สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจริยานุสรณ์ สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงมุธิตา  นราพล
 
1. นายชัยวัฒน์  เนาแสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80.42 ทอง 11 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วงศ์ราษฎร์
 
1. นางสาวอรนภา  บรมโคตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงสุธิตา  คำแก้ว
 
1. นางจารุดา  เกตุไร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวแวววรรณ  หงษ์ชัยภูมิ
 
1. นางสาวจิฬาภรณ์  ศรีวิลัย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายโชคชัย  ศรีภูธร
 
1. นางสาวจิฬาภรณ์  ศรีวิลัย
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายปรมินทร์  แก้วงาม
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แสนอู
3. เด็กหญิงวรารักษ์  นิ่มขุนทด
 
1. นางวันนิสา  พันธ์ลี
2. นางสาวแขไข  บูชาอินทร์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 12 1. นางสาวสุดารัตน์  สมบุญรอด
2. นางสาวสุภาวดี  สุดตา
3. นายเสฎฐวุฒิ  บุญดี
 
1. นางสาวอุราภรณ์  จำปาแก้ว
2. นางสาวแขไข  บูชาอินทร์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลพร  แนววิเศษ
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  แสนเห็มทอง
3. เด็กชายปริญญา  พาภักดี
 
1. นางสาวแขไข  บูชาอินทร์
2. นางวันนิสา  พันธ์ลี
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวจินดาวรรณ  จิตเจริญ
2. นางสาวปิ่นบินัท  พันลพ
3. นางสาวเสาวคนธ์  ขอเห็นกลาง
 
1. นางสาวรำไพร  เขียวพิมพ์
2. นางสาวนันทนี  ทาแก้ว
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.83 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิรดา  นาคลา
 
1. นางนิรัศรา  พัฒนงาม
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง 7 1. นายนพคุณ  มงคลกาวิล
 
1. นางนิรัศรา  พัฒนงาม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.67 ทอง 5 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ขันตี
2. เด็กหญิงวาสนา  นนมุติ
 
1. นางสาวยุวรี  เพชร์ภูวงศ์
2. นางนิรัศรา  พัฒนงาม
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.25 ทอง 8 1. นายกิตติพัฒน์  ศรีสงคราม
2. นางสาวแสงนภา  ศรีอุดม
 
1. นางสาวยุวรี  เพชร์ภูวงศ์
2. นางนิรัศรา  พัฒนงาม
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงณัชชานันท์  นาหัวนิล
2. เด็กชายสุนทร  ชื่นชม
 
1. นายอภิชาติ  ประการแก้ว
2. นายสุรศักดิ์  ศรีจันทะ
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวณัฐภูมิ  พรมชาติ
2. นางสาวหฤทัย  กริ่มใจ
 
1. นายวิวัฒน์  ดอนปราบ
2. นายวิทยาศักดิ์  สุวรรณแสง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลดา  จัดนอก
 
1. นายสมชาย  ศรีประเสริฐ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายชาญยุทธ  อิ่มซื่อ
 
1. นายสมชาย  ศรีประเสริฐ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิลาวรรณ  วรรณพฤกษ์
 
1. นายสมชาย  ศรีประเสริฐ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  สันติพัท
2. เด็กหญิงปิยมาส  พสุนิน
 
1. นายสมชาย  ศรีประเสริฐ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธาดารัตน์  คำวัน
 
1. นางสาวอังศุมาลย์  พรมมหาชัย
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายคณิสร  สุขพราย
 
1. นางสาวอังสุมา  ชายทวีป
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายคณัสนันท์  สุขพราย
2. เด็กหญิงณพวรรณ  คำมูลก้อม
3. เด็กหญิงนัฐทิกา  วงษ์แย้ม
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  จันทร์ชม
5. เด็กหญิงสุรีพร  ฐานะ
 
1. นายชรันดร์  วงษ์นอก
2. นางสาวอังศุมาลย์  พรมมหาชัย
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวนัฐริกา  ลันวงษา
2. นางสาวนันทิวา  หมื่นทอง
3. นางสาวสุรีรัตน์  บุระพันธ์
4. นายเกษม  สร้อยสุนทร
5. นางสาวเปรมฤดี  นวลสุวรรณ์
 
1. นายชรันดร์  วงษ์นอก
2. นางสาวอังศุมาลย์  พรมมหาชัย
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีระพงษ์  พรมลา
2. นายอภินันท์  ผลดงนอก
 
1. นางสาวหัทยา  มีโพนทอง
2. นายสุรเดช  พรมคำ
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายณัฐพล  จันทโบราณ
2. นายวุฒิไกร  แก้ววังชัย
 
1. นางสาวหัทยา  มีโพนทอง
2. นายศุภชัย  บัวขาว
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวงศ์ธวัช  กำเนิดกาลึม
2. นายอิทธกร  ราชอินทร์
 
1. นายศุภชัย  บัวขาว
2. นายวิษณุ  มุ่งงาม
 
27 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจริยา  หัตถยัง
2. นางสาวรัฐถินี  ภูแข่งหมอก
3. นางสาวเอมมิกา  นาร่อง
 
1. นายสุรเดช  พรมคำ
2. นางสาวหัทยา  มีโพนทอง
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนันทวัฒน์  ศรีรักชาติ
2. นายภูมินทร์  ศรีจันทร์ฮด
3. นายศุภกร  ชื่นโพธิ์
 
1. นายอภัย  แงวกุดเรือ
2. นายสมชาย  ศรีประเสริฐ
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. นายกมลชัย  ศรีโคตร
2. นายศุภเศรษฐ  ลีแก้ว
3. นายอดิศักดิ์  พลลี
 
1. นายสมชาย  ศรีประเสริฐ
2. นายอภัย  แงวกุดเรือ
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพิทักษ์  ภูนา
2. นายวรพงศ์  ประเสริฐสังข์
3. นายอนันต์  จันทร์สว่าง
 
1. นายอภัย  แงวกุดเรือ
2. นายสมชาย  ศรีประเสริฐ