สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนากอกวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70.33 เงิน 14 1. เด็กหญิงปาริชาติ  แรมไธสงค์
 
1. นางสาวสุขิมตา  พรหมมี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79 เงิน 11 1. นางสาวกิตติยา  บุญรุ่ง
 
1. นายวิชิต  จุ้ยพุทธา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78 เงิน 10 1. นายนนทวุฒิ  พาน้อย
 
1. นายวิชิต  จุ้ยพุทธา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนศรีมล
 
1. นางสาวชลธิชา  ผาสุก
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นายพรรษวุฒิ  บึงสะพาน
 
1. นางสาวสุทธิดา  ผาแดง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 13 1. เด็กชายภาคภูมิ  พูนเจริญ
2. เด็กหญิงสุคนทิพย์  พัฒนาสูนย์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ประพงษ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวศรัญญา  ทัดทาน
 
1. นางอังศินา  สิทธิพูนอนุภาพ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงนัทชรี  พระชัย
2. เด็กหญิงอินทิรา  เพียกง
3. เด็กหญิงเกษรินทร  แก้วลือชัย
 
1. นางสาวสุจิตรา  รินเพ็ง
2. นายวุฒิภัทร  เพชรเวียง