หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nbp5

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายรณภพ สิสุวรรณโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ นาหัวนิลโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ วิบูลย์กูลโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
4. นางกัญญ์กนิษฐ์ บุญเรืองศรีโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นางธิดาพร สุราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวรจนา ปัตถาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางชรินรัตน์ จันทบุตรโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นายรณภพ ลิสุวรรณโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุทิศพร ทองทิพย์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางธิดาพร สุราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางชรินรัตน์ จันทบุตรโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางวรจนา ปัตถาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายทองใบ กุวังโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเบญจวรรณ วิบูลย์กูลโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
8. นางกัญญ์กนิษฐ์ บุญเรืองศรีโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายธนกร พันธะศรีกุดดินจี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ นาหัวนิลกุดดินจี่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวัลลภา ศรีไวย์คำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางภันทิลา พันธ์ดิษฐ์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสุนนท์ ชุมแสงสุวรรณคูหาพิทยากรรค์กรรมการ
6. นางสาวสุพัตรา ทัพรัตน์นาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นางสาวเบญจวรรณ วิบูลย์กุลดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นายธนกร พันธะศรีกุดดินจี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิชชุดา วศินวัฒนากุดดินจี่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุนนท์ ชุมแสงสุวรรณคูหาพิทยากรรค์กรรมการ
4. นางภันทิลา พันธ์ดิษฐ์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายวิชาญ ศรีจันทร์นาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นางสาวเบญจวรรณ วิบูลย์กุลดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
7. นางวัลลภา ศรีไวย์คำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ จวงโสกุดดินจี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุทิศพร ทองทิพย์กุดดินจี่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอภิญญา อุ่นจางวางนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นางสาวขวัญลดา เหล็กกล้าสุวรรณคูหาพิทยากรรค์กรรมการ
5. นางอโนมา สมันต์ศรีฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายทองใบ กุวังภูซางใหญ๋วิทยาคมกรรมการ
7. นางเสงี่ยมจิต โพธิ์อ่อนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงษ์ จวงโสกุดดินจี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา อุ่นจางวางนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางเสงี่ยมจิต โพธิ์อ่อนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ วิบูลย์กุลดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ สมภารนาแกวิทยากรรมการ
6. นางสาวไพรินทร์ หล้าฤทธิ์สุวรรณคูหาพิทยากรรค์กรรมการ
7. นางอโนมา สมันต์ศรีฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายธนกร พันธะศรีกุดดินจี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอติเวทย์ งามชัดนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางทิชากร ประกิระสาคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางพิชยา เสนามนตรีคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางหนึ่งนุช แทนค้ำสุวรรณคูหาพิทยากรรค์กรรมการ
6. นางอโนมา สมันต์ศรีฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาววรรณิศา ผาคำกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวเบญจพร ขำภูเขียวสุวรรณคูหาพิทยากรรค์กรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายธนกร พันธะศรีกุดดินจี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอติเวทย์ งามชัดนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางทิชากร ประกิระสาคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางพิชยา เสนามนตรีคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางหนึ่งนุช แทนค้ำสุวรรณคูหาพิทยากรรค์กรรมการ
6. นางอโนมา สมันต์ศรีฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาววรรณิศา ผาคำกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวเบญจพร ขำภูเขียวสุวรรณคูหาพิทยากรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายมานิต บุตรพรหมกุดดินจี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ สระแก้วกุดดินจี่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ดร.สุวิทย์ รัตนปัญญาคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสุวรรณา พันธุระนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นางสาวดอกไม้ พรมสาหิงฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายวิชิต เสนาราชสุวรรณคูหาพิทยากรรค์กรรมการ
7. นายวิเชียร สิรินาคสันฑิ์คำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายมานิต บุตรพรหมกุดดินจี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ สระแก้วกุดดินจี่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ดร.สุวิทย์ รัตนปัญญาคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสุธาสินี เรย์โนลด์สนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นางสาวดอกไม้ พรมสาหิงฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายวิชิต เสนาราชสุวรรณคูหาพิทยากรรค์กรรมการ
7. นายวิเชียร สิรินาคสันฑิ์คำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ จิระวัฒนพิสิษฐ์นาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นางลำปลาย ไวยวัฒน์นาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายดามภ์ ภานิภรณ์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสุภนิดา นาราศรีกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิพงษ์ คำภาผุยภูซางใหญ๋วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจิตราวดี โฮงคำแก้วสุวรรณคูหาพิทยากรรค์กรรมการ
7. นางสาวธนพร น้อยบุ่งค้าคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ จิระวัฒนพิสิษฐ์นาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายละม่อม วิไลปทุมนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายกัมปนาท วิลัยลานฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายทวิช บุญหนุนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภัทรวลัญข์ ชมมอญภูซางใหญ๋วิทยาคมกรรมการ
6. นายบุญทัน มาลีสุวรรณคูหาพิทยากรรค์กรรมการ
7. นางพรรณพิลาส พลแสนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายนราธิป เจียมสงวนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ ศรีไวย์คำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางเฟื้องคำ พลประเสริฐนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ สอนสุภาพฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางปัญจพร จิตรกลางกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววิชุดา ชำนาญไพรสุวรรณคูหาพิทยากรรค์กรรมการ
7. นายชมภู มูลวงศ์นาแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายนราธิป เจียมสงวนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายคงเดช นาใต้สุวรรณคูหาพิทยากรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางกัญจน์กมล มาลีกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ สอนสุภาพฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวมาวดี วิชัยนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นางสาววารุณี ศรีทรงเมืองฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายวิทยา โสหาคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายนราธิป เจียมสงวนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ ศรีไวย์คำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางเฟื้องคำ พลประเสริฐนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ สอนสุภาพฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางปัญจพร จิตรกลางกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววิชุดา ชำนาญไพรสุวรรณคูหาพิทยากรรค์กรรมการ
