สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86.28 ทอง 9 1. เด็กหญิงรัฐมณีกร  บัวพัฒร์
 
1. นางสาวธัชกร  อาจนนท์ลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 9 1. นางสาวจิราวรรณ  แสนนาม
 
1. นางประไพศรี  คำมูล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.62 ทอง 9 1. เด็กหญิงยุวดี  เรืองศิริ
 
1. นางโชติมา  หล้ามาชน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวยุวรัตน์  นาแก
 
1. นางโชติมา   หล้ามาชน
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 7 1. นางสาวสุพรรณรัตน์  พันธมุย
2. นางสาวอมรรัตน์  เบ้านาค
3. นายเสนีย์  ศรีผาแหย่ง
 
1. นางลั่นทม  พลงาม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายธวัชชัย  มนตรี
 
1. นางสาวลัดดา  อุบลชัย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกอร  คำโทพล
 
1. นายวรพงศ์  ประดาศรี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายอนิวัฒน์  โสภาศรี
 
1. นางเบญจพร  เหลาบับภา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวจิตราภรณ์  สวาท
 
1. นางบุญธิดา  ประดาศรี
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงปณิดา  กันหามอม
2. นางสาวภัทรจาริน  หอมอ่อน
3. นางสาวมาริสา  หมกประโคน
 
1. นางสาวจริยา  หล้าโคตร
2. นางพรพรรณ  ศิลา
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวพิลาวัลย์  โรเคนแก้ว
2. นางสาวละอองฟ้า  อรศรี
3. นางสาวสุวิดา   สอนเฒ่า
 
1. นางสาวรัจนา  ภิญโญทรัพย์
2. นางสาวพนมพร  รักษาภักดี
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงประภาวดี  เข็มศรี
2. นางสาวอัยลดา  มุจรินทร์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ชาเวินชัย
 
1. นางสาวปรียานันท์  ไชยชนะ
2. นางสาวเยาวมาลย์  รักษาวัง
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริยา  ทองบุญมา
2. นางสาวมุทิตา  ศิริเวช
3. นางสาวสุจิตตรา  ขันอาสา
 
1. นางสาวรัจนา  ภิญโญทรัพย์
2. นางสาวพนมพร  รักษาภักดี
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐาปนี  ศรีคำม้วน
2. นางสาวณิชมน  หมีกุละ
3. นางสาวอาภากร  ศรีภูธร
 
1. นายวิโรจน์  อินทนิล
2. นางสาวพรนิภา  บุตรโคตร
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนพนัย  คาดสนิท
2. นางสาวสุราลัย  หลาบคำ
3. นายอภิวัฒน์  สาระสิทธิ์
 
1. นางปทิตตา  โต๊ะชาลี
2. นางสาวรสรินทร์  โคตรศรี
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงขวัญชนก  จันทร์สมุทร
2. เด็กหญิงรังสิมา  รัตนวรรณ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ประกาสิทธิ์
 
1. นางสาวภัสรา  ทิพย์ลม
2. นางสาวกฤษฎาภรณ์  บุญไชยะ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.4 ทอง 6 1. นางสาวจิราภรณ์  ประมูลนี
2. นายนันธวุฒิ  พิลาธร
3. นายอนุรักษ์  อุบลชัย
 
1. นางพรพรรณ  ศิลา
2. นางสาวบุญถิ่น  อินทร์วิเศษ
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนิดา  บุญประคม
2. เด็กหญิงมลฤดี  บุตรงาม
 
1. นางประภัสสร  เป้งไชยโม
2. นางนันทาศิริ  คำลิ้ม
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายกฤตภัทร  ฐิติคุณาทร
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  มะลิงาม
 
1. นายอาคม  ป้องเรือ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  อัครัง
2. เด็กชายโชคชัย  เคลือภักดี
 
1. นายอาคม  ป้องเรือ
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพาวรรณ  อ่อนโพธา
2. เด็กชายธีรพนธ์  ใจเที่ยง
3. เด็กหญิงมรันตี  ศรีธชัย
4. เด็กชายยศพล  บัวแก้ว
5. เด็กหญิงเกษสุดา  ศรีประจง
 
