สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุนันทรา  หอมทรัพย์
 
1. นางกิตติกา  อามาตย์มนตรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 71 เงิน 10 1. นายณัฐพงษ์  พรมเวียง
 
1. นางกิตติกา  อามาตย์มนตรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงอุทุมภรณ์  ยามเย็น
 
1. นางกิตติกา  อามาตย์มนตรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.8 ทอง 7 1. นางสาวรุจิรา  แสนเมืองชิน
 
1. นางกิตติกา  อามาตย์มนตรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรสุดา  อุ่นแก้ว
 
1. นางจุฑาทิพย์  พงษา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.67 ทอง 5 1. นางสาวกรวลัย  อุ่นแก้ว
 
1. นางจุฑาทิพย์  พงษา
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ทรงเพ็ง
2. เด็กชายยุทธนา  ไชยโคตร
3. เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วลอย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พงค์ไพร
2. นางจุฑาทิพย์  พงษา
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวสมหญิง  วงษ์เสนา
2. นางสาวสุธารินี  ไชยศรี
3. นางสาวอาภาสินี  คำมูล
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พงค์ไพร
2. นางกิตติกา  อามาตย์มนตรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปานตะวัน  สงบเงียบ
2. เด็กหญิงภัสสร  รัตนแสง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พงค์ไพร
2. นางกิตติกา  อามาตย์มนตรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวกนกวรรณ  ตะโนนทอง
2. นางสาวอรดี  สมชัย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พงศ์ไพร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงจุธาภัค  รัตนวงศ์
 
1. นางจีรนันท์  สุทธิโคตร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวกนกพร  สุขประเสริฐ
 
1. นางจินตนา  แทบศรี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายจักรี  จองกันยา
 
1. นางสาวดวงจันทร์  สุขจันดี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายสิทธิพร  เบ้าจันทร์
 
1. นางสาวดวงจันทร์  สุขจันดี
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ประทุมชัย
2. เด็กหญิงวรรณทิรา  ประทุมชัย
3. นางสาวอรยา  สมชัย
 
1. นางสาวสาวิตรี  โพธิ์แข็ง
2. นางสาวมณีณัฐกาญจน์  คณาจันทร์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 8 1. นางสาวฐิติมา  ปัดนาถา
2. นางสาววิสสุตา  ไชยมงคล
3. นางสาวอริสา  กองสินแก้ว
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บุญเกษม
2. นายฤทธิ์ณรงค์  บุญกว้าง
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นายวรัญญู  สมดี
2. เด็กชายอรรถชัย  สุขราษฎร์
3. นายไม้เอก  วรนุช
 
1. นายจิระวัฒน์  โต๊ะชาลี
2. นางสาวสาวิตรี  โพธิ์แข็ง
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.375 ทอง 4 1. นายธีรศักดิ์  เสมอบุญ
2. นางสาวพิชญากูล  มีโคตร
3. นางสาวสุรีย์มาศ  ชัยสอน
 
1. นางสาวมณีณัฐกาญจน์   คณาจันทร์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บุญเกษม
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายกฤษณะ  ไชยคำภา
2. เด็กชายชัยพร  คำสิงห์
 
1. นายจิระวัฒน์  โต๊ะชาลี
2. นางสาวสาวิตรี  โพธิ์แข็ง
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กชายธาตรี  ชามนตรี
2. เด็กชายนันทวัฒน์   เพื่อนกลาง
 
1. นายฤทธิ์ณรงค์  บุญกว้าง
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกษมาภรณ์  คำสิงห์
 
1. นางสาวประภัสสร  หินแก้ว
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสมประสงค์  นาครักษา
 
1. นางสาวประภัสสร  หินแก้ว
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.25 ทอง 9 1. เด็กชายวรุฒ  รัตนแสง
2. เด็กหญิงอรณี  วรนุช
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  เมฆวัน
2. ว่าที่ร้อยตรีพุทธคุณ  จำปาน้อย
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายภควัต  แก้วบุดดี
2. นางสาวอุลัยพร  จันรอง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  เมฆวัน
2. ว่าที่ร้อยตรีพุทธคุณ  จำปาน้อย
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงวชิราพร  ปานชูสิงห์
2. เด็กชายสิทธานต์   กิ่งก้าน
 
1. นายยงยุทธ  อินอุ่นโชติ
2. นายกรีฑาพล  นามคำ
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวขนิษฐา   โพธิ์คันททา
2. นางสาวอรทัย  เมฆวัน
 
1. นายยงยุทธ  อินอุ่นโชติ
2. นายกรีฑาพล  นามคำ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ศรีหะ
 
1. นายสมบัติ  แทบศรี
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ดอนวิชา
 
1. นายสมบัติ  แทบศรี
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศศิธร  แปยอ
 
1. นางจีรนันท์  สุทธิโคตร
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 -1 -    
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสมฤทัย  เหล่าชิงลา
 
