหา
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 76.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  พูลเหลือ
2. นางสาวชลธิชา  มุลลิปุ้ม
3. นางสาวอุทุมพร  เตอุตตะรวง
 
1. นางกัญจน์กมล  มาลี
2. นายทวิช  บุญหนุน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80.5 ทอง 4 1. นางสาวจารุวรรณ  แสนเห็มทอง
2. นางสาววิจิตรา  คุณเมือง
 
1. นางมยุรี  เพียแก่น
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมีชัย  ใสเนตร
 
1. นางศิริพร  คำภิหนู
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายวุฒิพงษ์  แก้วคำ
 
1. นางมยุรี  เพียแก่น
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงดนนภา  ศรีภูธร
2. เด็กหญิงนันทิดา  นารี
3. เด็กหญิงพรรณชิตา  เมืองหนองจอก
 
1. นางสาวโสภาพร  มงคลเคหา
2. นางสาวโสภิดา  โทมนัส
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.75 ทอง 7 1. นายณัฐวุฒิ  พลบูรณ์
2. นายนนทศักดิ์  ประสาน
3. นางสาวปรางทิพย์  ตะโคตร
 
1. นางสาวนันท ์นภัส  พรมโสภา
2. นางสาวพรทิพย์  สารีสี
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีคำบู่
2. เด็กหญิงรินทร์ลภัส  วิริยะพานิชเดโช
3. เด็กหญิงเนตรฤดี  ฐานตระโทก
 
1. นางสาวสมัย  จันแหล้
2. นางสาวกันยารัตน์  โกราษฎร
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.2 ทอง 5 1. นางสาวจิราวรรณ  ผาบาล
2. นางสาวพรรณภา  สุนา
3. นางสาวมณีรีตน์  ธาตุมี
 
1. นางสาวสมยง  พวงมาลัย
2. นางสาววรรณิษา  ชมภูโคตร
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขันธะ
2. เด็กหญิงบุษกร  เหนือคูเมือง
3. เด็กหญิงสรินทรา  บุญประกอบ
 
1. นางสาวสุวรรณี  ถาปาบุตร
2. นางสาวมุขระวี  ดวงสาลา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.75 ทอง 4 1. นางสาวจรรยาภรณ์  ศิริพันธ์
2. นางสาวพิชญาพร  พูลสุข
3. นายศราวุธ  นาสีเคน
 
1. นางสาวเพ็ญนีติ์  สุริยขันธ์
2. นางสาวกรรณิกา  สีใส
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  บวรรัมย์
2. เด็กหญิงอภิญญา  บังคะดานะภา
 
1. นายมนัสโชค  นาราศรี
2. นายปริญญา  พระรักษา
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายนิพล  แสงลา
2. นายอนันทชัย  สิมมา
 
1. นางสาวเพ็ญนีติ์  สุริยขันธ์
2. นางสาวเกศินี  ครุฑสร้อย
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กชายธีรพล  เกตุแก้ว
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภูกิ่งผา
 
1. นางสาวนันท ์นภัส  พรมโสภา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีสุข
2. เด็กชายชินวุฒิ  อุปจันโท
 
1. นางสาวจามจุรี  นนทะศรี
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงชไมพร  สิงอุดม
2. เด็กหญิงนงนภัส  ขันแข็ง
3. เด็กหญิงผกาวรรณ  ยางศรี
4. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนจันทร์
5. เด็กหญิงเอมมิกา  บุตรภักดี
 
1. นายสมควร  โสภิพันธ์
2. นายกิตติ  พรมสุริย์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณรงค์ชัย  ลาศา
2. เด็กหญิงมัณฑนา  เสนมี
 
1. นายปฐมวัฒน์  ดีมุงคุณวัด
2. นางกนกพร  ศรีภูธร
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.14 ทอง 7 1. นายทักษิณ  คำเกิด
2. นางสาวอรยา  ขานตา
 
1. นางสาววิจิตรา  สมเพชร
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยศพล  นครศรี
 
1. นางปริศนา  สกุลวงษ์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอารียา  โสภา
 
