สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. นางสาวจุไรรัตน์   ศรีทาแก
2. นางสาวภาวดี   เจียมอยู่เพ็ง
 
1. นางกุสุมา  อินตะวิชัย
2. นางสาวณัฐญดา  จันทร์ดำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ฉัตรเวช
 
1. นายอธิก  อินจันทร์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 6 1. เด็กชายสิทธิกร  ม่วงคะลา
 
1. นางสาวอมรพรรณ  คำหนัก
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 4 1. นางสาวอนุสรา  คำภาบุตร
 
1. นางสาวอมรพรรณ  คำหนัก