สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวจิรภิญญา  ขันชา
 
1. นางอุทิศพร  ทองทิพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 6 1. นางสาวอารีรัตน์  สิงห์มี
 
1. นางวิชชุดา  วศินวัฒนา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กามะ
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุชัยราช
 
1. นางนิภาภรณ์  สระแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราพร  ทองยืน
2. นางสาวพรพรหมพร  มุงคุณ
 
1. นางนิภาภรณ์  สระแก้ว
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 76.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  พูลเหลือ
2. นางสาวชลธิชา  มุลลิปุ้ม
3. นางสาวอุทุมพร  เตอุตตะรวง
 
1. นางกัญจน์กมล  มาลี
2. นายทวิช  บุญหนุน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายวุฒิพงษ์  แก้วคำ
 
1. นางมยุรี  เพียแก่น
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ชาติวงษ์
 
1. นางสาวนิตติยา  ผลธรรม