7. นายชมภู มูลวงศ์นาแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายนราธิป เจียมสงวนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายคงเดช นาใต้สุวรรณคูหาพิทยากรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางกัญจน์กมล มาลีกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ สอนสุภาพฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวมาวดี วิชัยนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นางสาววารุณี ศรีทรงเมืองฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายวิทยา โสหาคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุรพล วุฒิจิรพงศ์นาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นายอนนท์ ฤาชัยลามคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววารุณี ศรีทรงเมืองฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ อุ่นอกนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นางมยุรี เพียแก่นกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุภาภรฯ์ มงคลเคหาสุวรรณคูหาพิทยากรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสุรพล วุฒิจิรพงศ์นาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริชนก จุลนางคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกมลศักดิ์ สีลาวงษ์นาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นางศิริพร คำภิหนูกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
5. นายธนธรณ์ บุญพรมสุวรรณคูหาพิทยากรรค์กรรมการ
6. นางสาวเต็มใจ ภูวิชัยฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายมงคลธรรม ศรีเคนาฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ พรหมพื้นสุวรรณคูหาพิทยากรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางศิริกุล ศิริโสดาโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชนัญณิชา เกษาพันธ์คำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวเต็มใจ ภูวิชัยฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางศิริพร คำภิหนูกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉันทนี คงแถลงนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายมงคลธรรม ศรีเคนาฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไร ทัพทะมาตรคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายดามภ์ ภานิภรณ์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางทัศพร ยุระศรีนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นางศิริกุล ศิริโสดาดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
6. นายสำเภา เนื่องมัจฉาสุวรรณคูหาพิทยากรรค์กรรมการ
7. นางมยุรี เพียแก่นกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอารีรัตน์ ศรีแสงรัตน์สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอรุณี บุญแสนแผนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภาพร มงคลเคหากุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววนิดา จันจวงสุวรรณคูหาพิทยากรรค์กรรมการ
5. นางสาววิลัยรัตน์ พะกะยะฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวหัทกานต์ บุญละครโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
7. นายนนทวัช วรรณชัยนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอารีรัตน์ ศรีแสงรัตน์สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเทพทิพย์ วิชาเงินนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายโสภณวิชณ์ ผิวจันทร์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส พรมโสภากุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวหัทกานต์ บุญละครนาแกวิทยากรรมการ
6. นายอดิศํกดิ์ เอกตาแสงคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวภัทรวลัญข์ ชมมอญภูซางใหญ๋วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอรวรรณ ศรีบูรณ์สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอารีรัตน์ ศรีแสงรัตน์สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนงนุช จันทยุทธสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมัย จันแหล้กุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมยุรี นาชัยสิทธิ์คำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอาดิชัย ผุยผายนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นางสาวอรวรรณ ทีแสงแดงฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางอุไรวรรณ ชั่งสูงทรงโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
8. นางญานิกา รอดถาวรดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางอารีรัตน์ ศรีแสงรัตน์สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางภิญโญ สงไพรสนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมยง พวงมาลัยกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ผิวสว่างนาวังศึกษาวิทกรรมการ
5. นางสาวมยุรี บุญปันสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายเชาวฤทธิ์ ศรีหาทิพย์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางอุไรวรรณ ชั่งสูงทรงนาแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางอารีรัตน์ ศรีแสงรัตน์สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุทิบ เหล่าอุดสุวรรณคูหาพิทยากรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต คำหอมนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายบัณฑิต หยินอยู๋ฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ เวียงสมุทรคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวสุจิตรา ภูผาดาวนาแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางอารีรัตน์ ศรีแสงรัตน์สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเกื้อกูล วรรณสารนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายวิษณุ โสมนสุวรรณคูหาพิทยากรรค์กรรมการ
4. นางสาวอรนุช สอนสุภาพคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ภูผาดาวนาแกวิทยากรรมการ
6. นางสาวฐิฏาภรณ์ ชัยพลฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางอารีรัตน์ ศรีแสงรัตน์สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาภัทร์ พลคุปต์จิรกวินฝั่งแดงวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายจตุพล ยุระศรีนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นางสาวสุวรรณี ถาปาบุตรกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวคุณัญญา ราศีชัยสุวรรณคูหาพิทยากรรค์กรรมการ
6. นายสายชล ลือคำหาญคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางอารีรัตน์ ศรีแสงรัตน์สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนีติ์ สุริยขันธ์กุดดินจี่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปรียาภัทร์ พลคุปต์จิรกวินฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายชัยวิชิต พรมแพงนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นายมงคล คนขยันคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวนิลเนตร ปัจฉิมบุตรสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอารีรัตน์ ศรีแสงรัตน์สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเกษม โคตรสุมาตย์คำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางราตรี โสภากุลสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายมรัสโชค นาราศรีกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพิชญากรณ์ เหล่าอรรคะนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นางสาวฐิฏาภรณ์ ชัยพลฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอารีรัตน์ ศรีแสงรัตน์สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนีติ์ สุริยขันธ์กุดดินจี่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอำนาจ โสภากุลสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ พันธุระนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นายอาทร สอนสุภาพคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายบัณฑิต หยินอยู่ฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางอารีรัตน์ ศรีแสงรัตน์สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุรไกร ไกรศรีทุมสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายโสภนวิชญ์ ผิมจันทร์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส พรมโสภากุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกัญญาณัฐ แก้วเขียวนาแกวิทยากรรมการ
