สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายนัทพล   รัตนวงษ์
2. เด็กชายอรรถสิทธิ์   สอนเต็ม
3. เด็กชายไกรวัลย์   บุญประคม
 
1. นางสาวนันทนา   ไชยแสง
2. นางชมพู่   อินทรเพชร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงพิมใจ   ยาวะระ
 
1. นายปัญญา   สมคำพี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 11 1. นางสาวจารุวรรณ  บุญประคม
 
1. นายปัญญา   สมคำพี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงอาริญา   แดงชาติ
 
1. นายฐิติพงษ์    บุญประคม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิมพ์นรี   สมัครศรีกิจ
 
1. นางสาวกรรณิกา  สีหาโคตร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวสุนิตา   ถานุวัฒน์
 
1. นายฐิติพงษ์   บุญประคม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลดา   แก้วละออ
 
1. นางสาวกรรณิกา   สีหาโคตร
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวนฤมล   สีเหลี่ยมงาม
2. นางสาวศิรินันท์   จอดนอก
3. นางสาวสุกัญญา  ปัดถา
 
1. นางสาวกรรณิกา   สีหาโคตร
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายขรรชัย   บุญค่ำ
2. เด็กชายปรัชญา   อิ่มจีน
 
1. นางคมคาย   ยศมุงคุณ
2. นายประวัติ  บุญแจ่ม