สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 - วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงดนนภา  ศรีภูธร
2. เด็กหญิงนันทิดา  นารี
3. เด็กหญิงพรรณชิตา  เมืองหนองจอก
 
1. นางสาวโสภาพร  มงคลเคหา
2. นางสาวโสภิดา  โทมนัส
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.75 ทอง 7 1. นายณัฐวุฒิ  พลบูรณ์
2. นายนนทศักดิ์  ประสาน
3. นางสาวปรางทิพย์  ตะโคตร
 
1. นางสาวนันท ์นภัส  พรมโสภา
2. นางสาวพรทิพย์  สารีสี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีคำบู่
2. เด็กหญิงรินทร์ลภัส  วิริยะพานิชเดโช
3. เด็กหญิงเนตรฤดี  ฐานตระโทก
 
1. นางสาวสมัย  จันแหล้
2. นางสาวกันยารัตน์  โกราษฎร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.2 ทอง 5 1. นางสาวจิราวรรณ  ผาบาล
2. นางสาวพรรณภา  สุนา
3. นางสาวมณีรีตน์  ธาตุมี
 
1. นางสาวสมยง  พวงมาลัย
2. นางสาววรรณิษา  ชมภูโคตร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขันธะ
2. เด็กหญิงบุษกร  เหนือคูเมือง
3. เด็กหญิงสรินทรา  บุญประกอบ
 
1. นางสาวสุวรรณี  ถาปาบุตร
2. นางสาวมุขระวี  ดวงสาลา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.75 ทอง 4 1. นางสาวจรรยาภรณ์  ศิริพันธ์
2. นางสาวพิชญาพร  พูลสุข
3. นายศราวุธ  นาสีเคน
 
1. นางสาวเพ็ญนีติ์  สุริยขันธ์
2. นางสาวกรรณิกา  สีใส
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  บวรรัมย์
2. เด็กหญิงอภิญญา  บังคะดานะภา
 
1. นายมนัสโชค  นาราศรี
2. นายปริญญา  พระรักษา
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายนิพล  แสงลา
2. นายอนันทชัย  สิมมา
 
1. นางสาวเพ็ญนีติ์  สุริยขันธ์
2. นางสาวเกศินี  ครุฑสร้อย
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กชายธีรพล  เกตุแก้ว
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภูกิ่งผา
 
1. นางสาวนันท ์นภัส  พรมโสภา
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีสุข
2. เด็กชายชินวุฒิ  อุปจันโท
 
1. นางสาวจามจุรี  นนทะศรี