สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.2 เงิน 10 1. นางสาวสตรีวิทย์  สีหาบุตร
 
1. นายเรืองวรุตม์  วันชูเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.37 ทอง 5 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ซุยทอง
 
1. นายเรืองวรุตม์  วันชูเสริฐ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ขันสุวรรณา
2. เด็กหญิงอารียา  พร้อมสันเทียะ
 
1. นายเศรษฐพงศ์  เลไทย
2. นางสิริกร  เบี้ยวเก็บ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายฐิติพงศ์  ธรรมมาศักดิ์
2. นางสาวมลธิชา  ฝางเสน
 
1. นางสิริกร  เบี้ยวเก็บ
2. นายเศรษฐพงศ์  เลไทย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวแพรวพรรณ  ป้องชัย
 
1. นายเจริญ  คนซื่อ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรทิวา  ปลายแดง
 
1. นางนิภาพร  สุขสมร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษณะ  เสวะมาตย์
 
1. นายเจริญ  คนซื่อ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุตรรัตนะ
2. เด็กหญิงยุภาพร  เตรียมนอง
3. เด็กหญิงอรอุมา  ศรีคำ
 
1. นายเชวงศักดิ์  ราชโยธี
2. นางสุนันทา  วงศ์สารศรี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 13 1. นางสาวบุษรา  ดวงกระโทก
2. นางสาวพิมลจิยา  ศรีเห็มทอง
3. นางสาวอนุศรา  เฮ้าวัล
 
1. นายเชวงศักดิ์  ราชโยธี
2. นางสาวมัทนา  นูนาเหนือ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  ศรีโสม
2. เด็กหญิงวิวาห์  มุงคุณแสน
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ภูน้ำเสียง
 
1. นางสุนันทา  วงศ์สารศรี
2. นางพรธิดา  โพธิ์สิงห์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.125 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัชรินทร์  บุตรทองวิจิตร
2. นางสาววรากรณ์  พรมทองดี
3. นางสาวสุชาดา  คัฒมารศรี
 
1. นางพรธิดา  โพธิ์สิงห์
2. นางสาวมัทนา  นูนาเหนือ
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.62 เงิน 6 1. นายรพิพัฒน์  ศรีจันทร์
2. นายไพศาล  โคตรอ่อน
 
1. นายบุญชัย  ทรเทพ
2. นายเชวงศักดิ์  ราชโยธี
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนวัฒน์  สุปัญญา
2. นายภานุวัฒน์  รณเรืองฤทธิ์
 
1. นายบุญชัย  ทรเทพ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติธัช  วงศ์จวง
2. นายทินกร  ภาภักดี
 
1. นายบุญชัย  ทรเทพ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเกวลิน  แดงอ่อน
 
1. นางสุพรรณวดี  เขียนจูม
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงชลิตตา  คำปัญญา
2. เด็กชายพรรณะกร  ชัยมี
 
1. นางหอมจันทร์  ทรเทพ
2. นางรุจิรา  วรชมพู
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.67 ทอง 5 1. นายกิตติชัย  ก่อมขุนทด
2. นางสาวสุปราณี  ภูลายขาว
 
1. นางหอมจันทร์  ทรเทพ
2. นางสุพรรณวดี  เขียนจูม
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงฟ้าประกาย  ทองผล
2. เด็กหญิงศศิมา  เฮ้าทา
 
1. นายวสันต์  ศรีสะอาด
2. นายนิรัน  ปักษา
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายกฤษฎา  โพธิ์สาร
2. นางสาวปัทมา  เนืองกันยา
 
1. นายนิรัน  ปักษา
2. นายวสันต์  ศรีสะอาด
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลธิดา  แก้วบ่อ
 
1. นางนิตยา  บริบูรณ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายวีระพัฒน์  พลร่ม
 
1. นางนิตยา  บริบูรณ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรุ้งลาวัลย์  วิชาศรี
 
1. นางนิตยา  บริบูรณ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวฉันท์สินี  โพธิ์ศรี
 
