สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. นางสาวปณิตา   สุขา
 
1. นางสาวณัฐญดา  จันทร์ดำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นางสาวพัชรินทร์   โควะเลิศ
 
1. นางสาวณัฐญดา  จันทร์ดำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุตาภัทร   กัลยาสนธิ์
 
1. นางอธิชา  สอนลา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรรนิตรา   จินดาศิริ
 
1. นางอธิชา  สอนลา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวน้ำฝน   ศรีหะ
 
1. นางกุสุมา  อินตะวิชัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐรี   สินจะโป๊ะ
 
1. นางกุสุมา  อินตะวิชัย
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวอนิสา   จันทะโชติ
2. เด็กหญิงอรสา  ไชยบุตร
3. เด็กหญิงอริสรา   อ่อนโพทา
 
1. นางกุสุมา  อินตะวิชัย
2. นางสาวจงกลณี  งามวงศ์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวอภิญญา  แสนเลิศ
2. นางสาวเจนจิรา   บุษราคัม
3. นางสาวโสรญาธ์   บัวพันธ์
 
1. นางสาวจงกลณี  งามวงศ์
2. นางอธิชา  สอนลา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. นางสาวจุไรรัตน์   ศรีทาแก
2. นางสาวภาวดี   เจียมอยู่เพ็ง
 
1. นางกุสุมา  อินตะวิชัย
2. นางสาวณัฐญดา  จันทร์ดำ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติยา   คุณทรัพย์
2. นางสาวจุฑามาศ   สุโคตร
 
1. นางสาวจงกลณี  งามวงศ์
2. นางกุสุมา  อินตะวิชัย
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงอาริสา  ศรีทะรัง
 
1. นายอธิก  อินจันทร์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 -    
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปราบสิมา
2. เด็กชายภานุกร  ยืนนาน
3. เด็กหญิงศศิธร  ยอดแสนคำ
 
1. นางสาวปิยากร  ขันช่วย
2. นางสาวนิตยา  ศรีดารา
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปวีณา  ชาติมนตรี
2. นางสาวรัชนี  สิทธิธรรม
3. นางสาวเบญญา  คำโคตรสูง
 
1. นางสาวปวีณา  ทุมดี
2. นายอธิก  อินจันทร์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายปิยะ  วาริสุทธิ์
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีวิชา
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีดารา
2. นางสาวปิยากร  ขันช่วย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  บุญเหลือ
2. นายกิตติศักดิ์  พลบูรณ์
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีดารา
2. นางสาวปวีณา  ทุมดี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ฉัตรเวช
 
1. นายอธิก  อินจันทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นายธวัชชัย  แสนโบราณ
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีดารา
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะ  แสงนภา
2. เด็กหญิงชลธิชา  แสงบุดดา
3. เด็กชายศิริวัฒน์   กุลวงศ์
 
1. นายวัชรพล  สมบูรณ์
2. นายสวัสดิ์  ชาญอุประการ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทศพร  อิ่มนาง
2. นายนพชัย  ใจโต
3. นางสาวสุพรรษา  ฐานะ
 
1. นายพสธร  เพ็ชรแก่น
2. นายวัชรินทร์  สุพร
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ดาน้อย
2. เด็กหญิงสาวิตรี  บัวศรี
3. เด็กหญิงอารียา  อรศรี
 
1. นายปราโมทย์  ทองเนียม
2. นางสาวนิรมล  ไชยโคตร
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นายทิวากร  ชนพอง
2. นายธันวา  ตาวงษา
3. นายวีรยุทธ  บูรณะกิตติ
 
1. นายปราโมทย์  ทองเนียม
2. นางเครือวัลย์  โคตรบาล
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.49 เงิน 7 1. นายศราวุฒิ  วงศ์แสนสี
2. นายอาคม  แสนโย
 
1. นายวัชรินทร์  สุพร
2. นายพสธร  เพ็ชรแก่น
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชะไมพร  นาสุริวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  แวงวรรณ์
3. เด็กหญิงบัวเอิญ  เปรมบำรุง
4. เด็กหญิงอริศรา  คำนา
5. เด็กหญิงเกษสุดา  ฉลาดแย้ม
 
