สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจริยานุสรณ์ สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงมุธิตา  นราพล
 
1. นายชัยวัฒน์  เนาแสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นางสาวอภิญญา  อุ่นอก
 
1. นายชัยวัฒน์  เนาแสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.42 ทอง 11 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วงศ์ราษฎร์
 
1. นางสาวอรนภา  บรมโคตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงสุธิตา  คำแก้ว
 
1. นางจารุดา  เกตุไร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกาญจนา  วันนะวงค์สา
2. เด็กหญิงอรนาท  ช่างไธสง
 
1. นายเสรี  ไวจำปา
2. นายชัยวัฒน์  เนาแสง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงวณิชชา  อ่อนน้อย
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  สุทำมา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวแวววรรณ  หงษ์ชัยภูมิ
 
1. นางสาวจิฬาภรณ์  ศรีวิลัย
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวจีระมัย  คำศรี
2. นางสาวณัฎฐาเนตร  อนุอันต์
3. นายตระกูลชัย  หงษ์ชัยภูมิ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  อิ่มใจ
2. นางสาวจิฬาภรณ์  ศรีวิลัย
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กชายธเนศ  เลิศศิริ
2. เด็กชายวีระพล  บุญประคม
 
1. นายภาณุพงษ์  วิเศษบรรเทา
2. นางสาววิภารัตน์  จะดี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาวธารารัตน์  คุณบัวลา
2. นายสุทธิพงษ์  จันเทพ
 
1. นายภานุพงษ์  วิเศษบรรเทา
2. นางสาวจิฬาภรณ์  ศรีวิลัย
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายโชคชัย  ศรีภูธร
 
1. นางสาวจิฬาภรณ์  ศรีวิลัย
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายปรมินทร์  แก้วงาม
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แสนอู
3. เด็กหญิงวรารักษ์  นิ่มขุนทด
 
1. นางวันนิสา  พันธ์ลี
2. นางสาวแขไข  บูชาอินทร์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 12 1. นางสาวสุดารัตน์  สมบุญรอด
2. นางสาวสุภาวดี  สุดตา
3. นายเสฎฐวุฒิ  บุญดี
 
1. นางสาวอุราภรณ์  จำปาแก้ว
2. นางสาวแขไข  บูชาอินทร์
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลพร  แนววิเศษ
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  แสนเห็มทอง
3. เด็กชายปริญญา  พาภักดี
 
1. นางสาวแขไข  บูชาอินทร์
2. นางวันนิสา  พันธ์ลี
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวจินดาวรรณ  จิตเจริญ
2. นางสาวปิ่นบินัท  พันลพ
3. นางสาวเสาวคนธ์  ขอเห็นกลาง
 
1. นางสาวรำไพร  เขียวพิมพ์
2. นางสาวนันทนี  ทาแก้ว
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.83 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิรดา  นาคลา
 
1. นางนิรัศรา  พัฒนงาม
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง 7 1. นายนพคุณ  มงคลกาวิล
 
1. นางนิรัศรา  พัฒนงาม
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.67 ทอง 5 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ขันตี
2. เด็กหญิงวาสนา  นนมุติ
 
1. นางสาวยุวรี  เพชร์ภูวงศ์
2. นางนิรัศรา  พัฒนงาม
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.25 ทอง 8 1. นายกิตติพัฒน์  ศรีสงคราม
2. นางสาวแสงนภา  ศรีอุดม
 
1. นางสาวยุวรี  เพชร์ภูวงศ์
2. นางนิรัศรา  พัฒนงาม
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัชชานันท์  นาหัวนิล
2. เด็กชายสุนทร  ชื่นชม
 
1. นายอภิชาติ  ประการแก้ว
2. นายสุรศักดิ์  ศรีจันทะ
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวณัฐภูมิ  พรมชาติ
2. นางสาวหฤทัย  กริ่มใจ
 
1. นายวิวัฒน์  ดอนปราบ
2. นายวิทยาศักดิ์  สุวรรณแสง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลดา  จัดนอก
 
1. นายสมชาย  ศรีประเสริฐ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายชาญยุทธ  อิ่มซื่อ
 
1. นายสมชาย  ศรีประเสริฐ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิลาวรรณ  วรรณพฤกษ์
 
1. นายสมชาย  ศรีประเสริฐ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  สันติพัท
2. เด็กหญิงปิยมาส  พสุนิน
 
