สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนากอกวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.43 ทอง 10 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สังฆเวช
 
1. นางสาวสุขิมตา  พรหมมี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายยศพล  ศรีนาง
2. เด็กหญิงสุชาดา  บึงสะพาน
3. เด็กชายสุธิน  ชัยแสง
 
1. นางลักษณ์คณา  มั่งมี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 10 1. นางสาวจุฑาทิพย์  แลภูเขียว
2. นายธนากร  กองบาง
3. นางสาวสุภารัตน์  ลาดบัวขาว
 
1. นางลักษณ์คณา  มั่งมี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวจิราพร  ชะฎาวงศ์
2. นางสาวปูนัส  พยัคมะเริง
3. นางสาวศันสนีย์  เทิ้มด้วง
 
1. นายธนเสฏฐ์  ภูนเหนือฐิติ
2. นางอิสยาภรณ์  ภูนาเหนือฐิติ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงปพิชญา  โชตินอก
 
1. นางกัญญาณัฐ  เกษมสุข
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงวรรณภา  แก้วลือชัย
2. เด็กหญิงเจวรีย์  อาจพงษ์ไพร
 
1. นายพิเชษฐ์  นพวัฒน์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวภัทราภรณ์  ทรงภักดี
2. นางสาววัชราภรภรณ์  ปัทนาถา
 
1. นายพิเชษฐ์  นพวัฒน์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  จอนดอน
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  นามวงษ์
3. นายจักรินทร์  ในสูงเนิน
4. นางสาวจิระประภา  ทองดี
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พันจีม
6. นางสาวชญาดา  ก้านทอง
7. เด็กหญิงชลธิชา  พรมไตร
8. นายชวลิต  อินทะศรี
9. เด็กชายชาญชัย  สอนชัยภูมิ
10. นางสาวณัฐกานต์  ผ่านพูล
11. นายณัฐพงษ์  แสนสร้อย
12. เด็กชายธีรภัทร์  โภคานิตย์
13. นายนนทวุฒิ  พาน้อย
14. เด็กหญิงนันทิกา  วงษ์อินตา
15. นายนันธวัฒน์  อากานิต
16. นายนิธิ  ภูดินดง
17. เด็กหญิงปาริชาติ  ภูดินดง
18. เด็กหญิงพฤดี  เผ่าบ้านฝาง
19. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ่อนมาสาย
20. นางสาววชุดา  เผ่นณรงค์
21. นางสาววาสนา  แก้วพรม
22. นางสาววิชุดา  ขันขวา
23. นายวุฒิชัย  ตีชัยรัมย์
24. นางสาวศรัญญา  ทัดทาน
25. นายสัญญา  ตุลาการ
26. นายสิทธิชัย  ชัยผล
27. นางสาวสุทธิดา  พุทธสุด
28. เด็กหญิงสุพิณญา  เที่ยงดี
29. เด็กหญิงสุรีรัตน์  พลเขต
30. นายสุเมธ  ไชยน้อย
31. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นิลสูงเนิน
32. นายอนุรัตน์  แสนอาส
33. นายอังคาร  ชัยสิทธิ์
34. นางสาวอัญชลี  พลเขต
35. นางสาวอาภรณ์  บุญประคม
36. นางสาวอารีรัตน์  แก้วคง
37. นายอโนชา  ประภัสสร
38. นายเกียรติศักดิ์  เขียวคำ
39. นายไตรภพ  สุรินทร์
40. เด็กหญิงไพรินทร์  จิตตั้ง
 
1. นายธนเสฏฐ์  ภูนาเหนือฐิติ
2. นางสาวชลธิชา  ผาสุก
3. นางสาวสุทธดา  ผาแดง
4. นางสาวสุจิตรา  รินเพ็ง
5. นายวุฒิภัทร  เพชรเวียง
6. นายพงศกร  สุวรรณศรี
7. นางอังศินา  สิทธิพูนอนุภาพ
8. นายวุฒิศาสตร์  สิทธิพูนอนุภาพ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงชลธิชา  กลางบุญมา
2. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญมี
 
1. นายวีระพันธ์  โสเมืองฮาม
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นางสาวจิราพร  เหิมฮึก
2. นางสาวนิภาวรรณ  นามพล
 
1. นางอังศินา  สิทธิพูอนุภาพ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรนิภา  พลเทพา
2. นางสาวพรพรรณราย  ช่วยศรี
3. นางสาวเรณู  นิสโพธิ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  รินเพ็ง
2. นางสาวสุขิมตา  พรหมมี
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. เด็กชายธิชานนท์  โพธิ์ผำใหญ่
2. เด็กชายพิทักพงษ์  ด้วงคำจันทร์
 
1. นางกัญญาณัฐ  เกษมสุข
2. นางไพรรัตน์  โพธินาม
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 6 1. นายจักรินทร์  ในสูงเนิน
2. นางสาวพรภิรมณ์  นาคแก้ว
 
1. นางกัญญาณัฐ  เกษมสุข
2. นางไพรรัตน์  โพธินาม
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดาพร  กองกุล
2. เด็กชายภาณุ  พิมพ์วัน
3. เด็กชายศิริชัย  ลองจำนงค์
 
1. นางสาวสุขิมตา  พรหมมี
2. นางสาวชลธิชา  ผาสุก
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพรชัย  เทศสนั่น
2. เด็กหญิงศิริกาญจนา  วงษ์ศิลา
3. เด็กหญิงอรรพรรณ  พันธะ
 
1. นายวุฒิภัทร  เพชรเวียง
2. นางสาวสุจิตรา  รินเพ็ง