1. นางพูลศรี  นามบุญลือ
2. นางภัชราภรณ์  เกิดศักดิ์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธิติมา  ไพราม
2. นางสาวนันทิดา  ใจซื่อ
3. นางสาวปิยะดา  ช่างทองคำ
4. นางสาวรจนา  ลื่อเรื่อง
5. นางสาวสุพรรษา  นาหมื่น
 
1. นางพูลศรี  นามบุญลือ
2. นายคงฤทธิ์  มิ่งพันธ์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.12 ทอง 4 1. เด็กหญิงนฤมล  หมีกุละ
2. เด็กหญิงวันทนีย์  เนียมจันทร์
3. เด็กหญิงศศิธร  เทาบุตรศรี
4. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ศรีตระการ
5. เด็กหญิงสุริธิดา  สมทรัพย์
 
1. นางสาวศิริพร  อินทรา
2. นายฐกฤตธรณ์  สัมลี
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.6 ทอง 4 1. นางสาวจตุพร  นนทะคำจันทร์
2. นางสาวนัฐมล  สงครามภู
3. นางสาวนิตยา  นาน้อย
4. นางสาวสุวนันท์  ประทีปเมือง
5. นางสาวอิสริยา  วิเวก
 
1. นางพูลศรี  นามบุญลือ
2. นายคงฤทธิ์  มิ่งพันธ์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมาริสา  ทับจันทร์
 
1. นายฐกฤตธรณ์  สัมลี
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุ้งนภา  กระภูษร
 
1. นายฐกฤตธรณ์  สัมลี
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุขสันต์  รุณรัตน์
2. นางสาวไอรดา  สิมมา
 
1. นางภัชราภรณ์  เกิดศักดิ์
2. นางสาวศิริพร  อินทรา
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.5 ทอง 4 1. นางสาวณัฐกานต์  บัวทิน
2. นายฤทธิชัย  นามวรรณ
 
1. นางพูลศรี  นามบุญลือ
2. นายฐกฤตธรณ์  สัมลี
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิดาพร  ดวงมาลัย
2. นางสาวชลลัดดา  ศรีชาดา
3. นางสาวทิวาพร   รัตนพลที
4. นายนฤเบศ   บุญดี
5. เด็กหญิงปิยะวรรณ  จันทะฆาตร
6. เด็กหญิงพรชิตา  แร่กาสิน
7. เด็กหญิงมัญทนา   กองอ้น
8. เด็กชายยุทธกร  สุขใจ
9. เด็กชายยุทธการ   ต้นทรัพย์
10. เด็กชายรติพงษ์   ธรรมรักษา
11. เด็กหญิงวรานุช  มาสุข
12. เด็กหญิงสุกัลยา  ดวงมาลัย
13. เด็กชายสุริยา   คำเกี้ยง
14. เด็กชายสุริยา  สุมหนองอ้อ
15. เด็กหญิงอริศรา  ฝ้ายเยื่อ
 
1. นางสาวมนัสนันท์  มิ่งสกุล
2. นายจำเนียร  ศรีภูธร
3. นายธนกฤต  แก้วมุนินทร์
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สุคงเจริญ
2. เด็กหญิงชุติมา   ศรีโคตรอัน
 
1. นายจำเนียร   ศรีภูธร
2. นายธนกฤต  แก้วมุนินทร์
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษณะ    สีปราบหล่ม
2. นายชูพงษ์   มาสุข
 
1. นายธนกฤต  แก้วมุนินทร์
2. นายจำเนียร  ศรีภูธร
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภัสสร  แสนเห็มทอง
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปฏิภาณ  ภูเงิน
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนาภร  อนุจร
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เรือนทอง
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประภัตสร  อนุจร
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นายสุพัฒน์  บุตดี
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัณฐิมา  แสงบุดดา
2. เด็กชายทิวากร  แก้วแก่นตา
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัฒชา  กลนาม
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายดนัย  จันทะพิมพ์
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพงษ์  หีบทอง
2. นายนธเชษฐ์  ดอนชัย
3. นายโชคชัย  อุบลชัย
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายวัชระ  หอมอ่อน
2. นายอัฐวัฒน์  แปงบุญชู
3. นายไกรศักดิ์ดา  ดวงพิมพ์
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลฤดี  ลีแก้ว
 
