สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายจิรายุ  แก้วสิงห์
 
1. นายณรงค์  ชาวดร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุนิษา  โคสูงเนิน
 
1. นายณรงค์  ชาวดร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวจันทร์จิรา  หมื่นทุม
2. นางสาวอัญชลี  คำอ้อ
 
1. นางลั่นทม  พลงาม
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวรรนิภา  สิงค์น้อย
2. เด็กหญิงอารียา  สงวนศิลป์
 
1. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
2. นายสมยงค์  โคตรภัทร์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนพันธ์  ทองจุไร
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ทรัพย์แก้ว
 
1. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
2. นายธีรพงษ์  บุญธรรม
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวสโรชา  จักรคำ
2. นางสาวอมินตรา  แย้มดี
 
1. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
2. นายธีรพงษ์  บุญธรรม