สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 72.83 เงิน 12 1. เด็กหญิงลลิตา  ภูศรีน้ำ
 
1. นางสาวสุพัตรา  จำปาแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทุมชะ
 
1. นางสาวพรนภา  คำมาดี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลติยา  กันหาป้อง
2. เด็กหญิงรัตติยากร  มูลกัญยา
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ชัยโสดา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  โคตรรัตน์