สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89.85 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุนิสา  จันแหละ
 
1. นายถวิล  บัวพา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.4 ทอง 6 1. นางสาวสโรชา  ท้าวพา
 
1. นางสาวสายสุณี  มีปัดมา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.12 ทอง 6 1. เด็กชายเชษฐา  คำวีระ
 
1. นายถวิล  บัวพา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.33 ทอง 7 1. นางสาวกัญญารัตน์  พลมาตย์
 
1. นายเลียง  โทคำเวช
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นางสาวน้ำเพชร  มีชัย
2. นางสาวพิมพิมาย  เขียวขำ
3. นางสาวสลิลทิพย์  จักรโนวัน
 
1. นายเลียง  โทคำเวช
2. นายถวิล  บัวพา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ทุมชะ
2. เด็กหญิงปานระพี  ชื่นชม
 
1. นายถวิล  บัวพา
2. นายเลียง  โทคำเวช
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรณ์ภศิณ  คุณโน
 
1. นางสาวนิตยา  มาลาวาด
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แพงด่าน
2. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วอินทร์
3. เด็กชายพันกร  นครไชย
 
1. นางมณฑิรา  สรรพวุธ
2. นางสาวนิรมล  กรมทำมา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรภัทรวดี  ตรีวิเศษ
2. นางสาวศิรินยาพร  สีหา
3. นางสาวสุภาวดี  จันทร์เพ็ง
 
1. นางชินาภา  โพธิ์ศรา
2. นางพิมลจิรา  ศรีนามเอ็ม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.67 ทอง 5 1. เด็กชายอนิรุต  เจิมชัยภูมิ
2. เด็กหญิงอภิญญารัตน์  บุตรดี
 
1. นางดวงเดือน  สุขันธ์
2. นางมลิวรรณ  สุวรรณศรี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 10 1. นายวิชาญชัย  ยะหัวดง
2. นางสาววิลาวัลย์  ดวงจันทร์คำ
 
1. นางมลิวรรณ  สุวรรณศรี
2. นายพรมดี  สาลี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยาณี  ทรงจอหอ
2. นางสาวธัญญลักษณ์  แย้มอำไพร
3. นางสาวธารารัตน์  ก้านสี
4. นางสาวบังอร  โลตุฤทธิ์
5. นางสาวพรธิตา  แก้วขันตรี
6. นางสาวพรรณนิภา  สารเหล็ก
7. นางสาวมินทรา  วงษ์จันเรือง
8. นางสาวศิรดา  มาลัย
9. นางสาวสุกัญญา  ผลาญดี
10. นางสาวสุพรรษา  บุญธานี
 
1. นางบุศริณทร์  เรืองฤทธิ์
2. นายพรมดี  สาลี
3. นางดวงเดือน  สุขันธ์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  รัตพลที
2. เด็กหญิงรัชนก  ศรแผลง
 
1. นายวิวัฒน์  ปัญจศิลา
2. นายชีวธันย์  ทิตะระ
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวกันยา  ชนะภูมิ
2. นางสาวแสงระวี  พหลทัพ
 
1. นายวิวัฒน์  ปัญจศิลา
2. นายชีวธันย์  ทิตะระ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอภิญญา  ท้าวพา
 
1. นายกิตติศักดิ์  จันทะสิม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อามาตย์มนตรี
 
1. นายกิตติศักดิ์  จันทะสิม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงอาริษา  มีศิริ
 
1. นายกิตติศักดิ์  จันทะสิม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายภัทรนนท์  รัตพลที
 
1. นายกิตติศักดิ์  จันทะสิม
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอริยา  ศรีพิลา
 
1. นายกิตติศักดิ์  จันทะสิม
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กุลชาติ
2. เด็กชายเอกรินทร์  คงสิม
 
1. นายกิตติศักดิ์  จันทะสิม
2. นางรุจิลาภา  ประทุมชาติ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิกา  สารตัดสิน
2. เด็กชายพลาพล  วงศ์สีดา
3. เด็กชายวรากร  ซุยทอง
 
1. นายกิตติศักดิ์  จันทะสิม
2. นางรุจิลาภา  ประทุมชาติ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวนกน้อย  ไพรวัลย์
 
1. นางรุจิลาภา  ประทุมชาติ
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.4 ทอง 4 1. นายธีระยุทธ  เศรษฐกุลชร
2. นายปฏิภาณ  พันธ์โฮม
3. นายวัลลพ  บุญประกอบ
4. นายศุุภวัตร  นาเมืองรักษ์
5. นายเศวต  ศรีพันธบุตร
 
