สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นางสาววิภา  สายจำปา
 
1. นายคงเดช  แก้วมาตร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 13 1. นางสาวชฎาลัย  สายคำ
 
1. นางสาวปิยะนุช  ศรีวะวงค์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แก้วประสิทธิ์
2. เด็กหญิงศศิประภา  พงกันยา
3. เด็กหญิงสุนิสา  ถื่อนบัวระบัติ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นาชารี
2. นางสุรินรัตน์  พรมราช
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 11 1. นางสาววชิราภรณ์  เกษรล้ำ
 
1. นางสาวนฤมล  ภูพวก
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.4 เงิน 8 1. เด็กหญิงภนิดา  สุปัญญา
2. เด็กชายศรัญ  เมืองจันทร์
3. เด็กชายเมธี  พระสว่าง
 
1. นางสาวอัลิปรียา  จันทร์กลิ่น
2. นางสาวภัทรานี  ท่อนคำ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวนภัสษร  เพชรสังหาร
2. นางสาวปิยดา  โตมาชา
3. นางสาวสุชาดา  ศรีทะชัย
4. นางสาวอุไรพร  เร่งเร็ว
5. นายเสกสรร  จันทร์เส
 
1. นายพรพล  เทพไทยอำนวย
2. นางรัชฎาพร  ศรีเสริม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงนิตยา  สมุห์เงิน
 
1. นางสาวนันธิญา  ขันทสิทธิ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายสุภกานต  ทองโชติ
2. เด็กหญิงเสาวนิตย์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางอภิรนุช  ดอนซุยแป
2. นางดวงใจ  ไชยโย
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายกิตติศักดิ์  แสงแป้
2. นายณัฐพล  มูลมาตร
 
1. นางอภิรนุช  ดอนซุยแป
2. นางดวงใจ  ไชยโย