สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลักขณา  สิงห์บุปผา
 
1. นายคงเดช  แก้วมาตร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นางสาววิภา  สายจำปา
 
1. นายคงเดช  แก้วมาตร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84.66 ทอง 10 1. นางสาวกนกวรรณ  ไชยพร
 
1. นางสาวปิยะนุช  ศรีวะวงค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 13 1. นางสาวชฎาลัย  สายคำ
 
1. นางสาวปิยะนุช  ศรีวะวงค์
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววรรณภา  โนนทิง
2. นายอธิพงษ์  พรรณพรม
3. นางสาวอรัญญา  สิงห์เพ็ง
 
1. นายคงเดช  แก้วมาตร์
2. นางสาวปิยะนุช  ศรีวะวงค์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. นางสาวจุฑาทิพย์  กิ่งโพธิ์
2. นายสุรวุฒิ  บุญลือชา
 
1. นางสาวปิยะนุช  ศรีวะวงค์
2. นายคงเดช  แก้วมาตร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวอรัญญา  โคตรณรงค์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สิงห์สำราญ
 
1. นายคงเดช  แก้วมาตร์
2. นางสาวปิยะนุช  ศรีวะวงค์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนีรชา  ใจกลาง
 
1. นางสุรินรัตน์  พรมราช
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวจินตนา  คำโยค
 
1. นางสาวนฤมล  ภูพวก
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แก้วประสิทธิ์
2. เด็กหญิงศศิประภา  พงกันยา
3. เด็กหญิงสุนิสา  ถื่อนบัวระบัติ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นาชารี
2. นางสุรินรัตน์  พรมราช
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายชัชวาล  เพ็งปอพาน
 
1. นางสุรินรัตน์  พรมราช
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 11 1. นางสาววชิราภรณ์  เกษรล้ำ
 
1. นางสาวนฤมล  ภูพวก
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจนิตตรา  ไชยดา
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  นาฤนนท์
3. เด็กหญิงสิริมา  คงสันเทียะ
 
1. นางสาวอัลิปรียา  จันทร์กลิ่น
2. นางสาวเพ็ญนภา  ทับซ้ายขวา
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 13 1. นางสาวรัตนา  แก้ววันทา
2. นายวันชัย  น้อยเพ็ง
3. นายสิริพงษ์  ศรีประจง
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ทับซ้ายขวา
2. นางสาวภัทรานี  ท่อนคำ
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นิ่มนงค์
2. เด็กหญิงสุภาพร  นุชิต
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นำภา
 
1. นางสาวอัลิปรียา  จันทร์กลิ่น
2. นางสาวภัทรานี  ท่อนคำ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.4 เงิน 8 1. เด็กหญิงภนิดา  สุปัญญา
2. เด็กชายศรัญ  เมืองจันทร์
3. เด็กชายเมธี  พระสว่าง
 
1. นางสาวอัลิปรียา  จันทร์กลิ่น
2. นางสาวภัทรานี  ท่อนคำ
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายมนตรี  จันทร์อ่อน
2. เด็กชายอนันต์  เพียนอก
 
1. นางสาวภัทรานี  ท่อนคำ
2. นางสาวเพ็ญนภา  ทับซ้ายขวา
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุพรรณี  แสนศรี
2. นายโกมินทร์  มานิตย์
 
1. นายชัยณรงค์  ไชยโย
2. นางสาวภัทรานี  ท่อนคำ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พรมแสง
2. เด็กชายมงคล  ดำรี
 
1. นายชัยณรงค์  ไชยโย
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวนภัสษร  เพชรสังหาร
2. นางสาวปิยดา  โตมาชา
3. นางสาวสุชาดา  ศรีทะชัย
4. นางสาวอุไรพร  เร่งเร็ว
5. นายเสกสรร  จันทร์เส
 
1. นายพรพล  เทพไทยอำนวย
2. นางรัชฎาพร  ศรีเสริม
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกันธิชา  แสงใส
2. นายสายฟ้า  ล้นฟ้า
3. นายสิทธิักดิ์  รัตนะ
4. นางสาวสุภัสสรา  โสดาวัตร
5. นางสาวอรอนงค์  เชื้อแก้ว
 