1. นายกิตติศักดิ์  จันทะสิม
2. นางรุจิลาภา  ประทุมชาติ
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรวิภา  แก้วพิกุล
2. เด็กหญิงวิลาสินี  รอดเส็ง
 
1. นางสมลักษณ์  ประชามาตย์
2. นายมงคล  ด่านพงษ์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุชาดา  ประชามาตย์
2. นางสาวเยาวเรศ  สนิทนิตย์
 
1. นางสมลักษณ์  ประชามาตย์
2. นายมงคล  ด่านพงษ์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง 5 1. เด็กหญิงทับทิม  นาจอมทอง
2. เด็กหญิงปราณี   วงศ์วรรณ
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ศรีชัยลา
 
1. นางนงลักษณ์  มาตชัยเคน
2. นางสาวสายรุ้ง  เสมอใจ
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตยา  ศรีพันธบุตร
2. เด็กหญิงพนิดา  พงษ์ประเทศ
3. เด็กชายยงยุทธ  ชมภูทีป
 
1. นางนงลักษณ์  มาตชัยเคน
2. นางสาวสายรุ้ง  เสมอใจ
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันจิรา  โมหา
2. นางสาวณัฎฐิญากร  สุวรรณศรี
3. นางสาวปริยานุช  บุญเจริญ
 
1. นางนงลักษณ์  มาตชัยเคน
2. นางสาวสายรุ้ง  เสมอใจ
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวณัฐวรรณ  สาครขัน
2. นายธีรพล  สาฆะ
3. นางสาวอรอุมา  กางบุญเรือง
 
1. นางอรดี  ชาวดร
2. นายอารุญ  คุณมี
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  โตเจริญ
2. นางสาวกษมา  จันทร์เคน
3. เด็กหญิงจิราวัลย์  เชื้อหาญ
4. นางสาวณัฐธิดา  แท่นพุทธา
5. นางสาวสุกัญญา  พาระนัง
6. เด็กชายอนิรุจ  พลอินทร์
 
1. นางอรดี  ชาวดร
2. นางสาวนิตยา  มาลาวาด
3. นางสุชญา  แสงจันทร์
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89.65 ทอง 4 1. นางสาวกมลวรรณ  ศรีเมือง
2. นางสาวกัญญารัตน์  ภูมิแสน
3. นางสาวนิตยา  สบู่ทอง
4. นางสาวพัชรินทร์  เสนกระจาย
5. นางสาวศรัญญา  จอมฟู
6. นางสาวเบญจรงค์  ทองบำเรอ
 
1. นางอรดี  ชาวดร
2. นางรุจิลาภา  ประทุมชาติ
3. นางสาวพนิดา  พันชะโก
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกริชสุวรรณ  แก้วสุวรรณ
2. เด็กหญิงจินตนา  เม็งไธสง
3. เด็กหญิงศศิธร  ปะนาโท
 
1. นางอำพร  ไอ๊ซิม
2. นายเลียง  โทคำเวช
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทร์ธิมา  อุ่นจิต
2. นายจาตุรันต์  ศรีบัวเผื่อน
3. นายอภิสิทธิ์  วันเพ็ญ
 
1. นายเลียง  โทคำเวช
2. นางอำพร  ไอ๊ซิม
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ศรีนาม
2. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  พวงพันธ์
3. เด็กหญิงวันวิสา  นาเวียง
 
1. นายขยัน  คตธมาตย์
2. นางสุนันทา  คตธมาตย์
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิกานต์  สีอ่อน
2. นางสาวสมคิด  ชุมพล
3. นางสาวเอี้ยงฟ้า  ภาคทอง
 
1. นางคณิตา   สาลี
2. นางสุนันทา  คตธมาตย์
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เจิมชัยภูมิ
2. เด็กชายธีระพงษ์  สุทธิแสน
3. เด็กหญิงเกตุแก้ว  ระนำไทยสงค์
 
1. นายขยัน  คตธมาตย์
2. นางสุนันทา  คตธมาตย์
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐริกา  อินทรา
2. นางสาวนฤมล  ศรีประไพ
3. นางสาวมาริสา  อุขุนทด
 
1. นางสุนันทา  คตธมาตย์
2. นางวิไลวรรณ  กัปโก
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิดา  ตุ่นเฮ้า
2. เด็กหญิงบารมี  บุญประจันทร์
3. เด็กหญิงปิยธิดา  น่าบัณฑิต
 
1. นางสุนันทา  คตธมาตย์
2. นางวิไลวรรณ  กัปโก
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรรณนิดา  เพชรน้อย
2. นางสาวรุ่งนภาภรณ์  กัปโก
3. นางสาวลลิตา  สาฆะ
 
1. นางสุนันทา  คตธมาตย์
2. นางวิไลวรรณ  กัปโก