1. นายวรวุฒิ  สุดจิตรจูล
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวจุฑามณี  ไชยแสนภา
 
1. นายสมบัติ  แทบศรี
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพัชรี  อุปนันท์
 
1. นายวรวุฒิ  สุดจิตรจูล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวภณิดา  ภูถินดอน
 
1. นายวรวุฒิ  สุดจิตรจูล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชรี  อุปนันท์
 
1. นายวรวุฒิ  สุดจิตรจูล
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธันยวัตร  ศรีทะรัง
 
1. นายวรวุฒิ  สุดจิตรจูล
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสมฤทัย  เหล่าชิงลา
 
1. นายสมบัติ  แทบศรี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคันธมาลี   เมรัตน์
2. เด็กหญิงจิราพร   ดอนคุณสี
3. นายณภัทร   บุญลือ
4. เด็กหญิงณัฐชญา  ไทยอ่อน
5. เด็กหญิงดวงกมล   ทองขาว
6. เด็กหญิงธัญญรัตน์   ปลื้มวงษ์
7. เด็กชายนัทธพร   สีดามาตร์
8. เด็กหญิงนันทนา  คำแก้ว
9. เด็กหญิงนันทพร   สมภาร
10. นางสาวนิภาพร   โมกสุวรรณ
11. นายนิรุต   ทองเดช
12. เด็กหญิงนิศาชล  หงส์พรม
13. เด็กหญิงลดาวัลย์   ประดับเพชร
14. เด็กหญิงวนิดา  วิเชียรศาสตร์
15. เด็กหญิงวนิพา   จันทร์สุชา
16. นายวัฒนา  ศรีลอด
17. นายวีรพงศ์   คำจันดี
18. เด็กหญิงศรีธรา   ดวงพิลา
19. เด็กหญิงศีรดา   บุญแน่น
20. นายสมรรถชัย   ขุนหอม
21. เด็กหญิงสรันดา   เสนาไทย
22. นางสาวสุดารัตน์   จีรกัญญา
23. เด็กหญิงสุนิตา   เหล่าสิทธิ์
24. เด็กหญิงสุภานัน  ทองบุ
25. เด็กชายอภิสิทธิ์  อุดชา
26. เด็กชายอภิเชษฐ์   นามรินทร์
27. เด็กหญิงเจนจิรา   ประทุงชัย
28. นางสาวเจนนิศา   จันทราพร
 
1. นายวรวุฒิ  สุดจิตรจูล
2. นายสมบัติ  แทบศรี
3. นางสาวประภัสสร  หินแก้ว
4. นายฐาปนา  นิตย์คำหาญ
5. นายมงคลชัย  พรหมมาหล้า
6. นางจินตนา  แทบศรี
7. นางสาวสาวิตรี  โพธิ์แข็ง
8. นางพรทิพย์  บรรเทา
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลวรรณ  อาจอำนวย
2. นายกฤษฏา  ศรีอุทธา
3. นางสาวกัญญารัตน์  สุพรรณ
4. นางสาวกุลดา  นามพัฒน์
5. นางสาวกุลสตรี  หะลันดา
6. นางสาวจินต์ศุจี  ลอยฤทธิ์
7. นางสาวจิราภรณ์  เติมพันธ์
8. นายจีระศักดิ์  ไทรสังขทัศนีย์
9. นายชัชวาลย์  ศรีคูณ
10. นางสาวชุติวรรณ   ปุนตุง
11. นายณัฐพงษ์  แก้วประเสริฐทอง
12. นายธนวัฒน์  แพงคำฮัก
13. นางสาวธัญรักษ์  นิพวงลา
14. นายธันยวัตร  ศรีทะรัง
15. นางสาวนิภาพร  บุตรทองสี
16. นางสาวปัทมวรรณ์  เจริญชัย
17. นางสาวพิศมงคล  เพลินจิตร์
18. นางสาวมนต์นภา  หอมทรัพย์
19. นางสาวมัลลิกา  รัตนวงศ์
20. นางสาวมาริสา  พงษ์โคกศรี
21. นายรัชเดช  เดชา
22. นางสาวรำไพร  ตาแก่น
23. นางสาวศรัญญา  สุดชะวงศ์
24. นางสาวศิริพร  คุณทะวงค์
25. นายสุเนตร  เถื่อนนารี
26. นางสาวอรวรรณ  วรรณุลัย
27. นายอาทิตย์  ปอกระเจา
28. นางสาวเบญจมาพร  ผลชอบ
 
1. นายสมบัติ  แทบศรี
2. นายวรวุฒิ  สุดจิตรจูล
3. นางจีรนันท์  สุทธิโคตร
4. นางจินตนา  แทบศรี
5. นายมงคลชัย  พรหมมาหล้า
6. นายฐาปนา  นิตย์คำหาญ
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายผดุงเกียรติ  แสงโพธิ์
2. นายพรมรินทร์  พรมคุณ
3. นายวงษ์วรรณ  ศรีนาแพง
4. นายสิทธิชัย  แสงพา
5. เด็กชายอดิศักดิ์  สุวรรณเรือง
 
