สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจริยานุสรณ์ สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นางสาวอภิญญา  อุ่นอก
 
1. นายชัยวัฒน์  เนาแสง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงวณิชชา  อ่อนน้อย
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  สุทำมา
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวจีระมัย  คำศรี
2. นางสาวณัฎฐาเนตร  อนุอันต์
3. นายตระกูลชัย  หงษ์ชัยภูมิ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  อิ่มใจ
2. นางสาวจิฬาภรณ์  ศรีวิลัย
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชาววาตี
 
1. นางสาวอังศุมาลย์  พรมมหาชัย
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73 เงิน 9 1. นางสาววาธินี  คำน้อย
 
1. นางสาวอังสุมา  ชายทวีป
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กชายวสันต์  สอสุธรรม
2. เด็กหญิงอภิสิทธิ์  ไวจำปา
 
1. นายหัทยา  มีโพนทอง
2. นายวิษณุ  มุ่งงาม
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. นางสาวกรกมล  ลีตานา
2. นางสาวพิชญ์สุดา  บุญมา
 
1. นายสุรเดช  พรมคำ
2. นายศุภชัย  บัวขาว
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวปภัสรา  มิตตสีดา
2. นางสาวศรีสุดา  ดวงตา
 
1. นายสุรเดช  พรมคำ
2. นางสาวหัทยา  มีโพนทอง