สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกฤษดา  นาสิงคาร
 
1. นางสาวสุภาพร  สิงห์จันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นางสาวเพ็ญประภา  สมหวาน
 
1. นางปุณยวีร์  ธรรมเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72.28 เงิน 13 1. เด็กหญิงปวีณา  เหลาอินทร์
 
1. นางสาวสุภาพร  สิงห์จันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71.4 เงิน 14 1. นางสาวสกาวเดือน  งามคำอ้าย
 
1. นางปุณยวีร์  ธรรมเจริญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.5 เงิน 14 1. เด็กหญิงฐิติพร  บุญหาญ
 
1. นางสาวสุภาพร  สิงห์จันทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 8 1. นางสาวณิชนันทน์  คำสะใบ
 
1. นางปุณยวีร์  ธรรมเจริญ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปริยากร  นินสน
2. เด็กหญิงรัชนก  คล่องแคล่ว
3. เด็กหญิงสรุตา  เพชรสังคูณ
 
1. นางสาวสุภาพร  สิงห์จันทร์
2. นางปุณยวีร์   ธรรมเจริญ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธิดารัตน์  จันทร์ขาว
2. นางสาวนภัสสร  จันทเดช
3. นางสาวศิริประภา  สุขสงคราม
 
1. นางปุณยวีร์  ธรรมเจริญ
2. นางสาวสุภาพร  สิงห์จันทร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิตตรี  โต๊ะงาม
2. เด็กหญิงศศิธร  ไชยนรินทร์
 
1. นางสาวสุภาพร  สิงห์จันทร์
2. นางปุณยวีร์   ธรรมเจริญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวนิตยา  สานิพามะณี
2. นางสาวศรัญญา   เทียบดอกไม้
 
1. นางปุณยวีร์  ธรรมเจริญ
2. นางสาวสุภาพร  สิงห์จันทร์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงวรรณิดา  จุลกองฮ้อ
 
1. นางนิตยา  สหายฟ้า
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวกัลยา  ฝักบัว
 
1. นางนิตยา  สหายฟ้า
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรดา  โคตรชา
2. เด็กหญิงอิศรารัตน์  มูลสมบัติ
3. เด็กหญิงเจนนิสา  จันทร์เขียว
 
1. นายพงษ์พิชิต  พรมสิทธิ์
2. นางนิตยา  สหายฟ้า
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนนิกานต์  จำปา
2. นางสาวธีราพร  กล้าขยัน
3. นางสาวปราณปริญญา  ตะจันดา
 
1. นายพงษ์พิชิต  พรมสิทธิ์
2. นางนิตยา  สหายฟ้า
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 -1 -    
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 -1 -    
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 16 1. เด็กชายสุรรักษ์  พิมานคำ
 
1. นางนิตยา  สหายฟ้า
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 11 1. นางสาวศิริรัตน์  จันทร์เขียว
 
1. นางนิตยา  สหายฟ้า
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  พระสุวรรณ
2. เด็กชายธวัชชัย  เบ้าทอง
3. เด็กชายอัครพล  เกิดเจริญพร
 
1. นางนปภา  ยางศรี
2. นางจตุพร  อินทร์พิมพ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  ลิ้มภานุวัฒน์สกุล
2. นางสาวชลธิชา  สุวรรณา
3. นางสาวอัญนิตา  เจิมชัยภูมิ
 
1. นางจตุพร  อินทร์พิมพ์
2. นางนปภา  ยางศรี
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีโพนทอง
2. เด็กหญิงพรปวีร์  เหลาอินทร์
3. เด็กหญิงมิณธิรา  คตภูธร
 
1. นางจตุพร  อินทร์พิมพ์
2. นายวีระยุทธ  ภูมิภาค
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราพร  ภิรมย์ไกรภักดิ์
2. นางสาวมาชารล์  แก้วใสย
3. นางสาวรัชดา  ชัยเอก
 
1. นางจตุพร  อินทร์พิมพ์
2. นางสาวนงค์ใย  สุดตา
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญญเรศ  ชาติมนตรี
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  บุญใบ
3. เด็กหญิงอินธิรา  ราชบัณดิษ
 
