สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภาวิณี  มั่นทอง
 
1. นางจุฬาลักษณ์  บุญไชย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุธิดา  สีหนองคู
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ดามะนาว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสาวิตรี  แก้วขันตรี
 
1. นางมิตรา  สุรภีร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.57 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  วรรณเวช
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  พิมพิศาล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาววลัยลักษณ์  คำตา
 
1. นางสาวช่อลดา  สาการินทร์
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  พาภักดี
2. นางสาวสุดาพรรณ  ขันขวา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ชมพุฒ
 
1. นางสกาว  แหม่งปัง
2. นางไพฑูรย์  ชัยขันธ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิมพ์พิไล  ผางหล้า
2. นางสาววราภรณ์  ประวันนา
3. นางสาวอุษณีย์วรรณ  ทิพแสง
 
1. นางมิตรา  สุรภีร์
2. นายทรงกลด  ภูมิพานิชย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมณีกาญจน์  ยุบลพันธ์
2. นางสาวมณีรัตน์  สิมมาลา
 
1. นางสาววีรวรรณ  จันอักษร
2. นายไชยยง  เดชบุญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลิดา  โกษากุล
2. นายรณฤทธิ์  นุวงศ์ศรี
 
1. นางแสงอรุณ  อัมพรัตน์
2. นางสาวสุธีวัลย์  คำสุริย์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ทนทาน
 
1. นางสาวปริมประภา  นาสมชัย
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวิตรา  สักขวา
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  จินดาศิริ
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  หารวาระ
 
1. นายสิริพงษ์  มณีวงศ์
2. นางศรีสุข  บุตรรัตนะ
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญญารัตน์  เมยมงคล
2. นายรัฐสรัญ  ลาภมาก
3. นายวีระชัย  ศรีโยธา
 
1. นายทิวากร  แสนบริสุทธิ์
2. นายสิริพงษ์  มณีวงศ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ป้านภูมิ
2. เด็กชายหัตถชัย  โทอุทา
 
1. นางสาวชัชญาภา  อาจนนท์ลา
2. นางสาววัชรี  ภูทองดี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาภัค  ปัตชาสุวรรณ
2. นายพิสิษฐ์  แสนอ้วน
 
1. นางรัชนีย์  ชนะพาล
2. นางสาวอมรรัตน์  ไชยศรีษะ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทนัช  หาปัญณะ
 
1. นางสาวกมลธิญา  หงษา
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. นางสาวสุริดา  โสมัจฉา
2. นางสาวหิรัณยา  นามชารี
3. นางสาวอริสรา  โสมัจฉา
 
1. นางตรึงตรา  โคตรเวียง
2. นายจรัญ  เฉิดฉาย
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธิติวุฒิ  ปัญนาวี
2. นายพรชัย  ลีทองดี
3. นางสาวศิริลักษณ์  ผาเนตร
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  บุญพุ่ม
2. นางสาวพรพรรณ  เจริญชัย
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทวีโชค  พินทา
2. เด็กหญิงนัจกร  นาสินสร้อย
3. เด็กหญิงอรยา  วอหล้า
 
1. นางกรณ์ญาฏิกิต  วิบูลย์กุล
2. นางสาวอนันตญา  ศิริมนูญ
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธารารัตน์  คำสีทา
2. นางสาวนริศรา   สุริยะสาย
3. นางสาวสิริลักษณ์  ไชยฮ้อย
 
1. นางสาวพรรณี  สิริธนพงศ์
2. นางสาวพรพรรณ  วิวัฒน์ไพบูลย์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีระภัทร  พรมจารย์
2. เด็กชายอนุรักษ์  จันทองอ่อน
3. เด็กชายเอกวิทย์  นาสมยนต์
 
1. นางสาววราภรณ์  หัสโก
2. นางสุทธดา  พันธ์พิบูลย์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทรงศักดิ์  กางการ
2. นางสาววริศรา  ศรีพันธบุตร
3. นายสุทัศน์  ดาวเชิญ
 
1. นางพรทิพพา  อัคชาติ
2. นายจักรพงษ์  สมชารี
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทักษิณ  ชมภูเขียว
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  คำปิ่น
3. เด็กหญิงพัลลภา  อินทะ
 