1. นายชัยสิทธิ์  คำภู
2. นางสาวณิชาภา  มิ่งบุญ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวดวงฤทัย  ภาษีดา
3. นางสาวทัศนีย์  เจริญเขตร
4. นางสาวภัคชุดา  ฐิติคุณากร
5. นางสาวภุมณี  แสงตาว
 
1. นางระเบียบ  บุญกว้าง
2. นางสาวธนาภรณ์  สาครขันธ์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงมัลลิกา  คำควร
2. เด็กชายวิศรุต  ประทุมชัย
 
1. นางปวันรัตน์  สมบูรณ์
2. นางสาวพรนภา  ค้าคล่อง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกริชฎา  แก้วกาหลง
2. นางสาวสุชาดา  ทับปุตา
 
1. นางสุภาพร  ศรีวงษ์รักษ์
2. นางสาวอุไร  ชมภูนิมิตร
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนาพัฒน์  พันธุ์คะชะ
2. นางสาวชลิตา  พาระพงษ์
 
1. นางสุกัลยา  โชติพันธ์
2. นายสุชาติ  ประเทศเสนา
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  อรบุตร
2. นางสาวสุดารัตน์  แวงป้อง
 
1. นางสุกัลยา  โชติพันธ์
2. นายสุชาติ  ประเทศเสนา
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรินันท์  อ่อนบุญมา
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอาทิติยา  คำทองหลาง
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชญา  รัตนจันทร์
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพงษ์  ไร่ขาม
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  นามพรหมา
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเชิดพงษ์  ดอนช่างลุน
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายคณาวุฒิ  ผาแพน
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฉัตรชัย  ศรีบุญขาม
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทิรา  สามารถ
2. เด็กหญิงสุทาสินี  ศรีสัตย์
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  แก้วมาตย์
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววันวิสา  สมสันต์
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัฒนพงศ์  แพมไพสงค์
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ศรีดาวงษ์
3. เด็กชายเกรียงไกร  บุตรแสน
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตตรา  สุวรรณสุขา
2. นายนรเศรษฐ์  จักรโนวรรณ
3. นางสาวปราถนา  บุญสร้าง
 
1. นางสาวอัญชลี  อินเอี่ยม
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายฉัตรมงคล  วังโพธิ์
2. นายชินกฤต  ศรีเสมอ
3. นายณัฐพล  ชยัมศรี
4. นายณัฐพล  แย้มศรี
5. นายธนาธิป  พิมพาเรือ
6. นางสาวรัชนีกร  ชนะภูมิ
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
2. นายสุจิตร  ศรีมูลดา
3. นายสมยงค์  โคตรภัทร์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายอภิวุฒิ  พรมมาสิม
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุวิมล  ฐานะ
 
1. นายสุจิตร  ศรีมูลดา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวเบญจมาศ  รักญาติ
 
1. นายสุจิตร  ศรีมูลดา
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวยลดา  พรมหล้า
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวอุทุมพร  เพิ่มพร
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายธนพงษ์  วงศิริ
 
1. นายอดิศักดิ์  แสนนอก
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิดาภา  นุชแจ้งบง
 
1. นายสุจิตร  ศรีมูลดา
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริญญา  มั่นยืน
2. เด็กหญิงลลิตา  จำปา
3. เด็กหญิงสุทธิดา  จำปา
4. เด็กหญิงสุนันทา  สุชัยโย
5. เด็กหญิงอนุสรา  ดวงบุญทัน
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สัมนา
 
1. นางศศิธร  มาเมือง
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยา  ชาตรี
2. นางสาวนฤมล  พรมชมชา
3. นางสาวนันทนา  ดวงสิม
4. นางสาวภาวิณี  ทัพนาม
5. นางสาวภาวิณี  พรหมราช
6. นางสาววรรณพร  นันทะชัย
 
1. นางศศิธร  มาเมือง
2. นางอุไร  ชมภูนิมิตร
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธเนศ  อุดทังไข
2. นายอนุรักษ์  อุบลชัย
3. นายเจษฎากร  สมศรีลัย
4. นายเชิดพงษ์  ดอนช่างลุน
5. นายเสกสรร  ศรีจันทร์
 
