สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นางสาวเพ็ญประภา  สมหวาน
 
1. นางปุณยวีร์  ธรรมเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72.28 เงิน 13 1. เด็กหญิงปวีณา  เหลาอินทร์
 
1. นางสาวสุภาพร  สิงห์จันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 71.4 เงิน 14 1. นางสาวสกาวเดือน  งามคำอ้าย
 
1. นางปุณยวีร์  ธรรมเจริญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.5 เงิน 14 1. เด็กหญิงฐิติพร  บุญหาญ
 
1. นางสาวสุภาพร  สิงห์จันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 8 1. นางสาวณิชนันทน์  คำสะใบ
 
1. นางปุณยวีร์  ธรรมเจริญ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงวรรณิดา  จุลกองฮ้อ
 
1. นางนิตยา  สหายฟ้า
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 11 1. นางสาวศิริรัตน์  จันทร์เขียว
 
1. นางนิตยา  สหายฟ้า
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.99 เงิน 8 1. นางสาวศรัญญา  หล้าฤทธิ์
2. นางสาวสุภาภรณ์  ศิลา
 
1. นางสาวปวริศา  นามสีพนัธ์
2. นางนปภา  ยางศรี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายพิชิต  ศรีคัฒนพรหม
 
1. นายเด่นชัย  วงษ์หาจักร
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวสุวิดา  พิมพา
 
1. นายเด่นชัย  วงษ์หาจักร
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   นามมูล
2. เด็กชายสุธีมน   คำภิหนู
3. เด็กชายอภิเชษฐ์    บัวลา
 
1. นางปุณยวีร์   ธรรมเจริญ
2. นางสาวสุภาพร  สิงห์จันทร์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวณริสสา  ใจเปรียว
2. นางสาวณัฐวรา   เวียงสิมมา
3. นางสาวประวรรณรัตน์   ถามูลเลิศ
 
1. นางปุณยวีร์  ธรรมเจริญ
2. นางสาวสุภาพร  สิงห์จันทร์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. นางสาววาสนา  กระจ่างจิตร
2. นางสาวเววิกา  ชนะภูมิ
 
1. นางสาวพงษ์พิศ  พลศรี
2. นายพนิช  สิริธนพงศ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กชายวิทวัส  ยางพล
2. เด็กชายศิวกร  ต่อนสุรา
 
1. นางสาวพงษ์พิศ  พลศรี