1. นายสุริยันต์  ดวงแสงจันทร์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิววงศ์  มีสุธา
 
1. นายสุริยันต์  ดวงแสงจันทร์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.32 ทอง 5 1. นายจิรายุทธ  คำภิละ
2. นายนวพล  บึงบาง
3. นายพงพนา  แทบศรี
4. เด็กชายภูรินทร์  ศรีสงนาง
 
1. นายณัธพล  ปะยะตัง
2. นายสุริยันต์  ดวงแสงจันทร์
3. นางปริญญา  จันทร์ยิ้ม
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.2 ทอง 5 1. นายธนพล  แสงบุดดา
 
1. นายสุริยันต์  ดวงแสงจันทร์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกุลธิดา  พิมพ์คีรี
 
1. นายสุริยันต์  ดวงแสงจันทร์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธันวา  ตาวงษา
 
1. นายสุริยันต์  ดวงแสงจันทร์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเสาลักษณ์  ศรีเสมอ
 
1. นายสุริยันต์  ดวงแสงจันทร์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวโสรญา  บัวพรรณ
 
1. นายสุริยันต์  ดวงแสงจันทร์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูรินทร์  ศรีสงนาง
 
1. นายสุริยันต์  ดวงแสงจันทร์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายเอกณรงค์   เวียงสมุทร
 
1. นายสุริยันต์  ดวงแสงจันทร์
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรายุทธ  ดอนบุราณ
2. เด็กหญิงดลยาณีย์  ภาษี
3. เด็กชายนัฐวุฒิ  มิเกศ
4. เด็กหญิงนัทริกา  เมืองแสง
5. เด็กหญิงวิจิตรา  มีชัย
6. เด็กชายวิศรุต  หมื่นชนะ
7. เด็กชายศราวุฒิ  ภูมิยิ่ง
8. เด็กหญิงสุนันทา  นนท์ตรี
9. เด็กชายอลงการณ์  แสนโท
 
1. นายอุทัย  นีอำมาตย์
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
3. นางปริญญา  จันทร์ยิ้ม
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐาปกรณ์  ปาสานำ
2. นายธีระวัฒน์  พลทอง
3. นายภานุพล  ชมภูพื้น
4. นายมนตรี  หงษ์สิงทอง
5. นางสาวมลิวรรณ  บัวลา
6. นางสาววงเดือน  บุญเลิศ
7. นางสาววิภาดา  เถื่อนฮาวลา
8. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีเชียงสา
9. นายอภิวรรณ  ใฝ่ฝัน
10. นางสาวอรณี  แก่นหามูล
 
1. นายอุทัย  นีอำมาตย์
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
3. นางปริญญา  จันทร์ยิ้ม
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พิมพ์คีรี
2. เด็กหญิงดลยาณีย์  ภาษี
3. เด็กหญิงนัทริกา  เมืองแสง
4. เด็กหญิงวิจิตรา   มีชัย
5. เด็กหญิงสุนันทา  นนท์ตรี
6. เด็กหญิงสโรชา  ลุนบับภา
 
1. นายอุทัย  นีอำมาตย์
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
3. นางปริญญา  จันทร์ยิ้ม
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภานุพล  ชมภูพื้น
2. นางสาวมลิวรรณ  บัวลา
3. นางสาววงเดือน  บุญเลิศ
4. นางสาววิภาดา  เถื่อนฮาวลา
5. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีเชียงสา
6. นางสาวอรณี  แก่นหามูล
 
1. นายอุทัย  นีอำมาตย์
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
3. นางปริญญา  จันทร์ยิ้ม
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พิมพ์คีรี
2. เด็กหญิงดลยาณีย์  ภาษี
3. เด็กหญิงนัทริกา  เมืองแสง
4. เด็กหญิงนันทิดา  กาฬสินธุ์
5. เด็กหญิงวิจิตรา  มีชัย
6. เด็กหญิงสุนันทา   นนท์ตรี
7. เด็กหญิงสโรชา  ลุนบับภา
 