1. นางสาวศิริพร  ลือเพียร
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราภรณ์  เย็นฤดี
 
1. นางปริศนา  สกุลวงษ์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประภาพร  ทองโคตร
 
1. นางปริศนา  สกุลวงษ์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกศกนก  ศรีชะนนท์
 
1. นางปริศนา  สกุลวงษ์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสรณ์สิริ  ขันเดช
 
1. นางสาวศิริพร  ลือเพียร
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิไล  โสดา
 
1. นางปริศนา  สกุลวงษ์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธวัชชัย  คุณเมือง
 
1. นางสาวศิริพร  ลือเพียร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิริยากร  ระรัตน์
 
1. นางสาวลักขณา  ไชยเทพ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  กำหอม
 
1. นายวัลลา  วงษ์เสียงดัง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรวิทย์  ลมพัด
 
1. นางสาวลักขณา  ไชยเทพ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญวรรณ  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวลักขณา  ไชยเทพ
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชไมพร  สะตะ
2. เด็กหญิงณภาพร  บุตรดี
3. เด็กชายปฏิภาณ  สีทาถุ่ง
4. เด็กชายปรีดี  เสาศิริ
5. เด็กชายภาคิณ  พลสุข
6. เด็กหญิงวรรณดารัตน์  แก้วชัยยา
7. เด็กหญิงวรรณภา  ทองแดง
8. เด็กหญิงศศิธร  ปริวัง
9. เด็กชายอัศนัย  บุดดีกุล
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พลเดช
 
1. นางวงเดือน  เพ็งธรรม
2. นางปริศนา  สกุลวงษ์
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชฎาพร  ประวันเตา
2. นายณัฐพงษ์  ปิ่นจรัล
3. นางสาวนลินี  น้อยบุญมา
4. นางสาวพัชรา  สืบเทพ
5. นายพูนทรัพย์  อินทิรักษา
6. นายภิรมย์  คะนองมาก
7. นายภิษณุ  เนื่องคันที
8. นายสยาม  ขอมีกลาง
9. นางสาวสุภาภรณ์  พาโนราช
10. นางสาวอาทิตยา  แสนโบราณ
 
1. นางวงเดือน  เพ็งธรรม
2. นางสาวอัฉราวรรณ  ดีกุดเรือ
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  แก้วกาญจน์
2. นางสาวจีรภา  ป่าครอง
3. นางสาวณัฐวราภรณ์  พามี
4. นางสาวปัทมพร  บุญตา
5. นางสาวรัตนา  จันทร์บุญ
6. นางสาววรพรรณ  สิทธิเลาะ
7. นางสาวสุธิสา  พาซุย
8. นางสาวเกศราภรณ์  ด้วงพรหม
 
1. นางวงเดือน  เพ็งธรรม
2. นางสาวสุวรรณี  ถาปาบุตร
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงอารียา  ราคาแพง
 
1. นางภวนา  นีระเนตร
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววรรณิศา  สมหนองอ้อ
 
1. นางกมลกานต์  บัวพา
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ชาติวงษ์
 
1. นางสาวนิตติยา  ผลธรรม
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพินธุอร  บุญมี
2. นางสาวรมชะลี  แดงนา
3. นางสาววรรณพร  มีหิริ
4. นางสาววรางคณา  อยู่สุข
5. นายอนันทวุธ  ดีมา
 
1. นางสาวนาโมง  เรืองทิพย์
2. นางสาวเกษร  ชัยประทุม
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85.5 ทอง 4 1. เด็กชายเจษฎา  นิคมวรรณ
 
1. นางสาวนันทยา  ลุนชัยภา
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิติมา  ชาภักดี
 
1. นางสาวนันทยา  ลุนชัยภา
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  กาล้อม
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีกาแกะ
 
1. นางนันทนา  ก่ำเกลี้ยง
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบัณฑริกา  วงษ์ยา
2. นางสาวเมตตา  มั่นคง
 
