สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธันยพร   เดชกุล
 
1. นางสาวนันทนา   ไชยแสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวสุพรรษา   ฤทธิพิพัฒน์
 
1. นางชมพู่   อินทรเพชร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89.16 ทอง 7 1. เด็กชายสุทธิพงษ์   สุขสงคราม
 
1. นางสาวนันทนา   ไชยแสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุจิตรา   ดอนเสนา
 
1. นางชมพู่   อินทรเพชร
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายนัทพล   รัตนวงษ์
2. เด็กชายอรรถสิทธิ์   สอนเต็ม
3. เด็กชายไกรวัลย์   บุญประคม
 
1. นางสาวนันทนา   ไชยแสง
2. นางชมพู่   อินทรเพชร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปภาวิณี   ศรีที
2. เด็กหญิงอรนภา   ลำปิยะ
 
1. นางสาวนันทนา   ไชยแสง
2. นางชมพู่   อินทรเพชร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวารี   บุญกว้าง
2. เด็กหญิงอรอุมา   แก้วล้วน
 
1. นางสาววิภารัตน์   โพธิ์รัตน์
2. นายปัญญา   สมคำพี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงพิมใจ   ยาวะระ
 
1. นายปัญญา   สมคำพี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 11 1. นางสาวจารุวรรณ  บุญประคม
 
1. นายปัญญา   สมคำพี
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทรภรณ์    เหิรเมฆ
2. เด็กชายอานนท์   ขานโฮง
3. เด็กหญิงเพชรณรินทร์   พงษ์แสนพันธ์
 
1. นางสาวสาริสา   ปราเมต
2. นางจรรยา   ตองสุพรรณ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวกิตติญา  บุญประคม
2. นางสาวกุลนันท์  เหิรเมฆ
3. นางสาวอมลพรรณ   ศรีชัย
 
1. นางสาวสาริสา   ปราเมต
2. นางจรรยา   ตองสุพรรณ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษณา   ชัยแสง
2. เด็กหญิงชุติมา    แฉล้มภักดี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ถาธิราช
 
1. นางสาวสาริสา   ปราเมต
2. นางจรรยา   ตองสุพรรณ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นายพิษณุ  อาสาชนา
2. นายสนธนา  พรมนันท์
3. นางสาวสาวิตรี  บุญประคม
 
1. นางสาวสาริสา   ปราเมต
2. นางจรรยา   ตองสุพรรณ์
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกาญจนา   เขตรสมัคร
2. เด็กหญิงธิดาแก้ว   บุญประคม
3. เด็กหญิงสุพัตรา   หาญใจ
 
1. นางสาวสาริสา   ปราเมต
2. นายอานนท์  สุ่มมาตย์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจารุวรรณ   บุญประคม
2. นายพิษณุ   อาสาชนา
3. นางสาวสาวิตรี   บุญประคม
 
1. นายประวัติ  บุญแจ่ม
2. นางมยุรี  บุญแจ่ม
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงปทุมพร   สายพันธ์
2. เด็กหญิงประภัทสร   ศรีอุดม
3. เด็กหญิงปิยะณัฐ   ปิ่นคำ
 
1. นางจรรยา  ตองสุพรรณ์
2. นางสาวสาริสา  ปราเมต
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวชลดา   บุญประคม
2. นางสาวนุชจรี   แก้วทอง
3. นางสาวอรทัย  ไชรอดแก้ว
 
1. นางจรรยา   ตองสุพรรณ์
2. นางสาวสาริสา   ปราเมต
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  อุดมกุล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   คลังคำภา
 
1. นายอานนท์  สุ่มมาตย์
2. นายประวัติ  บุญแจ่ม
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกุลนันท์    เหิรเมฆ
2. นายณัฐพล   สิมมาพิมพ์
 
1. นายประวัติ  บุญแจ่ม
2. นางมยุรี  บุญแจ่ม
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพงศธร   มั่นคง
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ   ปริปุนนัง
 
1. นายทวี  ไชยบุรมณ์
2. นายประวิทย์   สุขแสน
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธราธร   สิงห์โต
2. นางสาวศิวิมล   กว้างขวาง
 
1. นายทวี  ไชยบุรมณ์
2. นายประวิทย์   สุขแสน
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกิตติญา   บุญประคม
2. นางสาวชลัญดา   โล่ห์คำ
3. นางสาวดวงฤทัย   นาสุรีย์
4. นางสาวธัญพิชชา   ป้านภูมิ
5. นางสาวนงลักษณ์    เศษลือ
6. นางสาวบุษยมาส   แดงชาติ
7. นางสาวปรียานุช   ฉลองบุญ
8. นางสาวพิศมัย   พรพลทอง
9. นางสาวรัตติปกรณ์   รัตน์ปัญญา
10. นางสาวริสา   ทูลริสา
11. นางสาววรรณิสา   เนตรคุณ
12. นางสาวศุภลักษณ์   ดวงกรมนา
13. นางสาวสุธิดา   จำปาทอง
14. นางสาวสุภารัตน์   นามวันสา
15. นางสาวอารีรัตน์   เล็กมณี
 