1. นายอุทัย  นีอำมาตย์
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
3. นางปริญญา  จันทร์ยิ้ม
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐาปกรณ์  ปาสานำ
2. นายธีระวัฒน์  พลทอง
3. นายภานุพล  ชมภูพื้น
4. นางสาวมะลิวรรณ  บัวลา
5. นางสาววงเดือน  บุญเลิศ
6. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีเชียงสา
7. นายอภิวรรณ  ใฝ่ฝัน
8. นางสาวอรณี  แก่นหามูล
 
1. นายอุทัย  นีอำมาตย์
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
3. นายปริญญา  จันทร์ยิ้ม
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดีบ้านโศรก
2. เด็กชายจิรายุทธ  ดอนบุราณ
3. เด็กหญิงดลยาณีย์  ภาษี
4. เด็กหญิงนัทริกา  เมืองแสง
5. เด็กหญิงนาตาชา   จำปา
6. เด็กชายยุทธนา  กัญยวงหา
7. เด็กหญิงวิจิตรา  มีชัย
8. เด็กชายวิศรุต  หมื่นชนะ
9. เด็กหญิงสายธาร  มากจุล
10. เด็กหญิงสุกานดา  วิชา
11. เด็กหญิงสุนันทา  นนท์ตรี
12. เด็กหญิงสุภาพร  ฐานะ
13. เด็กหญิงสโรชา  ลุนบับภา
14. เด็กชายอลงกรณ์  แสนโท
15. เด็กหญิงอารียา  เข็มแก้ว
16. เด็กหญิงอำภาพร  ปัญญาวุฒิ
 
1. นายอุทัย  นีอำมาตย์
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
3. นางปริญญา  จันทร์ยิ้ม
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุทธ  คำภิละ
2. นางสาวชรินทร  ดวงบุบผา
3. นายฐาปกรณ์  ปาสานำ
4. นายธนาคาร  ศรีเจริญ
5. นายธีระวัฒน์  พลทอง
6. นายพงศกร  โพธิ์ศรีเรือง
7. นายภานุพล  ชมภูพื้น
8. นางสาวมลิวรรณ  บัวลา
9. นางสาววงเดือน  บุญเลิศ
10. นางสาววิภาดา  เถื่อนฮาวลา
11. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีเชียงสา
12. นางสาวสุายธาร  พะชะ
13. นายอนุชา  นาหัวนิล
14. นายอภิวรรณ  ใฝ่ฝัน
15. นางสาวอรณี  แก่นหามูล
16. นางสาวเบญจพร  เหล่าถาวร
 
1. นายอุทัย  นีอำมาตย์
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
3. นางปริญญา  จันทร์ยิ้ม
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฐาปกรณ์   ชมภูพื้น
2. นายภานุพล  ชมภูพื้น
3. นายมนตรี  หงษ์สิงทอง
4. นายวิศรุต  หมื่นชนะ
5. นางสาวอรณี  แก่นหามูล
 
1. นายอุทัย  นีอำมาตย์
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 6 1. เด็กชายสิทธิกร  ม่วงคะลา
 
1. นางสาวอมรพรรณ  คำหนัก
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 4 1. นางสาวอนุสรา  คำภาบุตร
 
1. นางสาวอมรพรรณ  คำหนัก
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สอนคำมี
 
1. นางสาวอมรพรรณ  คำหนัก
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวสุภารัตน์  จันทร์สมุทร
 
1. นางสมบูรณ์  ฮวดหลี
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแพรวพลอย  แก้วมาตย์
 
1. นางสาวอมรพรรณ  คำหนัก
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวศิริรัตน์  ภูเงิน
 
1. นางสมบูรณ์  ฮวดหลี
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปนัดดา  อัครนิมาตย์
 
1. นางสมบูรณ์  ฮวดหลี
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 70.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุทธิพัฒน์  แทบทาม
 
