สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาววรินทร  ช่างชัย
 
1. นายเลียง  โทคำเวช
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาววิภาวี  สุพรรณ
 
1. นายจักรกฤช  ทาแก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงลลิตา  บุญเจริญ
2. เด็กหญิงสุนันทา  ชัยรินทร์
3. เด็กหญิงสุวดี  เครือภักดี
 
1. นางคณิตา  สาลี
2. นางสาวนิตยา  มาลาวาด
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  อุไพบา
2. เด็กหญิงไอลดา  พลทัดสา
 
1. นางคณิตา  สาลี
2. นางสาวพนิดา  พันชะโก
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงแตงไทย  ลีทองดี
 
1. นางสาววิจิตรา   จันทะสิม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นายกรวิท  วงศ์สามารถ
 
1. นางสาวพนิดา  พันชะโก
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนุสบา  เขียนจูม
 
1. นางสุชญา  แสงจันทร์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงอารยา  รัตพลที
 
1. นางสาวสายรุ้ง  เสมอใจ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวสายฝน  ยะสาธะโร
 
1. นางสาวสายรุ้ง  เสมอใจ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีต่างคำ
 
1. นางสมลักษณ์  ประชามาตย์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวสิริพร  ผาบสิมมา
2. นางสาวสุชาดา  ลาดบัวขาว
3. นายอนุวัฒน์  แก้ววงษา
 
1. นางนงลักษณ์  มาตชัยเคน
2. นางสาวสายรุ้ง  เสมอใจ