สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.2 เงิน 10 1. นางสาวสตรีวิทย์  สีหาบุตร
 
1. นายเรืองวรุตม์  วันชูเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายฐิติพงศ์  ธรรมมาศักดิ์
2. นางสาวมลธิชา  ฝางเสน
 
1. นางสิริกร  เบี้ยวเก็บ
2. นายเศรษฐพงศ์  เลไทย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรทิวา  ปลายแดง
 
1. นางนิภาพร  สุขสมร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.62 เงิน 6 1. นายรพิพัฒน์  ศรีจันทร์
2. นายไพศาล  โคตรอ่อน
 
1. นายบุญชัย  ทรเทพ
2. นายเชวงศักดิ์  ราชโยธี
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวจันทพร  เนืองกันยา
2. นางสาวทิพย์วรรณ  เสน่หา
3. นางสาวบุุษยพัชร  พรมมา
 
1. นางสาวสุภักดี  ศรีเชียงสา
2. นางนิตยา  บริบูรณ์