สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายจิรายุ  แก้วสิงห์
 
1. นายณรงค์  ชาวดร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70.5 เงิน 11 1. นางสาวชลธิชา   กันสำโรง
 
1. นางประไพศรี  คำมูล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86.28 ทอง 9 1. เด็กหญิงรัฐมณีกร  บัวพัฒร์
 
1. นางสาวธัชกร  อาจนนท์ลา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 9 1. นางสาวจิราวรรณ  แสนนาม
 
1. นางประไพศรี  คำมูล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.62 ทอง 9 1. เด็กหญิงยุวดี  เรืองศิริ
 
1. นางโชติมา  หล้ามาชน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวยุวรัตน์  นาแก
 
1. นางโชติมา   หล้ามาชน
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายวรเทพ  พิศวงขวัญ
2. เด็กหญิงอนิสา  ทิพย์เนตร
3. เด็กหญิงอรัญญา  วันทา
 
1. นางโชติมา  หล้ามาชน
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 7 1. นางสาวสุพรรณรัตน์  พันธมุย
2. นางสาวอมรรัตน์  เบ้านาค
3. นายเสนีย์  ศรีผาแหย่ง
 
1. นางลั่นทม  พลงาม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุนิษา  โคสูงเนิน
 
1. นายณรงค์  ชาวดร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวจันทร์จิรา  หมื่นทุม
2. นางสาวอัญชลี  คำอ้อ
 
1. นางลั่นทม  พลงาม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายธวัชชัย  มนตรี
 
1. นางสาวลัดดา  อุบลชัย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกอร  คำโทพล
 
1. นายวรพงศ์  ประดาศรี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายธนดล  อุนาพรม
2. เด็กชายภุชงค์  ขวัญชอบ
 
1. นายจุลจักร  วงศ์หาจักร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวนิรมล  พรมมา
2. นางสาวสุกัญญา  ศรีมูลผา
 
1. นายจุลจักร  วงศ์หาจักร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายอนิวัฒน์  โสภาศรี
 
1. นางเบญจพร  เหลาบับภา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวจิตราภรณ์  สวาท
 
1. นางบุญธิดา  ประดาศรี
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงปณิดา  กันหามอม
2. นางสาวภัทรจาริน  หอมอ่อน
3. นางสาวมาริสา  หมกประโคน
 
1. นางสาวจริยา  หล้าโคตร
2. นางพรพรรณ  ศิลา
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวพิลาวัลย์  โรเคนแก้ว
2. นางสาวละอองฟ้า  อรศรี
3. นางสาวสุวิดา   สอนเฒ่า
 
1. นางสาวรัจนา  ภิญโญทรัพย์
2. นางสาวพนมพร  รักษาภักดี
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงประภาวดี  เข็มศรี
2. นางสาวอัยลดา  มุจรินทร์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ชาเวินชัย
 
1. นางสาวปรียานันท์  ไชยชนะ
2. นางสาวเยาวมาลย์  รักษาวัง
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริยา  ทองบุญมา
2. นางสาวมุทิตา  ศิริเวช
3. นางสาวสุจิตตรา  ขันอาสา
 
1. นางสาวรัจนา  ภิญโญทรัพย์
2. นางสาวพนมพร  รักษาภักดี
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐาปนี  ศรีคำม้วน
2. นางสาวณิชมน  หมีกุละ
3. นางสาวอาภากร  ศรีภูธร
 
1. นายวิโรจน์  อินทนิล
2. นางสาวพรนิภา  บุตรโคตร
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนพนัย  คาดสนิท
2. นางสาวสุราลัย  หลาบคำ
3. นายอภิวัฒน์  สาระสิทธิ์
 
1. นางปทิตตา  โต๊ะชาลี
2. นางสาวรสรินทร์  โคตรศรี
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงขวัญชนก  จันทร์สมุทร
2. เด็กหญิงรังสิมา  รัตนวรรณ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ประกาสิทธิ์
 
1. นางสาวภัสรา  ทิพย์ลม
2. นางสาวกฤษฎาภรณ์  บุญไชยะ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.4 ทอง 6 1. นางสาวจิราภรณ์  ประมูลนี
2. นายนันธวุฒิ  พิลาธร
3. นายอนุรักษ์  อุบลชัย
 
1. นางพรพรรณ  ศิลา
2. นางสาวบุญถิ่น  อินทร์วิเศษ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนิดา  บุญประคม
2. เด็กหญิงมลฤดี  บุตรงาม
 