1. นายพรพล  เทพไทยอำนวย
2. นางสาวอัลิปรียา  จันทร์กลิ่น
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญฤดี  เครือวัลย์
2. เด็กชายธนโชติ  เจริญสุข
3. เด็กชายธวัชชัย  แสงพันธ์
4. นายธวัชชัย  โกมาร
5. นายประสิทธิ์  บุญบ้านงิ้ว
6. นางสาวพรธิตา  โพธิ
7. นายวีระวัฒน์  พิมพาเรือ
8. นายสมพร  พิมพารัตน์
9. นายสรพงษ์  ศรีประจง
10. นายอนวัช  ชัยบุตร
11. นางสาวเนตรนภา  ชัยเดช
12. เด็กหญิงเสาวนิตย์  ศรีบุญเรือง
 
1. นายพรพล  เทพไทยอำนวย
2. นางรัชฎาพร  ศรีเสริม
3. นางสาวอัลิปรียา  จันทร์กลิ่น
4. นางสาวเพ็ญนภา  ทับซ้ายขวา
5. นางสาวนันธิญา  ขันทสิทธิ์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. นางสาวกัณฐิกา  เพ็งละคร
2. นายสนธยา  แสงแป้
 
1. นางรัชฎาพร  ศรีเสริม
2. นายพรพล  เทพไทยอำนวย
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.5 ทอง 9 1. นางสาวปาณิสรา  หงวนไธสง
2. นายพลวรา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางรัชฎาพร  ศรีเสริม
2. นายพรพล  เทพไทยอำนวย
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิดาภา  รัตนะวงศ์
2. เด็กหญิงชลนิชา  โสภาศรี
3. เด็กหญิงณัฐริกา  มณีเพ็ญ
4. เด็กหญิงพัชรพร  สูงยาง
5. เด็กหญิงรัชดาพร  เขียวเวียง
6. เด็กหญิงวิชุดา  ปาละพา
7. เด็กหญิงวิภาวี  เครือวัลย์
8. เด็กหญิงศุภัษรา  แสงแป้
9. เด็กหญิงสิรินยา  ไพรวัน
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เสียพลี
 
1. นางรัชฎาพร  ศรีเสริม
2. นายพรพล  เทพไทยอำนวย
3. นางสาวเพ็ญนภา  ทับซ้ายขวา
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรชิตา  วรรณชัย
2. เด็กหญิงสุดารัตน  พิมพาเรือ
 
1. นายสามารถ  สิงห์คำโม
2. นายสายันห์  พันสุข
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายนันทวัฒน์  อาณารัตน์
2. นางสาวนันทิดา  สูงยาง
 
1. นายสามารถ  สิงห์คำโม
2. นายสายันห์  พันสุข
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรินนภา  ตะโยธิน
 
1. นายสายันห์  พันสุข
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนากร  เขียวเวียง
 
1. นายสายันห์  พันสุข
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวิทวัส  คงประสิทธิ์
 
1. นายสายันห์  พันสุข
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.75 ทอง 4 1. นายนนทวี  ตรีโอษ
2. นายรพีพัฒน์  เขียวอาสา
3. นายวีระชัย  พระสว่าง
4. นายอภิสิทธิ์  แก้วมาตร์
5. นายอรรถพล  พลภักดี
6. นางสาวเบญจนารา  สิงคำป้อง
 
1. นายสายันห์  พันสุข
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  พระโยมพัด
 
1. นายสายันห์  พันสุข
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวรุ่งนภา  เสนสาย
 
1. นายสายันห์  พันสุข
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวเบญจนารา  สิงห์คำป้อง
 
1. นายสายันห์  พันสุข
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรายุทธ  แม่นศิริ
 