1. นางนิตยา  บริบูรณ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ถาวะโคตร
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  แสงรถ
 
1. นางนิตยา  บริบูรณ์
2. นางสาวสุภักดี  ศรีเชียงสา
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดวงกมล  หันมา
 
1. นางนิตยา  บริบูรณ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธวัชชัย  ศรีธานี
2. นายภานุวัฒน์  สุภาษร
3. นายวชิระกร  ราชฤทธิ์
4. นายศรัญญู  เพียซิน
5. นายอานนท์  แก้วขันตี
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
2. นายเศรษฐพงศ์  เลไทย
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศรัญญู  เพียซิน
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลดา  หงษ์เวิญ
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศินีนาถ  สิงห์สุข
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอรปรียา  จิตเจริญ
 
1. นายอนุชา  สิงห์บุญมา
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนัทธรี  สุโอษฐ์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  คำอ่อน
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิยะดา  เสียงประเสริฐ
 
1. นางสาวชาลินี  กอผจญ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุภาพร  จิตเจริญ
 
1. นางสาวสาวิตรี  จิตเจริญ
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอรอุมา  สิงห์ทิศ
 
1. นางสาวชาลินี  กอผจญ
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นางสาวรัชนีกร  จันทรหาญ
 
1. นางสาวสุภารัตน์  คำอ่อน
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนที  สุภาษร
 
1. นางสาวเกียรติสุดา  สุวรรณสน
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมล  ด้วงคำจันทร์
 
1. นางสาวเกียรติสุดา  สุวรรณสน
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงปรารถนา  กันทะมา
2. เด็กหญิงสมนภา  จันทร์ชมภู
 
1. นางสาวสาวิตรี  จิตเจริญ
2. นางสาวสุภารัตน์  คำอ่อน
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติยาพร  พันธ์คะชะ
2. นางสาวรัตนา  หัสโก
 
1. นางสาวสาวิตรี  จิตเจริญ
2. นางสาวชาลินี  กอผจญ
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวจันทพร  เนืองกันยา
2. นางสาวทิพย์วรรณ  เสน่หา
3. นางสาวบุุษยพัชร  พรมมา
 
1. นางสาวสุภักดี  ศรีเชียงสา
2. นางนิตยา  บริบูรณ์
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนัทธีร  สุโอษฐ์
 
1. นายอนุชา  สิงห์บุญมา
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขำเถื่อน
2. เด็กหญิงอัษฎาพร  สายคูณ
 
1. นางสาวชุติมา  โพธิ์ตะนิมิตร
2. นายเจริญ  คนซื่อ
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขนิษฐา  หันมา
 
1. นางสาวชุติมา  โพธิ์ตะนิมิตร
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภาพร  จิตเจริญ
 
1. นายเศรษฐพงศ์  เลไทย
 
45 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 -1 - 1. นายอนุชิต  ขจรสมบัติ
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
46 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิวัฒน์  ทุมชะ
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
47 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศักดิ์สิทธิ์  นามทอง
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
48 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนภากร  ศรีพรมอาจ
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หวานเย็น
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ่อนสอาด
 
1. นางณัฐชยาภรณ์  ธาตุมณี
2. นายสงวน  พูสีโสม
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศักดิ์สิทธิ์  ฤกษ์สุข
2. นางสาวสกุณา  ธิลา
 
1. นางณัฐชยาภรณ์  ธาตุมณี
2. นายสงวน  พูสีโสม
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 7 1. นายวิสุทธิรักษ์  สุวรรณเวียง
2. นายอานนท์  พิษวงษ์
 
1. นางณัฐชยาภรณ์  ธาตุมณี
2. นายปราโมทย์  แน่กลาง
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารวี  จอมประโคน
2. นางสาวนิภาพร  สุทธิประภา
3. นางสาววิชุดาพร  มุกอาษา
 
1. นายปราโมทย์  แน่กลาง
2. นายวีระชาติ  กุลสุวรรณ