1. นางอริศรา  คำพันธ์
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันตระการ  สมบูรณ์รัมย์
2. เด็กหญิงปภาดา  บัดคำ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  พรมวิเศษ
 
1. นางวิชชุดา  วศินวัฒนา
2. นางอุทิศพร  ทองทิพย์
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง 4 1. นางสาวพราวนภา  บุญมาก
2. นางสาวสุจิวรรณ  กองอาสา
3. นางสาวสุทธิดา  จันทร์สา
 
1. นางวิชชุดา  วศินวัฒนา
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดลยา  กองเงิน
2. เด็กหญิงปนัสญา  ฝายกลาง
 
1. นางศิริพร  คำภิหนู
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนะศักดิ์  จันแหล้
2. เด็กชายอุดม  ภูกองชนะ
 
1. นางพราวนภา  ชาติภูธร
2. นางสาวจริยา  เหมี้ยงหอม
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเดชฤทธิ์  มณีฉาย
2. เด็กชายเสกสรรค์  ชุ่มนา
 
1. นางพราวนภา  ชาติภูธร
2. นางสาวจริยา  เหมี้ยงหอม
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัชชา  จันทะเทพ
2. นางสาวรัชดา  ศรีคุณลา
 
1. นางพราวนภา  ชาติภูธร
2. นางสาวจริยา  เหมี้ยงหอม
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายธวัชชัย  ขันตี
2. เด็กชายมนัญชัย  เดชสุวรรณ
 
1. นายสุรสิทธิ์  มูลหล้า
2. นางสาวดัชนีย์  สีดาบุตร
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิชิตชัย  ชัยโชค
2. เด็กชายศราวุธ  แสนหาญ
 
1. นายสุรสิทธิ์  มูลหล้า
2. นางสาวดัชนีย์  สีดาบุตร
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวจิราพรรณ  วิชัย
2. นางสาวอนัญญา  กุลราช
 
1. นายสุรสิทธิ์  มูลหล้า
2. นางสาวดัชนีย์  สีดาบุตร
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยะฉัตร  พลบูรณ์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  มีหิริ
 
1. นางสาวดัชนีย์  สีดาบุตร
2. นางพราวนภา  ชาติภูธร
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิราวัลย์  บุญยัง
2. เด็กหญิงนิตยา  ราชมี
3. เด็กหญิงวันวิลา  เย็นวัฒนา
 
1. นางบัวทอง  พลพงษ์
2. นางสาวอัฉราวรรณ  ดีกุดเรือ
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวสีวิกา  วรรณชัย
2. นางสาวสุกัญญา  กลัดเฟื่อง
3. นางสาวเพ็ญนภา  จันทวงษ์
 
1. นางบัวทอง  พลพงษ์
2. นางสาวอัฉราวรรณ  ดีกุดเรือ
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศมาภรณ์  เดชสุวรรณ
2. นางสาวสาวิตรี  รัตนพลที
3. นางสาวอรัญญา  มธุรส
 
1. นางมลณิภา  ราชแก้ว
2. นางสาวบุญญรัตน์  คำพินิจ
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรัสยา  เสนาวงษ์
2. นางสาวสุภาพร  ช่างทองคำ
3. นางสาวสุภาวดี  ศรีชัยโย
 
1. นางมลณิภา  ราชแก้ว
2. นางสาวบุญญรัตน์  คำพินิจ
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชนกมาศ  ดวงทัพจันทร์
2. นางสาวรัตนาวดี  ศรีเนาเวช
3. นางสาววารินทร์  คำกุนะ
 
1. นางสาวบุญญรัตน์  คำพินิจ
2. นางวิชชุดา  วศินวัฒนา
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ดีมา
2. นางสาวกาญจนา  ประสบเสบ
3. นางสาวนลินนิภา  แสนชาติ
 
1. นางสาวบุญญรัตน์  คำพินิจ
2. นางมลณิภา  ราชแก้ว
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวมาลี  กำลังฤทธิ์
2. นายวีรภัทร  ลุนไชย
3. นางสาวอริสา  อินทร์สากล
 
1. นางสาวบุญญรัตน์  คำพินิจ