สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 71 เงิน 10 1. นายณัฐพงษ์  พรมเวียง
 
1. นางกิตติกา  อามาตย์มนตรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงจุธาภัค  รัตนวงศ์
 
1. นางจีรนันท์  สุทธิโคตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายจักรี  จองกันยา
 
1. นางสาวดวงจันทร์  สุขจันดี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายสิทธิพร  เบ้าจันทร์
 
1. นางสาวดวงจันทร์  สุขจันดี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงเบญจพร  ดอนสาเกตุ
 
1. นางสาวพลอยรัชญ์  ผาแดง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ธรรมวาฬ
 
1. นางสาวภัทรวดี  สุวรรณดี
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลัญธร  ปุนตุง
2. เด็กหญิงพีรพรรณ  กองมณี
 
1. นายภาณุวัฒน์  ศรีคัฒนพรม
2. นางมณีวรรณ  ภูมิภาค
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายจักรพรรดิ์  สุขมี
2. นายพิเชษฐ์  เผ่าหอม
 
1. นายภานุวัฒน์  ศรีคัฒนพรม
2. นางมณีวรรณ  ภูมิภาค