1. นายสายันห์  พันสุข
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกนกวรรณ  ไชยพร
2. เด็กชายกัณฐิกา  เพ็งละคร
3. เด็กหญิงจนิตตรา  ไชยดา
4. เด็กชายจิรายุทธ  แม้นศิริ
5. เด็กชายจิโรชน์  โคตรณรงค์
6. เด็กชายจุฬาลักษณ์  แพงนา
7. เด็กชายชัชวาล  เพ็งพอปาน
8. เด็กชายปิยะฉัตร  แก้วประสิทธิ์
9. เด็กชายปิยะรัตน์  พะโยมพัด
10. เด็กหญิงพรชิตา  วรรณชัย
11. เด็กชายพัชราภรณ์  นิ่มนงค์
12. เด็กชายพีรพัฒน์  พรมแสง
13. เด็กชายภูวดล  ทาดี
14. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ดอนโบราณ
15. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  นาฤนนท์
16. เด็กหญิงลักขณา  สิงห์บุษผา
17. เด็กชายวรพัฒน์  พิมวัน
18. เด็กชายวิศรุต   ศรีพิเมือง
19. เด็กชายวีรชัย  วรรณพัฒน์
20. เด็กชายวุฒิชัย  ทองจันดี
21. เด็กชายศิรินภา  ตะโยธิน
22. เด็กชายสนธยา  แสงแป้
23. เด็กชายสิริมา  คงสันเทียะ
24. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมพาเรือ
25. เด็กหญิงสุนิสา  เถื่อนบัวระบัติ
26. เด็กชายสุภาพร  นุซิต
27. เด็กหญิงอารยา  แสนพรม
28. เด็กชายเฉลิมวงศ์  ต้นกันยา
29. เด็กชายเนตรนภา  ชัยเดช
30. เด็กชายเบญจพล  เสนาสิงห์
31. เด็กชายเมธี  พระสว่าง
 
1. นายสายันห์  พันสุข
2. นายคงเดช  แก้วมาตร์
3. นางจันทร์เพ็ญ  นาชารี
4. นางสาวนฤมล  ภูพวก
5. นางสาวอารยวราพร  ภูกองชัย
6. นายสามารถ  สิงห์คำโม
7. นางอภิรนุช  ดอนซุยแป
8. นางสุรินรัตน์  พรมราช
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนฤมล  พลศรี
 
1. นางสาวนันธิญา  ขันทสิทธิ์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นายกฤษณะ  วิชาชัย
 
1. นางสาวอารยวราพร  ภูกองชัย
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงนิตยา  สมุห์เงิน
 
1. นางสาวนันธิญา  ขันทสิทธิ์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประภากร  ศรีนรจันทร์
 
1. นางสาวอารยวราพร  ภูกองชัย
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงศุภมาศ  นาฬิกุล
2. เด็กชายอานนท์  เพียนอก
 
1. นางสาวนันธิญา  ขันทสิทธิ์
2. นางสาวอารยวราพร  ภูกองชัย
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวพัชรินทร์  ชัยรัตน์
2. นางสาวอรยา  มั่นคง
 
1. นางสาวอารยวราพร  ภูกองชัย
2. นางสาวนันธิญา  ขันทสิทธิ์
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แก้วประสิทธิ์
2. เด็กหญิงเสาวนิตย์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวนันธิญา  ขันทสิทธิ์
2. นางสาวอารยวราพร  ภูกองชัย
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจนิตตรา  ไชยดา
2. นางสาวสิริมา  คงสันเทียะ
 
1. นางสาวปิยะนุช  ศรีวะวงค์
2. นายคงเดช  แก้วมาตร์
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเสกสรรค์  จันเส
 
1. นางสาวปิยะนุช  ศรีวะวงค์
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัชวาล  เพ็งปอพาน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นาชารี
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 86.36 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรรณภา   โนนทอง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นาชารี
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายสุภกานต  ทองโชติ
2. เด็กหญิงเสาวนิตย์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางอภิรนุช  ดอนซุยแป
2. นางดวงใจ  ไชยโย
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวณัฐาพร  สีดากุด
2. นายปริญญา  ทองโชติ
 
1. นางอภิรนุช  ดอนซุยแป
2. นางดวงใจ  ไชยโย
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายกิตติศักดิ์  แสงแป้
2. นายณัฐพล  มูลมาตร
 
1. นางอภิรนุช  ดอนซุยแป
2. นางดวงใจ  ไชยโย
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงพันนิษา  รัตนะวงศ์
2. เด็กหญิงรณิดา  พระสว่าง
3. เด็กหญิงวิชุดา  หรพร้อม
 
1. นางดวงใจ  ไชยโย
2. นางอภิรนุช  ดอนซุยแป
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อัตลัง
2. เด็กหญิงอนิศรา  วรรณพัฒน์
3. เด็กหญิงใบเฟิร์น  เจริญสุข
 
1. นางดวงใจ  ไชยโย
2. นายชัยณรงค์  ไชยโย
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจีราวรรณ  มาตราช
2. นายนันทวัฒน์  วงศ์สุวรรณ
3. นางสาววาธิดา  ริพลชัย
 
1. นางดวงใจ  ไชยโย
2. นางอภิรนุช  ดอนซุยแป