1. นางศศิธร  มาเมือง
2. นางอุไร  ชมภูนิมิตร
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดาราวรรณ  ศรีเพลีย
 
1. นางสุภลักษณ์  ชาญอุประการ
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณภา   ศิริกัญญา
 
1. นางสาววัชราภรณ์  แสงพันธ์
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ฝ่าผล
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กมลภพ
3. เด็กชายก้องเกียรติ  ชัยรส
4. เด็กชายปรัชชานนท์  ยุพานิชย์
5. เด็กหญิงปริญญาพร  นงคะวาส
 
1. นางจันจิรา  พิจุลย์
2. นางสาววัชราภรณ์  แสงพันธ์
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคุณากร  โนรินยา
2. นางสาววชิรา  อรัญวาส
3. นายวัชรินทร์  ทิตะเชียง
4. นางสาวอริศรา  สาราษฎร์
5. นางสาวอารียาพร  แก่นจันทร์
 
1. นายนิคม  ขันชมพู
2. นายปัญญา  จันทู
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิสรา  แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงปวีณา  อุปถัมภ์
 
1. นางจันจิรา  พิจุลย์
2. นายนิคม  ขันชมพู
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวกันธิชา  รัตนวงศ์
2. นายรัฐพล  มันทะลา
 
1. นางสุภลักษณ์  ชาญอุประการ
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวีณา  โสมาบุตร
2. เด็กหญิงสุวิมล  ฐานะ
3. เด็กชายเรืองเดช  กันหามอม
 
1. นางสาวธัชกร  อาจนนท์ลา
2. นางสาวเนตรนภา  แก้วก่า
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราภรณ์  ไพรตื่น
2. นางสาวดารุณี  เมาโหมด
3. นายอัฐชัย  ดอนจันลา
 
1. นางสาวเนตรนภา  แก้วก่า
2. นางสาวบุญถิ่น  อินทร์วิเศษ
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วิธุสุวรรรณกุล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่านพาณิชย์
 
1. นายภานุพล  ประจวบแท่น
2. นายสมยงค์  โคตรภัทร์
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวธัญญลักษณ์  คำสีนาค
2. นางสาวพิมพ์ชนก  สุชัยราช
 
1. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
2. นายสมยงค์   โคตรภัทร์
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรมินทร์  โพธิ์นิล
2. เด็กชายพงศพัฒน์   วิพิมพ์สุทธิ์
 
1. นายเดชา  ศิริกุลวิริยะ
2. นายธีรพงษ์   บุญธรรม
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอนงค์  สุวรรณเรือง
2. นางสาวเจนจิรา  ตะโนนทอง
 
1. นายเดชา  ศิริกุลวิริยะ
2. นายธีรพงษ์  บุญธรรม
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์ทิตา  พลวงศ์
2. เด็กหญิงมนทิรา  แสนเห็มทอง
 
1. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
2. นายสมยงค์  โคตรภัทร์
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิดาวรรณ  พลบูรณ์
2. นายอภิสิทธิ์  แสงทิตย์
 
1. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
2. นายธีรพงษ์  บุญธรรม
 
65 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  ประเทศเสนา
2. นางสาวศยาวดี  สุวรรณรัตน์
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  แสนยา
 
1. นายภานุพล  ประจวบแท่น
2. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนันทวัฒน์  ชุมคำ
2. นางสาวสุภาภรณ์  สุดบุญมา
 
1. นางสาวสุภิญญา  สุวอ
2. นายภานุพล  ประจวบแท่น
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  หร่องบุตรศรี
2. เด็กชายธนาดล  ดอนจันลา
3. เด็กชายอดิศักดิ์   วงษ์สีดา
 
1. นายนิรันดร์  บุ้งทอง
2. นายพิทยา  จันทร์สำราญ
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคมกฤต  บุญพร้อม
2. นายวิรกานต์   คำสำลี
3. นายไกรลาศ  เหล่าทา
 
1. นายพิทยา  จันทร์สำราญ
2. นายนิรันดร์  บุ้งทอง