สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลักขณา  สิงห์บุปผา
 
1. นายคงเดช  แก้วมาตร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84.66 ทอง 10 1. นางสาวกนกวรรณ  ไชยพร
 
1. นางสาวปิยะนุช  ศรีวะวงค์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจนิตตรา  ไชยดา
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  นาฤนนท์
3. เด็กหญิงสิริมา  คงสันเทียะ
 
1. นางสาวอัลิปรียา  จันทร์กลิ่น
2. นางสาวเพ็ญนภา  ทับซ้ายขวา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 13 1. นางสาวรัตนา  แก้ววันทา
2. นายวันชัย  น้อยเพ็ง
3. นายสิริพงษ์  ศรีประจง
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ทับซ้ายขวา
2. นางสาวภัทรานี  ท่อนคำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นิ่มนงค์
2. เด็กหญิงสุภาพร  นุชิต
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นำภา
 
1. นางสาวอัลิปรียา  จันทร์กลิ่น
2. นางสาวภัทรานี  ท่อนคำ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายมนตรี  จันทร์อ่อน
2. เด็กชายอนันต์  เพียนอก
 
1. นางสาวภัทรานี  ท่อนคำ
2. นางสาวเพ็ญนภา  ทับซ้ายขวา
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุพรรณี  แสนศรี
2. นายโกมินทร์  มานิตย์
 
1. นายชัยณรงค์  ไชยโย
2. นางสาวภัทรานี  ท่อนคำ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พรมแสง
2. เด็กชายมงคล  ดำรี
 
1. นายชัยณรงค์  ไชยโย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกันธิชา  แสงใส
2. นายสายฟ้า  ล้นฟ้า
3. นายสิทธิักดิ์  รัตนะ
4. นางสาวสุภัสสรา  โสดาวัตร
5. นางสาวอรอนงค์  เชื้อแก้ว
 
1. นายพรพล  เทพไทยอำนวย
2. นางสาวอัลิปรียา  จันทร์กลิ่น
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญฤดี  เครือวัลย์
2. เด็กชายธนโชติ  เจริญสุข
3. เด็กชายธวัชชัย  แสงพันธ์
4. นายธวัชชัย  โกมาร
5. นายประสิทธิ์  บุญบ้านงิ้ว
6. นางสาวพรธิตา  โพธิ
7. นายวีระวัฒน์  พิมพาเรือ
8. นายสมพร  พิมพารัตน์
9. นายสรพงษ์  ศรีประจง
10. นายอนวัช  ชัยบุตร
11. นางสาวเนตรนภา  ชัยเดช
12. เด็กหญิงเสาวนิตย์  ศรีบุญเรือง
 
1. นายพรพล  เทพไทยอำนวย
2. นางรัชฎาพร  ศรีเสริม
3. นางสาวอัลิปรียา  จันทร์กลิ่น
4. นางสาวเพ็ญนภา  ทับซ้ายขวา
5. นางสาวนันธิญา  ขันทสิทธิ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. นางสาวกัณฐิกา  เพ็งละคร
2. นายสนธยา  แสงแป้
 
1. นางรัชฎาพร  ศรีเสริม
2. นายพรพล  เทพไทยอำนวย
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.5 ทอง 9 1. นางสาวปาณิสรา  หงวนไธสง
2. นายพลวรา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางรัชฎาพร  ศรีเสริม
2. นายพรพล  เทพไทยอำนวย
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรชิตา  วรรณชัย
2. เด็กหญิงสุดารัตน  พิมพาเรือ
 
1. นายสามารถ  สิงห์คำโม
2. นายสายันห์  พันสุข
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายนันทวัฒน์  อาณารัตน์
2. นางสาวนันทิดา  สูงยาง
 
1. นายสามารถ  สิงห์คำโม
2. นายสายันห์  พันสุข
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิรินนภา  ตะโยธิน
 
1. นายสายันห์  พันสุข
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวิทวัส  คงประสิทธิ์
 
1. นายสายันห์  พันสุข
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.75 ทอง 4 1. นายนนทวี  ตรีโอษ
2. นายรพีพัฒน์  เขียวอาสา
3. นายวีระชัย  พระสว่าง
4. นายอภิสิทธิ์  แก้วมาตร์
5. นายอรรถพล  พลภักดี
6. นางสาวเบญจนารา  สิงคำป้อง
 
1. นายสายันห์  พันสุข
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  พระโยมพัด
 
1. นายสายันห์  พันสุข
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวรุ่งนภา  เสนสาย
 
1. นายสายันห์  พันสุข
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวเบญจนารา  สิงห์คำป้อง
 
1. นายสายันห์  พันสุข
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประภากร  ศรีนรจันทร์
 
1. นางสาวอารยวราพร  ภูกองชัย
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงศุภมาศ  นาฬิกุล
2. เด็กชายอานนท์  เพียนอก
 
1. นางสาวนันธิญา  ขันทสิทธิ์
2. นางสาวอารยวราพร  ภูกองชัย
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวพัชรินทร์  ชัยรัตน์
2. นางสาวอรยา  มั่นคง
 
1. นางสาวอารยวราพร  ภูกองชัย
2. นางสาวนันธิญา  ขันทสิทธิ์
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แก้วประสิทธิ์
2. เด็กหญิงเสาวนิตย์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวนันธิญา  ขันทสิทธิ์
2. นางสาวอารยวราพร  ภูกองชัย
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจนิตตรา  ไชยดา
2. นางสาวสิริมา  คงสันเทียะ
 
1. นางสาวปิยะนุช  ศรีวะวงค์
2. นายคงเดช  แก้วมาตร์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเสกสรรค์  จันเส
 
1. นางสาวปิยะนุช  ศรีวะวงค์
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัชวาล  เพ็งปอพาน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นาชารี
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 86.36 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรรณภา   โนนทอง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นาชารี
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงพันนิษา  รัตนะวงศ์
2. เด็กหญิงรณิดา  พระสว่าง
3. เด็กหญิงวิชุดา  หรพร้อม
 
1. นางดวงใจ  ไชยโย
2. นางอภิรนุช  ดอนซุยแป
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อัตลัง
2. เด็กหญิงอนิศรา  วรรณพัฒน์
3. เด็กหญิงใบเฟิร์น  เจริญสุข
 
1. นางดวงใจ  ไชยโย
2. นายชัยณรงค์  ไชยโย
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจีราวรรณ  มาตราช
2. นายนันทวัฒน์  วงศ์สุวรรณ
3. นางสาววาธิดา  ริพลชัย
 
1. นางดวงใจ  ไชยโย
2. นางอภิรนุช  ดอนซุยแป