สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70.5 เงิน 11 1. นางสาวชลธิชา   กันสำโรง
 
1. นางประไพศรี  คำมูล
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายวรเทพ  พิศวงขวัญ
2. เด็กหญิงอนิสา  ทิพย์เนตร
3. เด็กหญิงอรัญญา  วันทา
 
1. นางโชติมา  หล้ามาชน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายธนดล  อุนาพรม
2. เด็กชายภุชงค์  ขวัญชอบ
 
1. นายจุลจักร  วงศ์หาจักร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวนิรมล  พรมมา
2. นางสาวสุกัญญา  ศรีมูลผา
 
1. นายจุลจักร  วงศ์หาจักร
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.87 เงิน 4 1. นายชัชวาลย์  อติจันทร์พงษ์
2. นายยุทธพิชัย  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวบุญถิ่น  อินทร์วิเศษ
2. นางสาวรัตนา  อุทธา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุพิชญา  มูลสุวรรณ
 
1. นางสุภลักษณ์  ชาญอุประการ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวกิติยาณี  พิมตระการ
 
1. นายสำราญ  ทองเดช
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นายชัยมงคล  เสนาจ
2. นายสัจจา  ชัยแสนพา
3. นายอัฐพล  มูลสุวรรณ
 
1. นางสาวธัชกร  อาจนนท์ลา
2. นางโชติมา  หล้ามาชน
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นายพรเทพ  ทวีทรัพย์
2. นายวิฒกร  ชัยนันท์
 
1. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
2. นายธีรพงษ์  บุญธรรม