สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกฤษดา  นาสิงคาร
 
1. นางสาวสุภาพร  สิงห์จันทร์
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปริยากร  นินสน
2. เด็กหญิงรัชนก  คล่องแคล่ว
3. เด็กหญิงสรุตา  เพชรสังคูณ
 
1. นางสาวสุภาพร  สิงห์จันทร์
2. นางปุณยวีร์   ธรรมเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิตตรี  โต๊ะงาม
2. เด็กหญิงศศิธร  ไชยนรินทร์
 
1. นางสาวสุภาพร  สิงห์จันทร์
2. นางปุณยวีร์   ธรรมเจริญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวนิตยา  สานิพามะณี
2. นางสาวศรัญญา   เทียบดอกไม้
 
1. นางปุณยวีร์  ธรรมเจริญ
2. นางสาวสุภาพร  สิงห์จันทร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวกัลยา  ฝักบัว
 
1. นางนิตยา  สหายฟ้า
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 16 1. เด็กชายสุรรักษ์  พิมานคำ
 
1. นางนิตยา  สหายฟ้า
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฐญา  ศรีกุล
 
1. นางสาวกุลธิดา  พัฒนา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 1. นางสาวกิ่งดาว  วันดี
 
1. นางสาวกุลธิดา  พัฒนา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  เหล่าพิเดช
 
1. นายเอราวัณ  เจริญยุทธ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นายเจษฎากร  สุวรรณชาติ
 
1. นายเอราวัณ  เจริญยุทธ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุกหน้า
 
1. MissYifei  Fan
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวปวีณา  แก้วอาจ
2. นางสาววรรวิภา  บัวจำรัส
 
1. นางสาวพงษ์พิศ  พลศรี
2. นายพนิช  สิริธนพงศ์