1. นางประภัสสร  เป้งไชยโม
2. นางนันทาศิริ  คำลิ้ม
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.87 เงิน 4 1. นายชัชวาลย์  อติจันทร์พงษ์
2. นายยุทธพิชัย  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวบุญถิ่น  อินทร์วิเศษ
2. นางสาวรัตนา  อุทธา
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายกฤตภัทร  ฐิติคุณาทร
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  มะลิงาม
 
1. นายอาคม  ป้องเรือ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  อัครัง
2. เด็กชายโชคชัย  เคลือภักดี
 
1. นายอาคม  ป้องเรือ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพาวรรณ  อ่อนโพธา
2. เด็กชายธีรพนธ์  ใจเที่ยง
3. เด็กหญิงมรันตี  ศรีธชัย
4. เด็กชายยศพล  บัวแก้ว
5. เด็กหญิงเกษสุดา  ศรีประจง
 
1. นายชัยสิทธิ์  คำภู
2. นางสาวณิชาภา  มิ่งบุญ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวดวงฤทัย  ภาษีดา
3. นางสาวทัศนีย์  เจริญเขตร
4. นางสาวภัคชุดา  ฐิติคุณากร
5. นางสาวภุมณี  แสงตาว
 
1. นางระเบียบ  บุญกว้าง
2. นางสาวธนาภรณ์  สาครขันธ์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงมัลลิกา  คำควร
2. เด็กชายวิศรุต  ประทุมชัย
 
1. นางปวันรัตน์  สมบูรณ์
2. นางสาวพรนภา  ค้าคล่อง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกริชฎา  แก้วกาหลง
2. นางสาวสุชาดา  ทับปุตา
 
1. นางสุภาพร  ศรีวงษ์รักษ์
2. นางสาวอุไร  ชมภูนิมิตร
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนาพัฒน์  พันธุ์คะชะ
2. นางสาวชลิตา  พาระพงษ์
 
1. นางสุกัลยา  โชติพันธ์
2. นายสุชาติ  ประเทศเสนา
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  อรบุตร
2. นางสาวสุดารัตน์  แวงป้อง
 
1. นางสุกัลยา  โชติพันธ์
2. นายสุชาติ  ประเทศเสนา
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรินันท์  อ่อนบุญมา
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอาทิติยา  คำทองหลาง
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชญา  รัตนจันทร์
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพงษ์  ไร่ขาม
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  นามพรหมา
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเชิดพงษ์  ดอนช่างลุน
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายคณาวุฒิ  ผาแพน
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฉัตรชัย  ศรีบุญขาม
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทิรา  สามารถ
2. เด็กหญิงสุทาสินี  ศรีสัตย์
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  แก้วมาตย์
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววันวิสา  สมสันต์
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัฒนพงศ์  แพมไพสงค์
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ศรีดาวงษ์
3. เด็กชายเกรียงไกร  บุตรแสน
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตตรา  สุวรรณสุขา
2. นายนรเศรษฐ์  จักรโนวรรณ
3. นางสาวปราถนา  บุญสร้าง
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายฉัตรมงคล  วังโพธิ์
2. นายชินกฤต  ศรีเสมอ
3. นายณัฐพล  ชยัมศรี
4. นายณัฐพล  แย้มศรี
5. นายธนาธิป  พิมพาเรือ
6. นางสาวรัชนีกร  ชนะภูมิ
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
2. นายสุจิตร  ศรีมูลดา
3. นายสมยงค์  โคตรภัทร์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกรรณิการ์  มูลพลึก
2. เด็กชายกฤษณะพงษ์  มูลพลึก
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพชรภัร
4. นายก่อเกียรณิ  สุปัญญา
5. นายจตุรงค์  พงษ์ชนะ
6. นางสาวจิดาภา  นุชแจ้งบง
7. นางสาวจิราวรรณ  แสนนาม
8. นางสาวจุฬากุล  บุญวิสัย
9. เด็กชายฉัตรมงคล  วังโพธิ์
10. นางสาวชลัมพร   อันทสี
11. นายชินกฤต  ศรีเสมอ
12. นายณัฐวุฒิ  อ่านพานิชย์
13. นายทินภัทร  ธงชัย
14. นายธนพงษ์  วงศิริ
15. นายธนพงษ์  อันทะมาศ
16. นางสาวนฤพร  วงศโสภา
17. นางสาวปนัดดา  รำมะนา
18. เด็กหญิงปิ่นรัตน์  เปลี่ยนทัต
19. นางสาวยลดา  พรมหล้า
20. นางสาวรพีพรรณ  หวานสนิท
21. นางสาวรัชนีกร  ชนะภูมิ
22. เด็กหญิงรัชนีกร  มะโนสุข
23. เด็กหญิงรุ่งสิมา  ดวงกำ
24. นายวงศกร  สุปัญญา
25. นายวีระศักดิ์  ศรีประจง
26. เด็กหญิงศรีสุดา  ถาบุญเรือง
27. เด็กหญิงศิราวรรณ  ภูมิยิ่ง
28. เด็กชายสราวุธ  ทองอ้ม
29. นายสิโรจท์  จิตจำนงค์
30. นางสาวสุภามาศ  ศรีนามชัย
31. นางสาวสุมิตตรา  สิทธฺนาม
32. นางสาวสุวิมล  ฐานะ
33. นายอภิวุฒิ  พรมมาสิม
34. นายอภิเดช  ศรีฐาน
35. เด็กหญิงอรนภา  นนธิสอน
36. เด็กชายอัครพงษ์  คุ้มศิลป์
37. นายอานัน  คำหินกอง
38. นายเจษฎา  คงปราณี
39. นางสาวเบญจมาศ  รักญาติ
40. เด็กชายเมธิชัย  คำมา
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
2. นายสุจิตร  ศรีมูลดา
3. นายสมยงค์  โคตรภัทร์
4. นางสาวพรนภา  แสนนอก
5. นายลักษณ์  บุตรอิน
6. นายธีรพงษ์  บุญธรรม
7. นางสาวสุวรรณภา   สุดาทิพย์
8. นางสาวอรอุมา  มุกดากร
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายอภิวุฒิ  พรมมาสิม
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุวิมล  ฐานะ
 