6. นายสิทธิพงษ์ คำภาผุยภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นายเมธี สุตตานนท์ดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
8. นายอนุชิต ทุมแสงคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายนิคม บุญเรืองศรีนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางอารีรัตน์ ศรีแสงรัตน์สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนิคม บุญเรืองศรีนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายสุรไกร ไกรศรีทุมสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส พรมโสภากุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุนันทา กฤษยานุวัตน์ภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นายเมธี สุตตานนท์ดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
7. นายอนุชิต ทุมแสงคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายโสภนวิชญ์ ผิวจันทร์ฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร มัตกิตโรงเรียนนาแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฐกานต์ ชาวเหนือโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายเหลืองชัย เรืองหอมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายเทอดพงษ์ จันทะชาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายกิตติ พรมสุริย์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นายชัชชนะชัย ภูมิพิชิตชัยโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายจำเนียร มัตกิตโรงเรียนนาแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพฤทธ์ ศรีคำม่วนโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ธรรมรังโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายเทอดพงษ์ จันทะชาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ บุญเต็มโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร มัตกิตโรงเรียนนาแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุบรรณ ศิลาโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายปราใส คุรุวาศรีโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางปริศนา สุวิชัยโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวนภาพร นันช่วงโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายพงศ์พิช คูสูงเนินโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางจิติมา หาระสารโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายอนุพงษ์ ชุมแวงวาปีโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายจำเนียร มัตกิตโรงเรียนนาแกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุบรรณ ศิลาโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายปราใส คุรุวาศรีโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางปริศนา สุวิชัยโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวนภาพร นันช่วงโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายพงศ์พิช คูสูงเนินโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางจิติมา หาระสารโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายอนุพงษ์ ชุมแวงวาปีโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวิชชา แก้วเชื้อโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุมนฑา เจียมสงวนโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางสมจิตต์ ดาก่ำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายชูชาติ เจริญชัยไธสงค์โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายปราใส คุรุวาศรีโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายอานนท์ อาสาสอนโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายวิชชา แก้วเชื้อโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุมนฑา เจียมสงวนโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางสมจิตต์ ดาก่ำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายพฤฒิพงษ์ กัณหาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายชูชาติ เจริญชัยไธสงค์โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นายอานนท์ อาสาสอนโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอัครวัฒน์ รัววิชาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอมร นนทะนำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ใหม่วงศ์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายบุญร่วม ป้อชำนิโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางปรียาภรณ์ บาลธนจักร์โรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
6. นางสาวการะเกษ คำนันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายอัครวัฒน์ รัววิชาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนาฏจพร ไชยคำภาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพฤฒิพงษ์ กัณหาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวการะเกษ คำนันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นายบุญร่วม ป้อชำนิโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวพักตร์สุดา อัณฑะปัญญาโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายตุ๋ย สุวรรณทองโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปิยะนุช แสนอามาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกนกพร ศรีภูธรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสุนทรี ผิวจันทร์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวนางคราญ จันทราษีโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางปริศนา สุวิชัยโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางปรียาภรณ์ บาลธนจักร์โรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
8. นางสาวสุภาพร แต่งชัยภูมิโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพัชรินทร์ เทาดีโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายตุ๋ย สุวรรณทองโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปิยะนุช แสนอามาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพักตร์สุดา อัณฑะปัญญาโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภาพร แต่งชัยภูมิโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทาริกา สิงห์บุตราโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาววิจิตรา สมเพชรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพัชรินทร์ เทาดีโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
8. นายพงศ์พิช คูสูงเนินโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสุนทรี ผิวจันทร์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายตุ๋ย สุวรรณทองโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกนกพร ศรีภูธรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรวดี ทัพสมบัติโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นางสาวทาริกา สิงห์บุตราโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางจิรนันท์ เกตุแก้วโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล ชนะพาลคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอัครเดช สมานฉันท์คำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสุกฤษ อะวันนาฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอรุณนิรัตน์ ขานนามภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางญานิกา รอดถาวรดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิชาญ สินทรนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นายวิทาญ แดงสีบัวนาแกวิทยากรรมการ
8. นายสราวุธ ผกากาฬสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมพล ชนะพาลคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพฤหัส สอนสะอาดภูซางใหญ่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ สุวรรณทองคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางญานิกา รอดถาวรดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