1. นางสาวนงค์ใย  สุดตา
2. นายวีระยุทธ  ภูมิภาค
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤษดา  โสนะแสง
2. นายธนาธิป  กมลคร
3. นายวรรธนัย  สุวรรณชาติ
 
1. นายวีระยุทธ  ภูมิภาค
2. นางสาวนงค์ใย  สุดตา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พุ่มมะลิ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  อ้วนอินทร์
3. เด็กหญิงพรธิตา  ปัญญาแดง
 
1. นางสาวนงค์ใย  สุดตา
2. นางจตุพร  อินทร์พิมพ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายคมกริช  พรมอุทิศ
2. นายธนาธิป  กมลคร
3. นางสาวเบญญาภา  บุญกลาง
 
1. นางสาวนงค์ใย  สุดตา
2. นางจตุพร  อินทร์พิมพ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายพรบิดา  กันยา
2. เด็กชายศุภวิทย์  แก้วมุง
 
1. นางสาวปวริศา  นามสีพันธ์
2. นางนปภา  ยางศรี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.99 เงิน 8 1. นางสาวศรัญญา  หล้าฤทธิ์
2. นางสาวสุภาภรณ์  ศิลา
 
1. นางสาวปวริศา  นามสีพนัธ์
2. นางนปภา  ยางศรี
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.75 ทอง 4 1. นางสาวพิรุณ  ชนะชัย
2. นางสาวรัตนาพร  กิติยาวงศ์
3. นายวรากร  ศรีนากรุง
4. นางสาวสุดารัตน์  สันทัดลำ
5. นางสาวอรณี  ปานาลาด
 
1. นายอิศเรศ  ชอบสร้างสิน
2. นางธิยาพร  พัฒนา
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.6 ทอง 4 1. นางสาวงามพิศ  สามทอง
2. นางสาวฐิติพร  ราขบัณดิษฐ
3. นางสาวณัฐนภา  ทัยเดือน
4. นางสาวติตราภรณ์  บัวสี
5. นางสาววิภาพร  บุญหล้า
 
1. นายอิศเรศ  ชอบสร้างสิน
2. นางธิยาพร  พัฒนา
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  มาเก่าน้อย
2. เด็กหญิงถนิษฐา  พิมพ์โคตร
3. เด็กชายนรินทร์  กาละวิก
4. เด็กหญิงปณิตา  แก้วแก่นคูณ
5. เด็กชายสมพล  พลเทพ
 
1. นางธิยาพร  พัฒนา
2. นายวิสนุ  วงษ์หาจักร์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.25 ทอง 8 1. นางสาวกุลธิดา  มะไลไธสง
2. นายทักษิณ  อินทร์พิมพ์
 
1. นางธิยาพร  พัฒนา
2. นายวิสนุ  วงษ์หาจักร์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 11 1. นางสาวกรรณิการ์  ชำนาญ
2. นายภานุพงศ์  อุดมชัย
 
1. นายวิสนุ  วงษ์หาจักร์
2. นางธิยาพร  พัฒนา
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ขุยชัยภูมิ
2. เด็กชายเอกภาพ  ผางหล้า
 
1. นายวุฒิ  บุตรสุริย์
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวปวีณา  นุาร่อง
2. นางสาววิภาวี  สีหานาท
 
1. นายวุฒิ  บุตรสุริย์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนลินี  ประทุมมี
 
1. นายสงกรานต์  นนท์ตรี
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรกฤษ  เทพนวล
2. นางสาวชลิตา  ศิริบุรี
3. เด็กชายทัชชา  ทัพภูตา
4. เด็กชายนรินทร์  เทพนวล
5. นายสหรัฐ  บญแสน
 
1. นายพงษ์พิชิต  พรมสิทธิ์
2. นายสงกรานต์  นนท์ตรี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายชินบัญชร  ไชยศรี
2. นายณัฐพล  เรืองสุขสุด
3. นายภานุวัฒน์  เหลาราช
4. นางสาวรุ่งกานต์  ฆารกุล
5. นายวิทวัส  วงษ์หาจักร์
6. นายอรุณวัตร  ประกอบชัย
 
