สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. นางสาวปณิตา   สุขา
 
1. นางสาวณัฐญดา  จันทร์ดำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นางสาวพัชรินทร์   โควะเลิศ
 
1. นางสาวณัฐญดา  จันทร์ดำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงอาริสา  ศรีทะรัง
 
1. นายอธิก  อินจันทร์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปราบสิมา
2. เด็กชายภานุกร  ยืนนาน
3. เด็กหญิงศศิธร  ยอดแสนคำ
 
1. นางสาวปิยากร  ขันช่วย
2. นางสาวนิตยา  ศรีดารา
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปวีณา  ชาติมนตรี
2. นางสาวรัชนี  สิทธิธรรม
3. นางสาวเบญญา  คำโคตรสูง
 
1. นางสาวปวีณา  ทุมดี
2. นายอธิก  อินจันทร์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายปิยะ  วาริสุทธิ์
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีวิชา
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีดารา
2. นางสาวปิยากร  ขันช่วย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นายธวัชชัย  แสนโบราณ
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีดารา
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.49 เงิน 7 1. นายศราวุฒิ  วงศ์แสนสี
2. นายอาคม  แสนโย
 
1. นายวัชรินทร์  สุพร
2. นายพสธร  เพ็ชรแก่น
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวสุภารัตน์  จันทร์สมุทร
 
1. นางสมบูรณ์  ฮวดหลี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 70.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุทธิพัฒน์  แทบทาม
 
1. นางสาววราภรณ์  เหมยนรินทร์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายนันทวัฒน์  ศรีชนะ
2. นางสาวอภิญญา  ทับจันทร์
 
1. นางสาวปิยพร   จตุรงค์
2. นางสาวพีรดา  เอกกัณหา
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวณัฐกานต์  ชัยสุข
2. นายสิริศักดิ์  โคตรธรรม
 
1. นายสมคิด  จันทวงศ์
2. นางสาวพีรดา  เอกกัณหา