1. นายสมชาย  ศรีประเสริฐ
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอภัสรา   นามวงศา
 
1. MissRosemarie   S. Gaamil
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวสายฝน  ทวีชัย
 
1. MissRosemarie   S. Gaamil
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชาววาตี
 
1. นางสาวอังศุมาลย์  พรมมหาชัย
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธาดารัตน์  คำวัน
 
1. นางสาวอังศุมาลย์  พรมมหาชัย
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายคณิสร  สุขพราย
 
1. นางสาวอังสุมา  ชายทวีป
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นางสาววาธินี  คำน้อย
 
1. นางสาวอังสุมา  ชายทวีป
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวจุฑารัตน์  รมยะสมมิตร
 
1. นางเพียรจิต  สำรวมจิต
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายคณัสนันท์  สุขพราย
2. เด็กหญิงณพวรรณ  คำมูลก้อม
3. เด็กหญิงนัฐทิกา  วงษ์แย้ม
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  จันทร์ชม
5. เด็กหญิงสุรีพร  ฐานะ
 
1. นายชรันดร์  วงษ์นอก
2. นางสาวอังศุมาลย์  พรมมหาชัย
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวนัฐริกา  ลันวงษา
2. นางสาวนันทิวา  หมื่นทอง
3. นางสาวสุรีรัตน์  บุระพันธ์
4. นายเกษม  สร้อยสุนทร
5. นางสาวเปรมฤดี  นวลสุวรรณ์
 
1. นายชรันดร์  วงษ์นอก
2. นางสาวอังศุมาลย์  พรมมหาชัย
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกุลสตรี  โมลี
2. เด็กหญิงชลธิชา  พุทขาว
 
1. นางเพียรจิต  สำรวมจิต
2. นางสาวสกุนา  คำพรม
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. นายนนทพัทธ์  ทวยจันทร์
2. เด็กหญิงบุษกร  เสาเวียง
 
1. นายภาณุพงษ์  วิเศษบรรเทา
2. นางนัยนา  คำคลี่
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีระพงษ์  พรมลา
2. นายอภินันท์  ผลดงนอก
 
1. นางสาวหัทยา  มีโพนทอง
2. นายสุรเดช  พรมคำ
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายณัฐพล  จันทโบราณ
2. นายวุฒิไกร  แก้ววังชัย
 
1. นางสาวหัทยา  มีโพนทอง
2. นายศุภชัย  บัวขาว
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กชายวสันต์  สอสุธรรม
2. เด็กหญิงอภิสิทธิ์  ไวจำปา
 
1. นายหัทยา  มีโพนทอง
2. นายวิษณุ  มุ่งงาม
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. นางสาวกรกมล  ลีตานา
2. นางสาวพิชญ์สุดา  บุญมา
 
1. นายสุรเดช  พรมคำ
2. นายศุภชัย  บัวขาว
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวปภัสรา  มิตตสีดา
2. นางสาวศรีสุดา  ดวงตา
 
1. นายสุรเดช  พรมคำ
2. นางสาวหัทยา  มีโพนทอง
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวงศ์ธวัช  กำเนิดกาลึม
2. นายอิทธกร  ราชอินทร์
 
1. นายศุภชัย  บัวขาว
2. นายวิษณุ  มุ่งงาม
 
43 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจริยา  หัตถยัง
2. นางสาวรัฐถินี  ภูแข่งหมอก
3. นางสาวเอมมิกา  นาร่อง
 
1. นายสุรเดช  พรมคำ
2. นางสาวหัทยา  มีโพนทอง
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนันทวัฒน์  ศรีรักชาติ
2. นายภูมินทร์  ศรีจันทร์ฮด
3. นายศุภกร  ชื่นโพธิ์
 
1. นายอภัย  แงวกุดเรือ
2. นายสมชาย  ศรีประเสริฐ
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. นายกมลชัย  ศรีโคตร
2. นายศุภเศรษฐ  ลีแก้ว
3. นายอดิศักดิ์  พลลี
 
1. นายสมชาย  ศรีประเสริฐ
2. นายอภัย  แงวกุดเรือ
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพิทักษ์  ภูนา
2. นายวรพงศ์  ประเสริฐสังข์
3. นายอนันต์  จันทร์สว่าง
 
1. นายอภัย  แงวกุดเรือ
2. นายสมชาย  ศรีประเสริฐ