1. นายเฉลิมพร   โทเพชร
2. นายจีระเดช   สุวรรณพรหม
3. นางสาวสาริสา   ปราเมต
4. นายประวัติ  บุญแจ่ม
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. นายภูมิมรินทร์   ศรีหนองเม็ก
2. นางสาวเรไร   ขันพิมูล
 
1. นายจีระเดช   สุวรรณพรหม
2. นายเฉลิมพร   โทเพชร
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวดวงฤทัย  นาสุรีย์
2. นางสาวศิวิมล  กว้างขวาง
 
1. นายจีระเดช   สุวรรณพรหม
2. นายเฉลิมพร   โทเพชร
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุรางคนา   ภิรมย์สุข
 
1. นายวีระธรรม   จำปาบุรี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐนิรันดร์   เนื่องมัจฉา
2. นายนนทนัตต์   แสนยศ
3. นายพีรยุทธ   น้อยคำมูล
4. นายอภิวัฒน์   พัศดร
5. นายเจษฎา   ปรีชา
 
1. นายอาทิตย์   สีพาลา
2. นายวีระธรรม   จำปาบุรี
3. นายสัปดาห์   อองภา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   รัตน์ปัญญา
 
1. นายอาทิตย์   สีพาลา
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงดวงจันทร์   ทองแดนไทย
 
1. นายอาทิตย์   สีพาลา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงลลิตา   บัวขาว
 
1. นายอาทิตย์   สีพาลา
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงอาริญา   แดงชาติ
 
1. นายฐิติพงษ์    บุญประคม
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธัญญเรศ   งาหอม
 
1. นายฐิติพงษ์   บุญประคม
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิมพ์นรี   สมัครศรีกิจ
 
1. นางสาวกรรณิกา  สีหาโคตร
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวสุนิตา   ถานุวัฒน์
 
1. นายฐิติพงษ์   บุญประคม
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลดา   แก้วละออ
 
1. นางสาวกรรณิกา   สีหาโคตร
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวกุลนรีภัทร   ยุพานิช
 
1. นางสาวกรรณิกา   สีหาโคตร
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอมลพรรณ์   ศรีชัย
 
1. นางสาวกรรณิกา   สีหาโคตร
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงเกษฎา    ลาปุ้ง
2. เด็กหญิงโอปอ   โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวกรรณิกา   สีหาโคตร
2. นายฐิติพงษ์   บุญประคม
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวธัญพิชชา  ป้านภูมิ
2. นางสาวสุภาวรรณ    นมนาน
 
1. นางสาวกรรณิกา   สีหาโคตร
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   จันทร์เขียว
2. เด็กชายณัฐศาสตร์   ตายอด
3. นายตรัยคุณ   บุญประคุน
4. นายบัญชา   ประดับศรี
5. เด็กชายพงษ์ศิริ   ทองสงคราม
6. เด็กชายพีรวิชญ์   ศิริวงษ์
7. นายวิชา  จันทร์เขียว
8. นายไกรวิชญ์   สมใจ
 
1. นายอาทิตย์   สีพาลา
2. นายทวี  ไชยบุรมณ์
3. นายเฉลิมพร   โทเพชร
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรกฤษ   แสงรุจี
2. นายจิรเดช   พูลพุฒ
3. นายจีรศักดิ์   ชัยบังคม
4. นายวิวัฒน์   ภูระบัตร
5. นายสนธยา   พรมนันท์
6. นายอภิสิทธิ์   จันทร์หล่ม
 
1. นายอาทิตย์   สีพาลา
2. นายวีระธรรม  จำปาบุรี
3. นายทวี  ไชยบุรมณ์
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวนฤมล   สีเหลี่ยมงาม
2. นางสาวศิรินันท์   จอดนอก
3. นางสาวสุกัญญา  ปัดถา
 
1. นางสาวกรรณิกา   สีหาโคตร
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรวิภา   พรมตา
2. เด็กหญิงอารีรัตน์   พรมต้อ
 
1. นางสาวกรรณิกา   สีหาโคตร
2. นายฐิติพงษ์   บุญประคม
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศิรินันท์   จอดนอก
 
1. นางสาวกรรณิกา   สีหาโคตร
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลดา   เงินสมบัติ
 
1. นางสาววิภารัตน์   โพธิ์รัตน์
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายขรรชัย   บุญค่ำ
2. เด็กชายปรัชญา   อิ่มจีน
 
1. นางคมคาย   ยศมุงคุณ
2. นายประวัติ  บุญแจ่ม
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตนพร  ดวงกรมนา
2. เด็กหญิงศศิธร   สุริสอน
3. เด็กหญิงเจนจิรา   เจริญ
 
1. นางบุญน้อม   อองภา
2. นายสัปดาห์   อองภา
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนวรรณ   อินทร์เพชร์
2. เด็กชายวีระศักดิ์   สีทาดี
3. เด็กหญิงอรอุมา   ตาแสงสา
 
1. นางสาวกรรณิกา   สีหาโคตร
2. นางบุญน้อม   อองภา
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.62 ทอง 6 1. นางสาวยุพลักษณ์   จันทร์เขียว
2. นายวิทยาวุฒิ   ศิริพิมพลอย
3. นางสาวศิริลักษณ์   เพียมูล
 
1. นางสาวกรรณิกา   สีหาโคตร
2. นางบุญน้อม   อองภา