1. นายสุจิตร  ศรีมูลดา
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวเบญจมาศ  รักญาติ
 
1. นายสุจิตร  ศรีมูลดา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวยลดา  พรมหล้า
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวอุทุมพร  เพิ่มพร
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายธนพงษ์  วงศิริ
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิดาภา  นุชแจ้งบง
 
1. นายสุจิตร  ศรีมูลดา
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริญญา  มั่นยืน
2. เด็กหญิงลลิตา  จำปา
3. เด็กหญิงสุทธิดา  จำปา
4. เด็กหญิงสุนันทา  สุชัยโย
5. เด็กหญิงอนุสรา  ดวงบุญทัน
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สัมนา
 
1. นางศศิธร  มาเมือง
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยา  ชาตรี
2. นางสาวนฤมล  พรมชมชา
3. นางสาวนันทนา  ดวงสิม
4. นางสาวภาวิณี  ทัพนาม
5. นางสาวภาวิณี  พรหมราช
6. นางสาววรรณพร  นันทะชัย
 
1. นางศศิธร  มาเมือง
2. นางอุไร  ชมภูนิมิตร
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธเนศ  อุดทังไข
2. นายอนุรักษ์  อุบลชัย
3. นายเจษฎากร  สมศรีลัย
4. นายเชิดพงษ์  ดอนช่างลุน
5. นายเสกสรร  ศรีจันทร์
 
1. นางศศิธร  มาเมือง
2. นางอุไร  ชมภูนิมิตร
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอารีญาพร  สุทธิแสน
 
1. นางสุภลักษณ์  ชาญอุประการ
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุพิชญา  มูลสุวรรณ
 
1. นางสุภลักษณ์  ชาญอุประการ
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดาราวรรณ  ศรีเพลีย
 
1. นางสุภลักษณ์  ชาญอุประการ
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณภา   ศิริกัญญา
 
1. นางสาววัชราภรณ์  แสงพันธ์
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวกิติยาณี  พิมตระการ
 
1. นายสำราญ  ทองเดช
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ฝ่าผล
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กมลภพ
3. เด็กชายก้องเกียรติ  ชัยรส
4. เด็กชายปรัชชานนท์  ยุพานิชย์
5. เด็กหญิงปริญญาพร  นงคะวาส
 
1. นางจันจิรา  พิจุลย์
2. นางสาววัชราภรณ์  แสงพันธ์
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคุณากร  โนรินยา
2. นางสาววชิรา  อรัญวาส
3. นายวัชรินทร์  ทิตะเชียง
4. นางสาวอริศรา  สาราษฎร์
5. นางสาวอารียาพร  แก่นจันทร์
 
1. นายนิคม  ขันชมพู
2. นายปัญญา  จันทู
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิสรา  แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงปวีณา  อุปถัมภ์
 
1. นางจันจิรา  พิจุลย์
2. นายนิคม  ขันชมพู
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวกันธิชา  รัตนวงศ์
2. นายรัฐพล  มันทะลา
 
1. นางสุภลักษณ์  ชาญอุประการ
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวีณา  โสมาบุตร
2. เด็กหญิงสุวิมล  ฐานะ
3. เด็กชายเรืองเดช  กันหามอม
 