1. นางสาวมณัณัฐกาญจน์  คณาจันทร์
2. นางจีรนันท์  สุทธิโคตร
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวนิภาพร  โมกสุวรรณ
 
1. นางอนัตนงค์  เถื่อนโทสาร
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงเบญจพร  ดอนสาเกตุ
 
1. นางสาวพลอยรัชญ์  ผาแดง
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  สุวรรณทอง
 
1. นางอนัตนงค์  เถื่อนโทสาร
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ธรรมวาฬ
 
1. นางสาวภัทรวดี  สุวรรณดี
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงนพมาศ  อาจอำนวย
2. เด็กหญิงวารุณี  หะลันดา
 
1. นางสาวชลธิดา  สุขันธ์ุ
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวมณีรัตน์  ทองพันธ์
2. นางสาวศิริพร  คำอ้อ
 
1. นางสาวชลธิดา  สุขันธ์ุ
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงกาญจนา   นามวิชิต
2. เด็กชายนัทธพร   สีดามาตร
3. เด็กหญิงปลายฟ้า   ถิ่นวงษ์ม่อม
4. นายมนัส   พิมพ์เวียง
5. เด็กหญิงศศิวิมล   วรรณภา
6. เด็กหญิงสาริณี   จันทรเสนา
7. เด็กชายอภิสิทธิ์   อุดชา
8. เด็กหญิงอรวรรณ   พันธ์โย
9. เด็กหญิงอริยา   ไทยม่วง
10. เด็กหญิงอารียา   กัลกล้า
 
1. นางกิตติกา   อามาตย์มนตรี
2. นายพงษ์ศักดิ์   เมฆวัน
3. นายกรีฑาพล   นามคำ
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ชัยศรี
2. นางสาววนิดา  วิเชียรศาสตร์
 
1. นางสาวพลอยรัชญ์  ผาแดง
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุพัตรา  ขอเตือนกลาง
 
1. นางสาวพลอยรัชญ์  ผาแดง
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฐิติพงษ์  หาวิชา
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปลื้มวงษ์
 
1. นางสาวดวงจันทร์  สุขจันดี
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอรวรรณ  แพงโสภา
 
1. นางสาวปวีณา  มุขธระโกษา
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอาภรณ์  เมฆวัน
 
1. นางจินตนา  แทบศรี
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพิศมงคล  เพลินจิตร์
 
1. นางพรทิพย์  บรรเทา
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กชายศตวรรษ  ยังปาน
2. เด็กหญิงอริยา  แก้วก่า
 
1. นางมณีวรรณ  ภูมิภาค
2. นายภานุวัฒน์  ศรีคัฒนพรม
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลัญธร  ปุนตุง
2. เด็กหญิงพีรพรรณ  กองมณี
 
1. นายภาณุวัฒน์  ศรีคัฒนพรม
2. นางมณีวรรณ  ภูมิภาค
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายจักรพรรดิ์  สุขมี
2. นายพิเชษฐ์  เผ่าหอม
 
1. นายภานุวัฒน์  ศรีคัฒนพรม
2. นางมณีวรรณ  ภูมิภาค
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรุ่งดารา  ประทุมชัย
2. นายวัชระ  วิวิธชัย
 
1. นางมณีวรรณ  ภูมิภาค
2. นายภาณุวัฒน์  ศรีคัฒนพรม
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรมินทร์  ดวงมาลา
2. เด็กชายวรรธนันท์  มณีโชติ
3. นายศิริชัย  ด่านเกลี้ยงกล่อม
 
1. นายพลกฤษณ์  พิมพ์สุด
2. นายนพพร  ไชยขันธุ์
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวยุวดี  โคตสุวรรณ์
2. นายศุภชัย  ชามนตรี
3. นางสาวสุพัตรา  ขอเตือนกลาง
 
1. นายนพพร  ไชยขันธุ์
2. นายพลกฤษณ์   พิมพ์สุด
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกาญจนา  นามวิชิต
2. เด็กหญิงวุฒิพร  ขุนณรงค์
3. เด็กหญิงอริยา  ไทยม่วง
 
1. นายนพพร  ไชยขันธุ์
2. นายภาณุวัฒน์  ศรีคัฒนพรม
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เสมอบุญ
2. เด็กหญิงปริฉัตร  น้อยไพลิน
3. เด็กหญิงรัชนก  เพ็งวัน
 
1. นายนพพร  ไชยขันธุ์
2. นางมณีวรรณ  ภูมิภาค
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวัตร  พัฒน์เย็น
2. นางสาวมยุรินทร์  มะโนศิลป์
3. นางสาวแพรวนภา  วงศ์บ้านหว้า
 
1. นายนพพร  ไชยขันธุ์
2. นายพลกฤษณ์  พิมพ์สุด