1. นางนันทกา  คันธิยงค์
2. นางสาววัชรี  โพธิยา
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.125 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติมา  ภูมิสายดร
2. นางสาวพัชราภรณ์  สุพนัด
3. นางสาวอภิชญา  โกเมฆกระโทก
 
1. นางสาวสุริยะพร  ยอดสง่า
2. นางสาววราภรณ์  หัสโก
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  โกศลสิทธิ์
2. เด็กหญิงปรียานุช   แก้วผง
 
1. นางสาวประริชาติ  สิทธิสาร
2. นางสาวจารุวรรณ  นรินทร์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.37 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑาพิชญ์  วงษ์ชารี
2. นางสาวประภัสสร  ดอนไม้ไทร
 
1. นายนิเวศน์  ชารี
2. นางสุจิตรา  ผลธุระ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกันต์ดนัย  เพ็ญศรีใส
2. เด็กชายชาญชัย  สาขามุละ
 
1. นางอมร  เชียรรัมย์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายการต์  นาน้ำ
2. เด็กชายวรชาติ  ศรีภูธร
 
1. นางอมร  เชียรรัมย์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ประทุมลัย
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  นันทะแสง
3. เด็กหญิงวรางคณา  วงษ์นาม
4. เด็กหญิงสร้อยสุดา  แสนสมบัติ
5. เด็กหญิงอภิสรา  บุญคง
 
1. นายเดชา  ขามรัตน์
2. นายวุฒินันท์  สาครขัน
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐริกา  เฮ้าทา
2. นางสาวบุษกร  กุลศิลป์
3. นางสาวรุ่งทิวา  ศรีสุพรรณ์
4. นางสาวอรทัย  ศรีวิชัย
5. นางสาวอินทิรา  ไกรพะเนา
 
1. นางสาวศศิธร  บัวทรัพย์
2. นายวุฒินันท์  สาครขัน
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  บุรี
2. เด็กหญิงนริศรา  อินทปัญญา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  มาตรา
4. เด็กหญิงสมฤดี  สุพรมอินทร์
5. เด็กหญิงอรอนงค์  หันตุลา
 
1. นางนิภาภรณ์  อินทสิทธิ์
2. นายภิญญา  เมฆวัน
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญชพร  หอมโสภา
2. นายจิรศักดิ์  พระสุวรรณ
3. นางสาวณัฐทิญาพร  ศิริวิ
4. นายอภิสิทธิ์  อุ่นนาแซง
5. นางสาวอาภากร  พันกุลชะโร
 
1. นางนิภาภรณ์  อินทสิทธิ์
2. นางบรรณฑรวรรณ  ศิริบุตร
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรายุธ  มัชชิมา
2. นางสาวณัฐมล  โสวิชัย
3. นายปรีชา   กำแหงนา
4. นายวาสุเทพ  วิบูลย์กุล
5. นายอภิสิทธิ์  นาถมทอง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ณ หนองคาย
2. นายอนุวัฒน์  เถาแก้ว
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง 5 1. นางสาวขนิษฐา  เอื้องม่วง
 
1. นางสาวเกศิณี  มังคลัด
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.3 ทอง 6 1. นางสาวอังคณา  แทนไทย
 
1. นางกรกนก  เมฆศรี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรชตวรรณ  อินทะวงษ์
2. เด็กชายสุนทร  อินเคน
 
1. นางจิดาภา  บุดดีคำ
2. นางสุจินดา  นามบำรุง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสราวุธ  ศรีเสมอ
2. นางสาวสุมนทิพย์  สุขประเสริฐ
 
1. นางวารุณี  สุริยะสิงห์
2. นางสาวศศิธร  บัวทรัพย์
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎี  เอกทัศน์
2. นายชนนัย  นุชิต
3. นายณัฐพงษ์  เศียรภักดี
4. นายธนิสร  ยะสาธะโร
5. นายธีระเดช  เลพล
6. นายนราดล  อินทร์จันทึก
7. นายนฤเบศ  เพียราช
8. นายนิวัฒน์  อรศรี
9. นายประกฤษฎิ์  ละครพล
10. นายพงษ์เพชร  หงษ์พรม
11. นายวิษณุกรณ์  ปราบงูเหลือม
12. นายวุฒิชัย  ชาบุตรโคตร
13. นายสุทธิเบศน์  เพียราช
14. นายอภิสิทธิ์  พลเยี่ยม
15. นายเทพบัญชา  โพธิ์แข็ง
 