5. สิบเอกวิโรจน์ คามตะสีลาฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายสุธรรม ธรรมฤทธิ์นาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นายวิทาญ แดงสีบัวนาแกวิทยากรรมการ
8. นายประชาเวช ศรีนามเอ็มโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
9. นายทศธรรม สารคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
10. นายกฤติกร อินทกิจสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพนม ถาปันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายแสงอาทิตย์ แพงทองโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอุทัย หาระสารโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอารีญา ดอนลิเคนโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นายภูริพงษ์ มีอำนาจโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวศิริพร ลือเพียรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นายธีรภัทร แสนอามาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพนม ถาปันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
3. นายแสงอาทิตย์ แพงทองโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอุทัย หาระสารโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอารีญา ดอนลิเคนโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นายภูริพงษ์ มีอำนาจโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวศิริพร ลือเพียรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นายธีรภัทร แสนอามาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพนม ถาปันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายแสงอาทิตย์ แพงทองโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอุทัย หาระสารโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอารีญา ดอนลิเคนโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นายภูริพงษ์ มีอำนาจโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวศิริพร ลือเพียรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นายธีรภัทร แสนอามาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพนม ถาปันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายแสงอาทิตย์ แพงทองโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอุทัย หาระสารโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอารีญา ดอนลิเคนโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นายภูริพงษ์ มีอำนาจโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวศิริพร ลือเพียรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นายธีรภัทร แสนอามาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพนม ถาปันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายแสงอาทิตย์ แพงทองโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอุทัย หาระสารโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอารีญา ดอนลิเคนโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นายภูริพงษ์ มีอำนาจโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวศิริพร ลือเพียรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นายธีรภัทร แสนอามาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพนม ถาปันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายแสงอาทิตย์ แพงทองโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอุทัย หาระสารโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางปริศนา ดอนลิเคนโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอารีญา มีอำนาจโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นายภูริพงษ์ มีอำนาจโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวศิริพร ลือเพียรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นายธีรภัทร แสนอามาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพนม ถาปันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายแสงอาทิตย์ แพงทองโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอุทัย หาระสารโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอารีญา ดอนลิเคนโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นายภูริพงษ์ มีอำนาจโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวศิริพร ลือเพียรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นายธีรภัทร แสนอามาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพนม ถาปันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายแสงอาทิตย์ แพงทองโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอุทัย หาระสารโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอารีญา ดอนลิเคนโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นายภูริพงษ์ มีอำนาจโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวศิริพร ลือเพียรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นายธีรภัทร แสนอามาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพนม ถาปันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายแสงอาทิตย์ แพงทองโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอุทัย หาระสารโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอารีญา ดอนลิเคนโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นายภูริพงษ์ มีอำนาจโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางศิริพร ลือเพียรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นายธีรภัทร แสนอามาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพนม ถาปันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายแสงอาทิตย์ แพงทองโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอุทัย หาระสารโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอารีญา ดอนลิเคนโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นายภูริพงษ์ มีอำนาจโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวศิริพร ลือเพียรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นายธีรภัทร แสนอามาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพนม ถาปันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายแสงอาทิตย์ แพงทองโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอุทัย หาระสารโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอารีญา ดอนลิเคนโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นายภูริพงษ์ มีอำนาจโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวศิริพร ลือเพียรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นายธีรภัทร แสนอามาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพนม ถาปันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายแสงอาทิตย์ แพงทองโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอุทัย หาระสารโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอารีญา ดอนลิเคนโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นายภูริพงษ์ มีอำนาจโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวศิริพร ลือเพียรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นายธีรภัทร แสนอามาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพนม ถาปันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายแสงอาทิตย์ แพงทองโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอุทัย หาระสารโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางปริศนา สกุลวงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอารีญา ดอนลิเคนโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นายภูริพงษ์ มีอำนาจโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวศิริพร ลือเพียรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นายธีรภัทร แสนอามาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
8. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
10. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
9. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
10. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
9. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
10. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
9. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
10. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
9. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
10. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
10. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
8. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
10. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
8. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
10. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
7. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
8. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
10. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
10. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
9. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
9. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
10. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
9. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
10. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
9. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
10. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
9. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
10. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางนิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
9. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
10. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย อุณาพรหมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางินิรมล ทาวงษ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายธนพัฒน์ เกตุเขียวโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นายวิรวุธ บุญลาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายไพบูลย์ พรมหนองอ้อโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
9. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
10. นายสมิง สงไพรสนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางวงเดือน เพ็งธรรมโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญประภา ฤทธิธรรมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายศรุต จงอบกลางโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นางภัทราวดี ศรีโนนยางโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางเพ็ญประภา พลไชยโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวโชติมาพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางวงเดือน เพ็งธรรมโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญประภา ฤทธิธรรมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายศรุต จงอบกลางโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นางภัทราวดี ศรีโนนยางโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางเพ็ญประภา พลไชยโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวโชติมาพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายประนูญ เจริญศิลป์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ แก้วอาษาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางวงเดือน เพ็งธรรมโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญประภา ฤทธิธรรมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายศรุต จงอบกลางโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นางสาวโชติมาพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรี ดร.ประดิษฐ์ ศรีหริ่งโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดา เพ็งวงษ์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. Mr.Midgley David Johnโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายนฤดล มะโนศรีโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสุจาวัลย์ เทิดตระกูลโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวนิตติการ์ เจริญลอยโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรี ดร. ประดิษฐ์ ศรีหริ่งโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดา เพ็งวงษ์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. Mr.David Midgleyโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายนฤดล มะโนศรีโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายปรเมศวร์ เสพธรรมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวก้องกิดาการ นาหัวนิลโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรี ดร. ประดิษฐ์ ศรีหริ่งโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดา เพ็งวงษ์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางเสงี่ยม อินทสิทธิ์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางภวนา นีระเนตรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
5. นางกนกพร เสพธรรมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวกิ่งดาว กาวลโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
7. นางจีรวรรณ ศรีนวลโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
8. นางกมลทิพย์ สิงห์ยะเมืองโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
9. Mr.Midgley David Johnโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
10. นายปารมี เชื้อวังคำโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรี ดร. ประดิษฐ์ ศรีหริ่งโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดา เพ็งวงษ์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรียา มุมสำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางกนกพร เสพธรรมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางปัญจีรา สุวะนามโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นางกมลทิพย์ สิงห์ยะเมืองโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
7. Mr.Midgley David Johnโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นายปารมี เชื้อวังคำโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรี ดร. ประดิษฐ์ ศรีหริ่งโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดา เพ็งวงษ์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวไพรจิตร เจริญสุขโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวดารุณี แส่วภูเขียวโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางนิรดา แซงดานุชโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นางสาวกิ่งดาว กาวลโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสมใจ หอมแพงไว้โรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
8. นางสาวกิ่งกาญจน์ สร้อยจันดาโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรี ดร.ประดิษฐ์ ศรีหริ่งโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดา เพ็งวงษ์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. Mr.๋๋Joan Malana Calluengโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวดารุณี แส่วภูเขียวโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสมพิศ วรรณสารโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นางสาวเพ็ญนภา บุญใบโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวสมใจ หอมแพงไว้โรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