1. นายพงษ์พิชิต  พรมสิทธิ์
2. นายสงกรานต์  นนท์ตรี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษตะวัน  บุญบู้
 
1. นายสงกรานต์  นนท์ตรี
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนลินี  ประทุมมี
 
1. นายสงกรานต์  นนท์ตรี
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุ่งกานต์  ฆารกุล
 
1. นายสงกรานต์  นนท์ตรี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิตนภา  บุญศิริ
 
1. นายสงกรานต์  นนท์ตรี
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชนันทน์  คำสะใบ
 
1. นายสงกรานต์  นนท์ตรี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญใจ  คงอาษา
2. นายจักรพรรดิ  แสนสะอาด
3. นายจักรพรรดิ  ทนทาน
4. นางสาวฉัตรกมล  ศรีคัฒนพรหม
5. นางสาวดรุณี  ราชภักดี
6. นายธนโชติ  กองจันทร์ดี
7. นายนภดล  ต้นยวด
8. นางสาวนลินี  ประทุมมี
9. นางสาวนิตนภา  บุญศิริ
10. นางสาวนุชทิชา  หมาดผาง
11. นางสาวปฐมาวดี  หาระพัด
12. นางสาวปนัดดา  ผูกพันธ์
13. นางสาวปริญา  หินชัด
14. นางสาวปัณฑิตา  สังข์วร
15. นางสาวปาริชาต  จันทร์ชมภู
16. นายพงศธร  ทุมจันทร์
17. นางสาวพัชรี  ชื่นชม
18. นายพิชชากร  ผาเนตร
19. นายภัชระ  พรมนอก
20. นายภูธเนศ  ศรีกระแจะ
21. นางสาวยลดา  พาภักดี
22. นางสาวรุ่งกานต์  ฆารกุล
23. นางสาวรุ่งจิราภรณ์  สาลาด
24. นางสาววรรณิสา  อ่อนเมืองดง
25. นางสาววัลยา  ภูกองชัย
26. นายวิธาน  สีหานาท
27. นางสาวศิริพร  วัยศรีแสง
28. นางสาวสาริณี  แก่นวงษ์
29. นายสุวัชชัย  พนาโพธิ์
30. นางสาวสุวิภา  สาคร
31. นางสาวอธิติยา  ศรีมูลมาตร
32. นางสาวอรนุช  โคตรบาล
33. นางสาวเจนจิรา  บุตรโก
34. นางสาวเจนจิรา  อาจหาญ
 
1. นายสงกรานต์  นนท์ตรี
2. นายพงษ์พิชิต  พรมสิทธิ์
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายพิชิต  ศรีคัฒนพรหม
 
1. นายเด่นชัย  วงษ์หาจักร
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวสุวิดา  พิมพา
 
1. นายเด่นชัย  วงษ์หาจักร
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฐญา  ศรีกุล
 
1. นางสาวกุลธิดา  พัฒนา
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวกิ่งดาว  วันดี
 
1. นางสาวกุลธิดา  พัฒนา
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  เหล่าพิเดช
 
1. นายเอราวัณ  เจริญยุทธ
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นายเจษฎากร  สุวรรณชาติ
 
1. นายเอราวัณ  เจริญยุทธ
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุกหน้า
 
1. MissYifei  Fan
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิริวิมล  เหลาราช
 
1. MissYifei  Fan
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงจตุพร  พิมพ์ใจ
2. เด็กหญิงภักจิรา  เวียงวิเศษ
 
1. นางสาวกุลธิดา  พัฒนา
2. นายเอราวัณ  เจริญยุทธ
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นายธนากร  มังธานี
2. นางสาวปาลิณี  กันหา
 
