สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวสุพรรษา   ฤทธิพิพัฒน์
 
1. นางชมพู่   อินทรเพชร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89.16 ทอง 7 1. เด็กชายสุทธิพงษ์   สุขสงคราม
 
1. นางสาวนันทนา   ไชยแสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุจิตรา   ดอนเสนา
 
1. นางชมพู่   อินทรเพชร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทรภรณ์    เหิรเมฆ
2. เด็กชายอานนท์   ขานโฮง
3. เด็กหญิงเพชรณรินทร์   พงษ์แสนพันธ์
 
1. นางสาวสาริสา   ปราเมต
2. นางจรรยา   ตองสุพรรณ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวกิตติญา  บุญประคม
2. นางสาวกุลนันท์  เหิรเมฆ
3. นางสาวอมลพรรณ   ศรีชัย
 
1. นางสาวสาริสา   ปราเมต
2. นางจรรยา   ตองสุพรรณ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษณา   ชัยแสง
2. เด็กหญิงชุติมา    แฉล้มภักดี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ถาธิราช
 
1. นางสาวสาริสา   ปราเมต
2. นางจรรยา   ตองสุพรรณ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นายพิษณุ  อาสาชนา
2. นายสนธนา  พรมนันท์
3. นางสาวสาวิตรี  บุญประคม
 
1. นางสาวสาริสา   ปราเมต
2. นางจรรยา   ตองสุพรรณ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงปทุมพร   สายพันธ์
2. เด็กหญิงประภัทสร   ศรีอุดม
3. เด็กหญิงปิยะณัฐ   ปิ่นคำ
 
1. นางจรรยา  ตองสุพรรณ์
2. นางสาวสาริสา  ปราเมต
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวชลดา   บุญประคม
2. นางสาวนุชจรี   แก้วทอง
3. นางสาวอรทัย  ไชรอดแก้ว
 
1. นางจรรยา   ตองสุพรรณ์
2. นางสาวสาริสา   ปราเมต
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. นายภูมิมรินทร์   ศรีหนองเม็ก
2. นางสาวเรไร   ขันพิมูล
 
1. นายจีระเดช   สุวรรณพรหม
2. นายเฉลิมพร   โทเพชร
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวดวงฤทัย  นาสุรีย์
2. นางสาวศิวิมล  กว้างขวาง
 
1. นายจีระเดช   สุวรรณพรหม
2. นายเฉลิมพร   โทเพชร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุรางคนา   ภิรมย์สุข
 
1. นายวีระธรรม   จำปาบุรี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐนิรันดร์   เนื่องมัจฉา
2. นายนนทนัตต์   แสนยศ
3. นายพีรยุทธ   น้อยคำมูล
4. นายอภิวัฒน์   พัศดร
5. นายเจษฎา   ปรีชา
 
1. นายอาทิตย์   สีพาลา
2. นายวีระธรรม   จำปาบุรี
3. นายสัปดาห์   อองภา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   รัตน์ปัญญา
 
1. นายอาทิตย์   สีพาลา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงดวงจันทร์   ทองแดนไทย
 
1. นายอาทิตย์   สีพาลา
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวกุลนรีภัทร   ยุพานิช
 
1. นางสาวกรรณิกา   สีหาโคตร
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงเกษฎา    ลาปุ้ง
2. เด็กหญิงโอปอ   โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวกรรณิกา   สีหาโคตร
2. นายฐิติพงษ์   บุญประคม
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวธัญพิชชา  ป้านภูมิ
2. นางสาวสุภาวรรณ    นมนาน
 
1. นางสาวกรรณิกา   สีหาโคตร
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   จันทร์เขียว
2. เด็กชายณัฐศาสตร์   ตายอด
3. นายตรัยคุณ   บุญประคุน
4. นายบัญชา   ประดับศรี
5. เด็กชายพงษ์ศิริ   ทองสงคราม
6. เด็กชายพีรวิชญ์   ศิริวงษ์
7. นายวิชา  จันทร์เขียว
8. นายไกรวิชญ์   สมใจ
 
1. นายอาทิตย์   สีพาลา
2. นายทวี  ไชยบุรมณ์
3. นายเฉลิมพร   โทเพชร
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรกฤษ   แสงรุจี
2. นายจิรเดช   พูลพุฒ
3. นายจีรศักดิ์   ชัยบังคม
4. นายวิวัฒน์   ภูระบัตร
5. นายสนธยา   พรมนันท์
6. นายอภิสิทธิ์   จันทร์หล่ม
 
1. นายอาทิตย์   สีพาลา
2. นายวีระธรรม  จำปาบุรี
3. นายทวี  ไชยบุรมณ์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตนพร  ดวงกรมนา
2. เด็กหญิงศศิธร   สุริสอน
3. เด็กหญิงเจนจิรา   เจริญ
 
1. นางบุญน้อม   อองภา
2. นายสัปดาห์   อองภา
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนวรรณ   อินทร์เพชร์
2. เด็กชายวีระศักดิ์   สีทาดี
3. เด็กหญิงอรอุมา   ตาแสงสา
 
1. นางสาวกรรณิกา   สีหาโคตร
2. นางบุญน้อม   อองภา
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.62 ทอง 6 1. นางสาวยุพลักษณ์   จันทร์เขียว
2. นายวิทยาวุฒิ   ศิริพิมพลอย
3. นางสาวศิริลักษณ์   เพียมูล
 
1. นางสาวกรรณิกา   สีหาโคตร
2. นางบุญน้อม   อองภา