1. นายลือคำหาญ  ทองเขียน
2. นายนฤมล  เชื้อสาวถี
3. นายกล้าณรงค์  พรหมประโคน
4. นายอนุรักษ์  ผึ่งผาย
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุกัญญา  บุญแก้ว
2. เด็กหญิงออริยา  ชอบงาน
 
1. นายลือคำหาญ  ทองเขียน
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจุติพงษ์  หลวงเมือง
2. นายวัชรากร   ผางจันทร์ดา
 
1. นายลือคำหาญ  ทองเขียน
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  รุ่งเรือง
 
1. นายจตุรภุช  ศรีภูมั่น
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรยา  กุลวงษ์
 
1. นายจตุรภุช  ศรีภูมั่น
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวิศักดา  นาเฮ้า
 
1. นายจตุรภุช  ศรีภูมั่น
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิศักดา  นาเฮ้า
 
1. นายจตุรภุช  ศรีภูมั่น
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชูชาติ  พุ่มผกา
 
1. นายจตุรภุช  ศรีภูมั่น
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุธินัน  บุราณสาร
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวหทัยรัตน์  ผาเนตร
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญวุฒิ  สุระเทวี
2. นายธีรวัต  เพชรสังหาร
3. นายพงษ์พิทักษ์  คำยา
4. นายศตวรรษ  โฉสูงเนิน
5. นายสายฟ้า  สวัสดิ์ประภา
6. นายสุทธินัน  บุราณสาร
7. นางสาวสุมินตรา  หันจังสิทธิ์
8. นางสาวหทัยรัตน์  ผาเนตร
9. นายอลงกรณ์  ชำนิหัส
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
2. นางสาววิลาวัณย์  โสมาบุตร
3. นางสาวกนกวรรณ  คำตา
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขจรไพศาล  แช่มสกุล
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ชินศรี
3. เด็กชายวัชรพงษ์  อาจหาญ
4. นายเจษฎาบดินทร์  เพ็งแข
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษดา  เครือแก้ว
2. นายชาติชาย  ชินศรี
3. นายธนากร  โสภิพันธ์
4. นายยรรยง  บัวนาค
5. นายรัฐศาสตร์  หลักคำ
6. นายวราวุท  พรมเนาว์
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกมลภพ  คำหมาน
2. นางสาวกฤติกา  จันทรา
3. นายกษมา  อุดด้วง
4. นางสาวกานติมา  ศรีราช
5. เด็กชายขจรเกียรติ  เทพศิริ
6. นายฉัตรชัย   ศรีสุข
7. นายชาติชาย  ชินศรี
8. นายชานนท์  ชนาฤทธิ์
9. นายณัฐชัย  นรปัญญา
10. นายณัฐพงษ์  เครือภักดี
11. เด็กชายณัฐวัตร  พลรอด
12. นางสาวดารุณี  สุโอษฐ์
13. นายธนธรณ์  เนตรนี
14. นายธนากร  โสภิพันธ์
15. เด็กชายธาริวัฒน์  บุญพา
16. นายธีระพล  สุขสงคราม
17. นายธีระเดช  เลพล
18. นางสาวนนทกร  ประเสริฐสังข์
19. นายนฤเบศ  เพียราช
20. เด็กชายนิติพล  ต๊ะแก้ว
21. เด็กหญิงนุชจรินทร์  ขำศรีนวล
22. เด็กหญิงปิยะวดี  นุชิต
23. นายยรรยง  บัวนาค
24. เด็กหญิงรินรดา  ขาวรุ่งเรือง
25. นางสาวละอองทราย  สิงห์ชัย
26. นายวิทยา  ศรีชัยลา
27. นายวิศักดา  นาเฮ้า
28. นายวิษณุกรณ์  ปราบงูเหลือม
29. นายวุฒิชัย  ชาบุตรโคตร
30. นางสาวศิริลักษณ์  รักศิลป์
31. เด็กชายศุภกฤต  พุฒแย้ม
32. นายสายฟ้า  สวัสดิ์ประภา
33. นางสาวสิริวิภา  แทบศรี
34. นายสุทธิเบศน์  เพียราช
35. นางสาวสุพัตรา  งามงอน
36. นายสุรชาติ  ยะรี
37. นายอนุวัฒน์  สุวรรณภูวงศ์
38. นางสาวอรทัย  ดวงดีทิพย์
39. นายเจษฎาบดินทร์  เพ็งแข
40. เด็กชายเปรม  ภูมิมหา
 