8. นางนันทนา ก่ำเกลี้ยงโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรี ดร.ประดิษฐ์ ศรีหริ่งโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดา เพ็งวงษ์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางประทานพร แสนเทพโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอรทัย สุวรรณพงษ์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายเนติวิศว์ ชารัมย์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. Miss Cilestine Sirriโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวสมใจ หอมแพงไว้โรงเรียนนาแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรี ดร. ประดิษฐ์ ศรีหริ่งโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดา เพ็งวงษ์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. Miss.Cilestine Sirriโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางปาณิสรา ครบอยู่โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นางสาวสมใจ หอมแพงไว้โรงเรียนนาแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรี ดร.ประดิษฐ์ ศรีหริ่งโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดา เพ็งวงษ์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ซุยลาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนุสรา พิมพิศาลโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวทัศนวรรณ ศรีเสนโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายเกร็ก เกอลี่ดีนโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวนาโมง เรืองทิพย์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
8. นางสมสมัย คาร์สันโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวเกษร ชัยประทุมโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรี ดร.ประดิษฐ์ ศรีหริ่งโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดา เพ็งวงษ์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุสรา พิมพิศาลโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ซุยลาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสมสมัย คาร์ลสันโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวนาโมง ้เรืองทิพย์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
7. นายเกร็ก เกอลี่ดีนโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวทัศนวรรณ ศรีเสนโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
9. นางสาวเกษร ชัยประทุมโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรี ดร.ประดิษฐ์ ศรีหริ่งโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดา เพ็งวงษ์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา พรหมชาวโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวณัชชา อนันต์เตชะกุลโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวนันทยา ลุนชัยภาโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. Miss Liu Linjieโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางคัทลิยา จรัสศิริรัตน์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
8. นางสาวผัสสพร ลือฤทธิพงษ์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรี ดร.ประดิษฐ์ ศรีหริ่งโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดา เพ็งวงษ์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา หรหมชาวโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวณัชชา อนันต์เตชะกุลโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวนันทยา ลุนชัยภาโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. Miss Liu Linjieโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางคัทลิยา จรัสศิริรัตน์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
8. นางสาวผัสสพร ลือฤทธิพงษ์โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรี ดร.ประดิษฐ์ ศรีหริ่งโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดา เพ็งวงษ์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสุจาวัลย์ เทิดตระกูลโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสายชล พรหมชาวโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวกิ่งดาว กาวลโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
6. นางศิรประภา วิไลปทุมโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางวรรณพร จันทร์เขียวโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
8. นางนันทนา ก่ำเกลี้ยงโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
9. Mr.Joan Malana Calluengโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางพูนทรัพย์ ชนะพาลโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรี ดร.ประดิษฐ์ ศรีหริ่งโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดา เพ็งวงษ์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสายเพชร ศรีษะโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสุรีรัตน์ หาญบัญญัติโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสุจาวัลย์ เทิดตระกูลโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางศิรประภา วิไลปทุมโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางวรรณพร จันทร์เขียวโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
8. นางอริศรา คำพันธ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายบุญธง ทับจันทร์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายแสวง เอกทัศน์โรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
3. นายวัณชัย วศินวัฒนาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวโชติมพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพยอม วังพาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายบุญธง ทับจันทร์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสังคม อุ่นจิตโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ศรีโนนยางโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุพงษ์ ชุมแวงวาปีโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นายณัฎฐ์พัชร์ เพ็ชรศรีกุลโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุวิทย์ ธรรมรังโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายบุญธง ทับจันทร์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสังคม อุ่นจิตโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ศรีโนนยางโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุพงษ์ ชุมแวงวาปีโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นายณัฎฐ์พัชร์ เพ็ชรศรีกุลโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุวิทย์ ธรรมรังโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายบุญธง ทับจันทร์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายบุญล้วน มารศรีโรงเรียนนาแกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเสงี่ยมจิต โพธิ์อ่อนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสุภาพร จิตะรักษ์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวกนกลักษณ์ มนต์ไธสงค์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายบุญธง ทับจันทร์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายบุญล้วน มารศรีโรงเรียนนาแกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเสงี่ยมจิต โพธิ์อ่อนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสุภาพร จิตะรักษ์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวกนกลักษณ์ มนต์ไธสงค์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายรณภพ ลิสุวรรณโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา พันธุระโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางวิชชุดา วศินวัฒนาโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศุภรานันท์ สุดาจันทร์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวกัลยา ขันขวาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวยุภาพร ปราบไพโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายรณภพ ลิสุวรรณโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา พันธุระโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางวิชชุดา วศินวัฒนาโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศุภรานันท์ สุดาจันทร์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวกัลยา ขันขวาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวยุภาพร ปราบไพโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายอัครวัฒน์ รัววิชาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวัลลภา ศรีไวย์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนาพร ประทุมโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางนิตยา งวงคำนามโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
