สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายอิระชัย  พลศักดิ์ขวา
 
1. นางสาวธิตินันท์  กัญญานาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72.83 เงิน 12 1. เด็กหญิงลลิตา  ภูศรีน้ำ
 
1. นางสาวสุพัตรา  จำปาแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงอัญชริกา  คำสมุทร
 
1. นางสาวลินดา  ศรีวิพัฒ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทุมชะ
 
1. นางสาวพรนภา  คำมาดี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกันต์รพี  จีระพรพันธ์
 
1. นางสาวกาญจนา  จอดนอก
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงศศิธร  ดาวนันท์
2. เด็กหญิงศศิธร  โพคะชา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีภูมั่น
 
1. นายชลพรรธณ์  จีระพรพันธ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูทองทุ่ง
2. เด็กหญิงฑิดาพร  หักขุนทศ
3. เด็กหญิงดลนภา  ผุยตาดทอง
 
1. นางสาวพักตรวิภา  สุวรรณ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงจันทกานต์  แก้วมงคุณ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  จินดา
3. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  แก้วจันทร์เพชร
4. เด็กชายพงษ์ชรินร์  ดวงดี
5. เด็กชายศตวรรษ  กองโพธิ์
6. เด็กหญิงศรุตยา  บู่สุข
7. เด็กหญิงสุนิสา  สีหาเสน
8. เด็กชายสุริยา  ไชยรินทร์
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  หาวงค์
10. เด็กชายอรรถพล  ศรีภูมั่น
 
1. นายวิชาญ  เววิชัยโก
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอัฒพล  คงศรี
 
1. นายสัจจพงษ์  เอื้องสัจจะ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  นาคอก
2. เด็กชายอภิเดช  พรมดวล
3. เด็กชายอาทิตย์  ศรีหะโง่น
 
1. นายสัจจพงษ์  เอื้องสัจจะ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธัญยาพร  พลลี
 
1. นางสาวพรวิภา  ปาละปิน
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสุดาพร  เปดี
 
1. นางสาวพรวิภา  ปาละปิน
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลติยา  กันหาป้อง
2. เด็กหญิงรัตติยากร  มูลกัญยา
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ชัยโสดา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  โคตรรัตน์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรพัฒน์  โสภา
2. เด็กชายอดิศร  ยศตุ้ย
 
1. นางสาวพรวิภา  ปาละปิน
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐชา  คณะชัย
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  สนามทอง
 
1. นางสาวกาญจนา  จอดนอก
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอติชาติ  วิชาสวัสดิ์
 
1. นางสาวพรนภา  คำมาดี