1. นางชญาดา  งามชมภู
2. นายกฤษฎา  อาจแก้ว
3. นายเรวัตร  นุชิต
4. นางสาววิลาวัณย์  โสมาบุตร
5. นางสาวกนกวรรณ  คำตา
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายศักดา  เวียงอินทร์
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพิทยา  แก้วหลักคำ
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  ตะรุษสะดี
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวหทัยรัตน์  ผาเนตร
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสาธิต  พิมพาพันธ์
 
1. นายประพันธ์  นาชัยเงิน
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  ชัยภักดี
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เพ็งวงษา
 
1. นายประพันธ์  นาชัยเงิน
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตติมา  เววิชัยโก
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายยุทธภูมิ  สีทาแก
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเมษิญา  บุญสิทธิ์
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทัชพร  ธาตุทอง
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เมืองฮาม
 
1. นายประพันธ์  นาชัยเงิน
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวุฒิไกร  รัสสุรีย์
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันสุดาพร  ไชยพิมพา
 
1. นายประพันธ์  นาชัยเงิน
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววริสรา  ยมสีดำ
 
1. นางช่อเพชร  เทียมดวงแข
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎ์  กันภัย
2. เด็กชายทศพร  พิมพา
3. เด็กหญิงพุทธิชา  หาญสุริย์
4. เด็กหญิงวรัญญา  โสภากุล
5. เด็กหญิงศิริณภา  ลาดบัวศรี
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โพธิ์ทอง
7. เด็กชายอัสฏา  ลาดบัวศรี
8. เด็กชายโชคปรีดา  เตชัย
 
1. นางสาวชญาดา  งามชมภู
2. นายกฤษฎา  อาจแก้ว
3. นางสาวกนกวรรณ  คำตา
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐิกา  พระสุวรรณ์
2. นายธนธรณ์  เนตรนี
3. นายธีรเดช  เลพล
4. นายนฤเบศ  เพียราช
5. นางสาวนันทวดี  อมูลราช
6. นางสาวยุวดี  พรหมศักดิ์
7. นางสาววลัยลักษณ์  วรนุช
8. นายวิทยา  ศรีชัยลา
9. นายสุทธิเบศน์  เพียราช
10. นางสาวอุรชา  แสนเห็มทอง
 
1. นางสาวชญาดา  งามชมภู
2. นายกฤษฎา  อาจแก้ว
3. นางสาวกนกวรรณ  คำตา
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎ์  กันภัย
2. เด็กชายทศพร  พิมพา
3. เด็กหญิงพุทธิชา  หาญสุริย์
4. เด็กหญิงวรัญญา  โสภากุล
5. เด็กหญิงศิริณภา  ราชบัวศรี
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โพธิ์ทอง
7. เด็กชายอัสฏา  ลาดบัวศรี
8. เด็กชายโชคปรีชา  เตชัย
 
1. นางสาวชญาดา  งามชมภู
2. นางสาววิลาวัณย์  โสมาบุตร
3. นายกฤษฎา  อาจแก้ว
4. นางสาวกนกวรรณ  คำตา
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  จันทร์ชัย
2. นางสาวณัฐิกา  พระสวรรณ์
3. นายธีรเดช  เลพล
4. นายนฤเบศ  เพียราช
5. นางสาวนันทวดี  อมูลราช
6. นางสาววลัยลักษณ์  วรนุช
7. นายสุทธิเบศน์  เพียราช
8. นางสาวอุรชา  แสนเห็มทอง
 