5. นางศิลามณี บุตรศรีโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐณิชา ดวงแก้วโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายอัครวัฒน์ รัววิชาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวัลลภา ศรีไวย์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนาพร ประทุมโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางนิตยา งวงคำนามโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
5. นางศิลามณี บุตรศรีโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐณิชา ดวงแก้วโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายณัฎฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเจียมพล บุญประคมโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุภาพรรณ์ สันทาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวดัชนีย์ สีดาบุตรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสินใจ เทินชัยภูมิโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวอรุนณี โทเทโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฎฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ จารุพงศ์ ชัยแสงโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุภาพรรณ์ สันทาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางนันทิยา งามชัดโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นางสาวพราวนภา ชาติภูธรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นายอนัน ต้นสวรรค์โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสินใจ เทินชัยภูมิโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฎฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ จารุพงศ์ ชัยแสงโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิชญาพร จันทร์กันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นางสาวยุภาพรรณ์ สันทาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวดัชนีย์ สีดาบุตรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชลนา ขยันเยี่ยมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฎฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล จันดาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสุรินทร์ เลพลโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายเจตน์สฤทธื์ แสงจันทร์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพราวนภา ชาติภูธรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวยุภาพรรณ์ สันทาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางนันทิยา งามชัดโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
8. นางสาวเสาวลักษณ์ เกลียวทองโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายณัฎฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล จันดาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสุรินทร์ เลพลโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายเจตน์สฤทธื์ แสงจันทร์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
5. นางพราวนภา ชาติภูธรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวยุภาพรรณ์ สันทาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางนันทิยา งามชัดโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
8. นางสาวเสาวลักษณ์ เกลียวทองโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายณัฎฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล จันดาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายพุทธพงษ์ เสวะนาโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายยุทธพงษ์ ชั่งสูงทรงโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวพราวนภา ชาติภูธรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวยุภาพรรณ์ สันทาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายณัฎฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ จารุพงศ์ ชัยแสงโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ พร้อมพรั่งโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวพราวนภา ชาติภูธรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพุทธพงษ์ เสวะนาโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายสุรินทร์ เลพลโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวยุภาพรรณ์ สันทาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายณัฎฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพุทธพงษ์ เสวะนาโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายยุทธพงษ์ ชั่งสูงทรงโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวดัชนีย์ สีดาบุตรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
5. นางปาริชาติ จารุพงศ์ ชัยแสงโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวยุภาพรรณ์ สันทาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายณัฎฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเจียมพล บุญประคมโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ พร้อมพรั่งโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสินใจ เทินชัยภูมิโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายอนัน ต้นสวรรค์โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นางพราวนภา ชาติภูธรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
7. นางปาริชาติ จารุพงศ์ ชัยแสงโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฎฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล จันดาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายยุทธพงษ์ ชั่งสูงทรงโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายพุทธพงษ์ เสวะนาโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นายสุรินทร์ เลพลโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวยุภาพรรณ์ สันทาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายเจียมพล บุญประคมโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฎฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงคล จันดาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายยุทธพงษ์ ชั่งสูงทรงโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายพุทธพงษ์ เสวะนาโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
5. นายสุรินทร์ เลพลโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวยุภาพรรณ์ สันทาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายเจียมพล บุญประคมโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฎฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเจียมพล บุญประคมโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายขัติยพงษ์ อรสูญโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
4. นางสาวสินใจ เทินชัยภูมิโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางพราวนภา ชาติภูธรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววิชญาพร จันทร์กันโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นายอนัน ต้นสวรรค์โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอรุนณี โทเทโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ภูเงินโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรไกร ไกรศรีทุมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชิต ฤทธิ์เดชโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
4. นางพราวนภา ชาติภูธรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
5. นายมงคล จันดาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายบุญมา ภูเงินโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรไกร ไกรศรีทุมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายวิชิต ฤทธิ์เดชโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
4. นางพราวนภา ชาติภุธรโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
5. นายมงคล จันดาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ภูเงินโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาคม คลังชำนาญโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ พันตรีโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวโชติมาพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญล้วน มารศรีโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุภาพร ประทุมรัตน์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางเอมอร ชันติโกโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
