สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. นางสาวจุฑาทิพย์  กิ่งโพธิ์
2. นายสุรวุฒิ  บุญลือชา
 
1. นางสาวปิยะนุช  ศรีวะวงค์
2. นายคงเดช  แก้วมาตร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวอรัญญา  โคตรณรงค์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สิงห์สำราญ
 
1. นายคงเดช  แก้วมาตร์
2. นางสาวปิยะนุช  ศรีวะวงค์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนีรชา  ใจกลาง
 
1. นางสุรินรัตน์  พรมราช
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวจินตนา  คำโยค
 
1. นางสาวนฤมล  ภูพวก
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กชายชัชวาล  เพ็งปอพาน
 
1. นางสุรินรัตน์  พรมราช
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนฤมล  พลศรี
 
1. นางสาวนันธิญา  ขันทสิทธิ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นายกฤษณะ  วิชาชัย
 
1. นางสาวอารยวราพร  ภูกองชัย
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวณัฐาพร  สีดากุด
2. นายปริญญา  ทองโชติ
 
1. นางอภิรนุช  ดอนซุยแป
2. นางดวงใจ  ไชยโย