1. นางสาว ชญาดา  งามชมภู
2. นางสาววิลาวัณย์  โสมาบุตร
3. นายกฤษฎา  อาจแก้ว
4. นางสาวกนกวรณ  คำตา
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราธิณี  ภาคศิริ
2. เด็กหญิงจุรีพร  นนมุต
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  จันทร์ผง
4. เด็กหญิงพรสุดา  เพียราษฎร์
5. เด็กหญิงพุทธิชา  หาญสุริย์
6. เด็กหญิงวรัญญา  โสภากุล
7. เด็กหญิงศิริณภา  ราชบัวศรี
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โพธิ์ทอง
9. เด็กหญิงศิริวรรณ  มั่นคง
10. เด็กหญิงสสิตา  ทองอิ่ม
 
1. นางสาวชญาดา  งามชมภู
2. นายกฤษฎา  อาจแก้ว
3. นางสาววิลาวัณย์  โสมาบุตร
4. นางสาวกนกวรรณ  คำตา
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพชรพล  แสงปัญญา
 
1. นางนภัทร  เมฆวัน
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายมงคล  เหล่าหมวด
 
1. นางงามผกา  อินทปัญญา
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวงศ์ตระกูล  พรมลา
 
1. นางสาวอรุณี   คันธิยงค์
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  ศรีลุนทอง
 
1. นางสาวดวงสุดา  สุปมา
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  เชื้อแก้ว
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ทองล้น
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  จันทะลี
 
1. นางจรีภรณ์  โพธิ์อ่อง
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริพร  พันธุพารา
 
1. นางเพ็ญศรี  สุปัญญา
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษฎาวรรณ  ทุมหนู
2. นางสาวนวรัตน์  เจนกิจโสภณกุล
3. นางสาวพรรษชล  ประฏิเฆ
4. เด็กหญิงรัตติยากร  บัวขาว
5. เด็กหญิงวรรวิภา  มูลเพีย
 
1. นางอรพิณ  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวพัชรี  คำทอง
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจีรนันท์  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวทักษพร  เหลาเสน
3. นางสาวพรธิตา  มาตโค้ง
4. นางสาวสุธาสินี  ยศต๊ะ
5. นางสาวอักษรารักษ์  วิบูลย์กุล
 
1. นางบวรจิต  ภูมิพานิชย์
2. นางสาวภคพร  วงศ์ใหญ่
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐกมล  แก้วอัคฮาด
 
1. นางสาวดวงสุดา  สุปมา
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ประดับวงษ์
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์  ป้องกัน
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวายุ  ทองสร้อย
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์  ป้องกัน
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวไอยรา  ชาวเหนือ
 
1. นางสาวศิวาการ  ห้าวหาญ
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรินทร์  ท้าวมา
2. เด็กหญิงชนาพร  ภูบัวเพชร
 
1. นางสาวดวงสุดา  สุปมา
2. นางสาวกมลวรรณ  ทองล้น
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวจิราภรณ์  บุญนำ
2. นางสาวแพรภคพร  เจนจิรโฆษิต
 
1. นางอ้อยอัจฉรา  สายืน
2. นายสวรรค์  วิบูลย์กุล
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธรรม์พงศ์  รวมวงษ์
2. นางสาวปนัดดา  สุวรรณศรี
3. นายพงศกร  วงษ์รินยอง
4. นายยุทธพิชัย  สุวรรณเรือง
5. นางสาววรรณิษา  ติ้วทอง
6. เด็กชายศรายุท  เขียวรื่นรมย์
7. นายสุวิทย์  มันทะราช
8. นายอิสรา  ประทุมสาย
 
1. นายประพันธ์  นาชัยเงิน
2. นายจักรพงษ์  สมชารี
3. นายพยุง  ยืนยัง
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฉัตรชัย  ศรีสุข
2. นายชยานันต์  มงคลเคหา
3. นางสาวรุ่งทิวา  สุขอึ่ง
4. นายวรกมล  ยอดยัง
5. นายวัชรากร  ผางจันทร์ดา
6. นางสาวศรัญยา  บุราญ
7. เด็กชายสิทธิกร  ศรีพวงมาลัย
8. เด็กหญิงอภิตตรา  โคตรเวียง
9. นายอภิสิทธิ์  พลเยื่ยม
10. นายเอกสิทธิ์  แก่งมงคล
 