1. นางสาวธัชกร  อาจนนท์ลา
2. นางสาวเนตรนภา  แก้วก่า
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นายชัยมงคล  เสนาจ
2. นายสัจจา  ชัยแสนพา
3. นายอัฐพล  มูลสุวรรณ
 
1. นางสาวธัชกร  อาจนนท์ลา
2. นางโชติมา  หล้ามาชน
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราภรณ์  ไพรตื่น
2. นางสาวดารุณี  เมาโหมด
3. นายอัฐชัย  ดอนจันลา
 
1. นางสาวเนตรนภา  แก้วก่า
2. นางสาวบุญถิ่น  อินทร์วิเศษ
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  คำสี
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  สุปัญญา
 
1. นางสาวทิฆัมพร  อุ่นจันที
2. นางเพียงใจ  แพะทอง
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนันทภพ  เพลงลคร
 
1. นายสำราญ  ทองเดช
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ศรีฐาน
2. เด็กหญิงดารารัตน์  ดอนอาจเอน
 
1. นางสาวดวงสุดา  ภูเมฆ
2. นายประจง  จันทร์ทรรักษ์
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวบังอร  สมบูรณ์
 
1. นายจุลจักร  วงศ์หาจักร
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤตวิทย์   เนื่องโคตะ
2. เด็กชายอาทิตย์  ไชยรส
 
1. นายธีรพงษ์  อาษารินทร์
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชลธิชา   ศรีเสมอ
 
1. นายธีรพงษ์  อาษารินทร์
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุริย์ศรี  ตั้งสกุลวิโรจน์
 
1. นางอัจฉริยา  สุวอ
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนรินทร์ธร  ภิรมย์ราช
2. เด็กชายศตวรรษ  ชัยศรี
 
1. นายเดชา  ศิริกุลวิริยะ
2. นายธีรพงษ์  บุญธรรม
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วิธุสุวรรรณกุล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่านพาณิชย์
 
1. นายภานุพล  ประจวบแท่น
2. นายสมยงค์  โคตรภัทร์
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวธัญญลักษณ์  คำสีนาค
2. นางสาวพิมพ์ชนก  สุชัยราช
 
1. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
2. นายสมยงค์   โคตรภัทร์
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรมินทร์  โพธิ์นิล
2. เด็กชายพงศพัฒน์   วิพิมพ์สุทธิ์
 
1. นายเดชา  ศิริกุลวิริยะ
2. นายธีรพงษ์   บุญธรรม
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอนงค์  สุวรรณเรือง
2. นางสาวเจนจิรา  ตะโนนทอง
 
1. นายเดชา  ศิริกุลวิริยะ
2. นายธีรพงษ์  บุญธรรม
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวรรนิภา  สิงค์น้อย
2. เด็กหญิงอารียา  สงวนศิลป์
 
1. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
2. นายสมยงค์  โคตรภัทร์
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์ทิตา  พลวงศ์
2. เด็กหญิงมนทิรา  แสนเห็มทอง
 
1. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
2. นายสมยงค์  โคตรภัทร์
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนพันธ์  ทองจุไร
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ทรัพย์แก้ว
 
1. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
2. นายธีรพงษ์  บุญธรรม
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวสโรชา  จักรคำ
2. นางสาวอมินตรา  แย้มดี
 
1. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
2. นายธีรพงษ์  บุญธรรม
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นายพรเทพ  ทวีทรัพย์
2. นายวิฒกร  ชัยนันท์
 
1. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
2. นายธีรพงษ์  บุญธรรม
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิดาวรรณ  พลบูรณ์
2. นายอภิสิทธิ์  แสงทิตย์
 
1. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
2. นายธีรพงษ์  บุญธรรม
 
90 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  ประเทศเสนา
2. นางสาวศยาวดี  สุวรรณรัตน์
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  แสนยา
 
1. นายภานุพล  ประจวบแท่น
2. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนันทวัฒน์  ชุมคำ
2. นางสาวสุภาภรณ์  สุดบุญมา
 
1. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
2. นายภานุพล  ประจวบแท่น
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  หร่องบุตรศรี
2. เด็กชายธนาดล  ดอนจันลา
3. เด็กชายอดิศักดิ์   วงษ์สีดา
 
1. นายนิรันดร์  บุ้งทอง
2. นายพิทยา  จันทร์สำราญ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคมกฤต  บุญพร้อม
2. นายวิรกานต์   คำสำลี
3. นายไกรลาศ  เหล่าทา
 
1. นายพิทยา  จันทร์สำราญ
2. นายนิรันดร์  บุ้งทอง