1. นางสาวกุลธิดา  พัฒนา
2. นายเอราวัณ  เจริญยุทธ
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วบุญเรือง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    เหล่าดี
3. เด็กชายฑีฆายุ  กะมะรี
4. เด็กชายทัศมา    ทาแหยม
5. เด็กชายพีระวัฒน์   ชาลี
6. เด็กชายสิทธิชัย    อานโพธิ์
7. เด็กชายอาทิตย์   สะราวัล
8. เด็กชายเกียรติชัย   แพงคาน
 
1. นางสาวปวริศา   นามสีพันธ์
2. นายวุฒิ  บุตรสุริย์
3. นายเด่นชัย  วงษ์หาจักร
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฉัตรกมล   ศรีคัฒนพรหม
2. นางสาวพัชริฎา  โยธาฤทธิ์
3. นางสาวอรนุช   โคตรบาล
4. นางสาวอรันญา    สมณะคีรี
5. นางสาวอรุณี   ชัยปัญหา
 
1. นางสุรีพร  แก้วอุดร
2. นางสาวสุภาพร  สิงห์จันทร์
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   นามมูล
2. เด็กชายสุธีมน   คำภิหนู
3. เด็กชายอภิเชษฐ์    บัวลา
 
1. นางปุณยวีร์   ธรรมเจริญ
2. นางสาวสุภาพร  สิงห์จันทร์
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวณริสสา  ใจเปรียว
2. นางสาวณัฐวรา   เวียงสิมมา
3. นางสาวประวรรณรัตน์   ถามูลเลิศ
 
1. นางปุณยวีร์  ธรรมเจริญ
2. นางสาวสุภาพร  สิงห์จันทร์
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปาริชาติ   อ้วนอินทร์
2. เด็กหญิงพรธิตา   ปัญญาแดง
 
1. นายเด่นชัย  วงษ์หาจักร
2. นายเอราวัณ  เจริญยุทธ
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวช่อประภา   สร้อยพุ
 
1. นายเด่นชัย  วงษ์หาจักร
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกุสุมา   ภาษโส
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เจริญสุข
 
1. นางสาวสุดใจ  ขันงาม
2. นางมณีรัตน์  เจริญยุทธ
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวแพร   อุ้ยเลิศ
 
1. นางสาวสุดใจ  ขันงาม
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายตรีเพชร  หลักตา
2. เด็กชายเกียรติกุล  ศรีธรณ์
 
1. นางสุรีพร  แก้วอุดร
2. นางสาวสุภาพร  สิงห์จันทร์
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจารวี  เชิดรำ
 
1. นางสุรีพร  แก้วอุดร
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเฉลิมราช   ชาสมบัติ
 
1. นางมณีรัตน์  เจริญยุทธ
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวมาริณี  นามสีฐาน
 
1. นางนิตยา  สหายฟ้า
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. นางสาววาสนา  กระจ่างจิตร
2. นางสาวเววิกา  ชนะภูมิ
 
1. นางสาวพงษ์พิศ  พลศรี
2. นายพนิช  สิริธนพงศ์
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กชายวิทวัส  ยางพล
2. เด็กชายศิวกร  ต่อนสุรา
 
1. นางสาวพงษ์พิศ  พลศรี
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุดาภา  จันทร์สมัคร
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ภาสดา
 
1. นางสาวพงษ์พิศ  พลศรี
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวปวีณา  แก้วอาจ
2. นางสาววรรวิภา  บัวจำรัส
 
1. นางสาวพงษ์พิศ  พลศรี
2. นายพนิช  สิริธนพงศ์
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววรนารี  มะไลไธสง
2. นางสาวสิริมา  ลาน้ำเที่ยง
 
1. นางสาวพงษ์พิศ  พลศรี
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษดา  ทาแหยม
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ตรีศาสตร์
3. เด็กชายพีระภัทร  ทิศเพ็ญ
 
1. นางสาวนงค์ใย  สุดตา
2. นายพนิช  สิริธนพงศ์
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานดา  ฝักบัว
2. นางสาวจิตรทิวา  ศรีทะจันทร์
3. นายศรัญญู  สอนวิเศษ
 
1. นางสาวนงค์ใย  สุดตา
2. นายพนิช  สิริธนพงศ์