1. นางสาววราภรณ์  เหมยนรินทร์
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชริน  ไตยสุทธิ์
 
1. นางสาววราภรณ์  เหมยนรินทร์
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไชยสงค์
2. เด็กหญิงบุษบา  นาหนองตูม
 
1. นางสมบูรณ์  ฮวดหลี
2. นางสาววราภรณ์  เหมยนรินทร์
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 81 ทอง 8 1. นางสาวศิรินภา  เขียวหนู
2. นางสาวสุภารัตน์  จันทร์สมุทร
 
1. นางสมบูรณ์  ฮวดหลี
2. นางสาวอมรพรรณ  คำหนัก
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา   โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   พลบูรณ์
3. เด็กหญิงวิยะดา  มาโพธิ์
4. นางสาวสาวิตรี   ถาวร
5. นางสาวเสาวลักษณ์   งามทอง
 
1. นายเอกลักษณ์  ทัพจันทร์
2. นางสาวจงกลณี  งามวงศ์
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรรชัย   เฉลิมรัมย์
2. นายจักรินทร์   ธงภักดี
3. นางสาวภัสสร   ศรีหามาตร
4. นางสาววรรณภา  ศรีบุษย์
5. นางสาวเสาวลักษณ์   ทรัพย์ประทุม
 
1. นายเอกลักษณ์  ทัพจันทร์
2. นายคงฤทธิ์  มิ่งพันธ์
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุสุมา  นามวงษา
2. เด็กหญิงสุวิมล  ศรีพลี
3. เด็กหญิงเจนนิตรา  สุขเจริญ
 
1. นางอธิชา  สอนลา
2. นางสาวจงกลณี  งามวงศ์
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญญารัตน์  สาราช
2. นางสาวนิราวรรณ  โพชพันธ์
3. นางสาวพัฒตรา  ปัตนาถา
 
1. นางอธิชา  สอนลา
2. นางสาวจงกลณี  งามวงศ์
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวรยุทธ  ศรวิเศษ
2. เด็กชายวรากร  สำราญ
 
1. นางสาวปวีณา  ทุมดี
2. นางสาวปิยากร  ขันช่วย
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปรียนุช  อาจหาญ
 
1. นางสาวปวีณา  ทุมดี
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวศศิกานต์  พวงจันทร์
2. นางสาวศิวพร  สารีพันธ์
 
1. นางสาวจงกลณี  งามวงศ์
2. นายเอกลักษณ์  ทัพจันทร์
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววรดา  สมคำพี
 
1. นางสาวจงกลณี  งามวงศ์
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวีระศักดิ์  ศรีกวนชา
 
1. นางสาวปิยากร  ขันช่วย
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนทีชา  โพธิ์แข็ง
 
1. นางสาวปิยากร  ขันช่วย
 
86 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงพนา  แทบศรี
 
1. นายณัธพล  ปะยะตัง
 
87 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพล   แสงบุดดา
 
1. นายณัธพล  ปะยะตัง
 
88 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเอกณรงค์  เวียงสมุทร
 
1. นายณัธพล  ปะยะตัง
 
89 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิทวัส  วรรณพงษ์
 
1. นายณัฐพล  ปะยะตัง
 
90 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พิมพ์คีรี
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดีบ้านโศรก
3. เด็กชายจิรายุทธ  ดอนบุราณ
4. นายจิรายุทธ  คำภิละ
5. เด็กหญิงดลยาณีย์  ภาษี
6. นายธนพล  แสงบุดดา
7. นายธีระวัฒน์  พลทอง
8. เด็กชายนวพล  บึงบาง
9. เด็กหญิงนัทริกา  เมืองแสน
10. เด็กหญิงนาตาชา  จำปา
11. นายพงพนา  แทบศรี
12. นายภานุพล  ชมภูพื้น
13. นายมนตรี  หงษ์สิงทอง
14. นางสาวมลิวรรณ  บัวลา
15. นายรัฐศาสตร์  โซ่เชียงคำ
16. นางสาววงเดือน  บุญเลิศ
17. นางสาววิจิตรา  มีชัย
18. เด็กชายวิทวัส  วรรณพงษ์
19. เด็กชายวินัย  กองแก้ว
20. นางสาววิภาดา  เถื่อนฮาวลา
21. เด็กชายศราวุฒิ  พดุสันต์
22. เด็กชายสุทธิพงศ์  วารียันต์
23. เด็กหญิงสุนันทา  นนท์ตรี
24. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีเชียงสา
25. นางสาวสโรชา  ลุนบับภา
26. นางสาวอรณี  แก่นหามูล
27. นายอรณี  ใฝ่ฝัน
28. นายอลงกรณ์  แสนโท
29. เด็กหญิงอำภาพร  ปัญญาวุฒิ
30. นายเอกณรงค์  เวียงสมุทร
 
