สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอโรชา  อุทัยเรือง
 
1. นางศศิธร  แสงพา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวศรีเมือง  สมพันธ์
2. นางสาวศศินา  ศิริบุตร
 
1. นายถวิล  บัวพา
2. นายเลียง  โทคำเวช
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวกานต์นิการ์  กิ่งชัยภูมิ
2. นางสาวแก้วมณี  นวลสำลี
 
1. นางสาวพนิดา  พันชะโก
2. นางคณิตา  สาลี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายศุภเกียรติ  พฤกษชาติ
 
1. นางรุจิลาภา  ประทุมชาติ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ลอยดี
 
1. นางสุชญา  แสงจันทร์