8. นางสาวพลอยปภัส เสตถาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายบุญมา ภูเงินโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาคม คลังชำนาญโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ พันตรีโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวโชติมาพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญล้วน มารศรีโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุภาพร ประทุมรัตน์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางเอมอร ชันติโกโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
8. นางสาวพลอยปภัส เสตถาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ภูเงินโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาคม คลังชำนาญโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ พันตรีโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวโชติมาพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญล้วน มารศรีโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุภาพร ประทุมรัตน์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางเอมอร ชันติโกโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
8. นางสาวพลอยปภัส เสตถาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายบุญมา ภูเงินโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาคม คลังชำนาญโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ พันตรีโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวโชติมาพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญล้วน มารศรีโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุภาพร ประทุมรัตน์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางเอมอร ชันติโกโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
8. นางสาวพลอยปภัส เสตถาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ภูเงินโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเอมอร ชันติโกโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
3. นางสมใจ แว่นศิลาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวบุญรัตน์ คำพินิจโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
5. นางจารุวรรณ กุลชนิโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวพลอยปภัส เสตถาโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ภูเงินโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาคม คลังชำนาญโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชศวรรณ มูลหาโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
4. นางภัทรมน ไกรศรีทุมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสุวัฒน์ คงขุนทดโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายณัฐวัชร กองพลโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายวิชิต ฤทธิ์เดชโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
8. นายศิริธรรม สอนจันทร์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายบุญมา ภูเงินโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาคม คลังชำนาญโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัชศวรรณ มูลหาโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
4. นางภัทรมน ไกรศรีทุมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสุวัฒน์ คงขุนทดโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นายณัฐวัชร กองพลโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายวิชิต ฤทธิ์เดชโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
8. นายศิริธรรม สอนจันทร์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ภูเงินโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอ่อนสา โตมรโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ประทุมรัตน์โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายเวทย์ สุราชโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายทิวากร มาเบ้าโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางบัวทอง พลพงษ์โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
7. นายเด่นชัย ชาวตุ้มโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายบุญมา ภูเงินโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอ่อนสา โตมรโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนพดล ศรีแก้วโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายทิวากร มาเบ้าโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ เกลียวทองโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
6. นางสาวอัฉราวรรณ ดีกุดเรือโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
7. นายเด่นชัย ชาวตุ้มโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ภูเงินโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมลณิภา ราชแก้วโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศิริกุล ศิริโสดาโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัชศวรรณ มูลหาโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญรัตน์ คำพินิจโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางนันท์นภัส คำจำปาโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นางสมใจ แว่นศิลาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางจารุวรรณ กุลชนิโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายบุญมา ภูเงินโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมลณิภา ราชแก้วโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศิริกุล ศิริโสดาโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัชศวรรณ มูลหาโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญรัตน์ คำพินิจโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางนันท์นภัส คำจำปาโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นางสมใจ แว่นศิลาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางจารุวรรณ กุลชนิโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ภูเงินโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมลณิภา ราชแก้วโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศิริกุล ศิริโสดาโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัชศวรรณ มูลหาโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
5. นางนันท์นภัส คำจำปาโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
6. นางสมใจ แว่นศิลาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางบุญรัตน์ คำพินิจโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
8. นางจารุวรรณ กุลชนิโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายบุญมา ภูเงินโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมลณิภา ราชแก้วโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศิริกุล ศิริโสดาโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัชศวรรณ มูลหาโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญรัตน์ คำพินิจโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางนันท์นภัส คำจำปาโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นางสมใจ แว่นศิลาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางจารุวรรณ กุลชนิโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ภูเงินโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมลณิภา ราชแก้วโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศิริกุล ศิริโสดาโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัชศวรรณ มูลหาโรงเรียนนาแกวิทยากรรมการ
5. นางสาวบุญรัตน์ คำพินิจโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางนันท์นภัส คำจำปาโรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
7. นางสมใจ แว่นศิลาโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางจารุวรรณ กุลชนิโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]