สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจริยานุสรณ์ สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกาญจนา  วันนะวงค์สา
2. เด็กหญิงอรนาท  ช่างไธสง
 
1. นายเสรี  ไวจำปา
2. นายชัยวัฒน์  เนาแสง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กชายธเนศ  เลิศศิริ
2. เด็กชายวีระพล  บุญประคม
 
1. นายภาณุพงษ์  วิเศษบรรเทา
2. นางสาววิภารัตน์  จะดี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาวธารารัตน์  คุณบัวลา
2. นายสุทธิพงษ์  จันเทพ
 
1. นายภานุพงษ์  วิเศษบรรเทา
2. นางสาวจิฬาภรณ์  ศรีวิลัย
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอภัสรา   นามวงศา
 
1. MissRosemarie   S. Gaamil
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวสายฝน  ทวีชัย
 
1. MissRosemarie   S. Gaamil
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวจุฑารัตน์  รมยะสมมิตร
 
1. นางเพียรจิต  สำรวมจิต