สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปานตะวัน  สงบเงียบ
2. เด็กหญิงภัสสร  รัตนแสง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พงค์ไพร
2. นางกิตติกา  อามาตย์มนตรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวกนกวรรณ  ตะโนนทอง
2. นางสาวอรดี  สมชัย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พงศ์ไพร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นางสาวกนกพร  สุขประเสริฐ
 
1. นางจินตนา  แทบศรี