สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงอัญชริกา  คำสมุทร
 
1. นางสาวลินดา  ศรีวิพัฒ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกันต์รพี  จีระพรพันธ์
 
1. นางสาวกาญจนา  จอดนอก
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงศศิธร  ดาวนันท์
2. เด็กหญิงศศิธร  โพคะชา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีภูมั่น
 
1. นายชลพรรธณ์  จีระพรพันธ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูทองทุ่ง
2. เด็กหญิงฑิดาพร  หักขุนทศ
3. เด็กหญิงดลนภา  ผุยตาดทอง
 
1. นางสาวพักตรวิภา  สุวรรณ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  นาคอก
2. เด็กชายอภิเดช  พรมดวล
3. เด็กชายอาทิตย์  ศรีหะโง่น
 
1. นายสัจจพงษ์  เอื้องสัจจะ