1. นายอุทัย  นีอำมาตย์
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
3. นางปริญญา  จันทร์ยิ้ม
4. นายณัฐพล  ปะยะตัง
5. นายสุริยันต์  ดวงแสงจันทร์
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทวิตรา   ศรียัง
2. นางสาวอภิญญา  โนนจุ่น
 
1. นางสาวปิยพร   จตุรงค์
2. นางสาวพีรดา  เอกกัณหา
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิสิฐ  โพตะศรี
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ทองคำ
 
1. นางสาวปิยพร   จตุรงค์
2. นางสาวพีรดา  เอกกัณหา
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนกิตติ์  มุธุสิทธิ์
2. เด็กชายทินกร  ทุมชะ
 
1. นางสาวปิยพร   จตุรงค์
2. นางสาวพีรดา  เอกกัณหา
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจริยา  พิลาลี
2. นางสาวอักษร  ศรีตระการ
 
1. นางสาวปิยพร   จตุรงค์
2. นางสาวพีรดา  เอกกัณหา
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายนันทวัฒน์  ศรีชนะ
2. นางสาวอภิญญา  ทับจันทร์
 
1. นางสาวปิยพร   จตุรงค์
2. นางสาวพีรดา  เอกกัณหา
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวณัฐกานต์  ชัยสุข
2. นายสิริศักดิ์  โคตรธรรม
 
1. นายสมคิด  จันทวงศ์
2. นางสาวพีรดา  เอกกัณหา
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  เนตรโสภา
2. นายสุเมธา  คำกุ้ม
 
1. นายสมคิด  จันทวงศ์
2. นางสาวพีรดา  เอกกัณหา
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.875 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แสนจันทร์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วดวง
3. เด็กชายภานุวิทย์  ยาตาล
4. เด็กหญิงวธัญญา  ชลิตานนท์
5. เด็กหญิงศศิประพร  แนธิบุตร
6. เด็กหญิงสุทธิณี  ศรีสะอาด
 
1. นายปกร  วงศ์มีแก้ว
2. นายสมคิด  จันทะวงศ์
3. นายสุวัฒน์  สุปัญญา
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96.325 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิดา  จันทะนา
2. นางสาวณัฐกานต์  เพ็งเมือง
3. นายภานุวิทย์  ยาตาล
4. นายวุฒิพงษ์  กาลาม
5. นางสาวเพ็ญนภา  ทิพเนตร
6. นางสาวเฟื่องฟ้า  ขุนขาว
 
1. นายปกร  วงศ์มีแก้ว
2. นายสุวัฒน์  สุปัญญา
3. นายสมคิด  จันทะวงศ์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพาภาวรรณ  วิชา
2. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  บุญสิม
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ชาติมนตรี
 
1. นายสุวัฒน์  สุปัญญา
2. นายอธิก  อินจันทร์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.1 ทอง 5 1. นางสาวธนาพร  กลนาม
2. นางสาวนงลักษณ์  เพ็งเมือง
3. นางสาวสุณีรัตน์  โชติมลทิน
 
1. นายุสุวัฒน์  สุปัญญา
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลดา  ประเสร็ฐสัง
2. เด็กหญิงพรฤดี  ฐานะ
3. เด็กหญิงวิภาวดี  ผาบสิมมา
 
1. นายปกร  วงศ์มีแก้ว
2. นางสาวพีรดา  เอกกัณหา