สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. นางสาวศิริลักษณ์  สร้อยกุดเรือ
 
1. นางสาวเพียงพิศ  สิริธนพงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวกุลนิภา  โพธิ์สุดตา
 
1. นางชลกนก  สีหะวิมล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงเพียงตะวัน  จันนา
 
1. นางวริทยา  เรียนทัพ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมาตา  วงศ์ชารี
 
1. นางบวรจิต  ภูมิพานิชย์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. นางสาวชลธิชา  ปิดสายสังข์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พละศูนย์
3. นายอัษฎา  ศรีภูธร
 
1. นางสาวมัสยา  พิลาศรี
2. นายไชยยง  เดชบุญ