สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนากอกวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กชายธนพล  แดงตู้
 
1. นางสาวสุขิมตา  พรหมมี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายจิระพัฒน์  แสนจำลา
2. เด็กหญิงน้ำฝน  บุตรวงษ์
 
1. นางสาวสุขิมตา  พรหมมี
2. นายวิชิต  จุ้ยพุทธา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวสุนิสา  นบไธสงค์
 
1. นางสาวสุทธิดา  ผาแดง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กลอนกลาง
 
1. นางสาวชลธิชา  ผาสุก
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กชายอนุรักษ์  มะแอม
 
1. นายวีระพันธ์  โสเมืองฮาม