1. นายศุภชัย  เรืองเพ็ญ
2. นางตรึงตรา  โคตรเวียง
3. นางนิภาภรณ์  อินทสิทธิ์
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง 4 1. นางสาวศรารัตน์  มาพระลับ
2. นางสาวสุพัตรา  ศิลาราช
3. นางสาวเกศมณี  คำวันสา
 
1. นางพวงเพชร  โสชู
2. นางสาวสุดาลักษณ์  อัมพรัตน์
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  วงษ์มา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สิทธิ
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  ใสสะอาด
 
1. นางสาวศิริพร  มีมะจำ
2. นางสาวภัควลัญชญ์  จันทร์สมัคร
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจินดารัตน์  บางศิลา
2. นายนวรัตน์  วงษ์แสน
3. นางสาวสุธาสินี  สีหานาท
 
1. นางสาวภัควลัญชญ์  จันทร์สมัคร
2. นางสาวศิริพร  มีมะจำ
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกร  หงษา
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ภูมิภานิชย์
 
1. นางสาวบวรจิต  พลขันธ์
2. นางสาวภคพร  วงศ์ใหญ่
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอุมาภรณ์  อวนศรี
 
1. นางนันท์นภัส  อันอาษา
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิรินภา  เสนา
2. เด็กหญิงศิริพักตร์  โตใหญ่
 
1. นางสาวเพียงเพ็ญ  สิริธนพงศ์
2. นางสาววัชรี  ภูทองดี
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจีระพงษ์  พลศรี
 
1. นายสิริพงษ์  มณีวงศ์
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ล้วนโสม
2. เด็กหญิงพัชรวลัย  วงษ์รัตนะ
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  พิมพิศาล
2. นางสกาว  แหม่งปัง
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐมน  ทีฆาวงศ์
 
1. นางมิตรา  สุรภีร์
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิชญา  ชุมแวงวาปี
 
1. นายสิริพงษ์  มณีวงศ์
 
98 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัชระพงษ์  คำวีระ
 
1. นายประพันธ์  นาชัยเงิน
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร   หลวงพล
2. เด็กชายภาสวัฒน์   แสงป้อง
 
1. นายไอยรา  เตือนสกุลพันธ์
2. นางอมร  เชียรรัมย์
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชินกฤต  เครือแก้ว
2. เด็กชายภูวรินทร์  ศรีชาติ
 
1. นายธานินทร์  ไวทยินทร์
2. นางสาวสุกัญญา  จักรโนวัน
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรีชา  กำแหงนา
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  กะโนนศรี
 
1. นายธานินทร์  ไวทยินทร์
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรพันธ์   เค้างิ้ว
2. นายวาสุเทพ   วิบูลย์กุล
 
1. นายกิตติภพ  คัทธมารศรี
2. นางอมร  เชียรรัมย์
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ศิริโสดา
2. นางสาวเกศสิณี  เบิกนา
 
1. นางสาวสุกัญญา  จักรโนวัน
2. นางสมคิด  ชินนะ
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดารุณี  ภูดานุ
2. เด็กชายสุริยะกาล  ทองเหลา
 
1. นายไอยรา  เตือนสกุลพันธ์
2. นางสมคิด  ชินนะ
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  พลดงนอก
2. นายธนวัฒน์  กาล้อม
 
1. นายไอยรา  เตือนสกุลพันธ์
2. นางสมคิด  ชินนะ
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นายญัฐพล  พลดงนอก
2. นางสาวสุดารัตน์  เวียงอินทร์
 
1. นายไอยรา  เตือนสกุลพันธ์
2. นางสมคิด  ชินนะ
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนุชนภา   สัตย์ธรรม
2. นายอดิศร  ทวีโยค
 
1. นายพุทธา  สุวรรณละ
2. นางอมร  เชียรรัมย์
 
108 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจินตภา  จันทสี
2. นางสาวธัญรักษ์  สุขมะโน
3. นางสาวพรชิตา  วิเศษศักดา
 
1. นางสมคิด  ชินนะ
2. นางอมร  เชียรรัมย์
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรายุธ   มัชชิมา
2. นายสิทธิโชค   สีทานี
 
1. นายไอยรา  เตือนสกุลพันธ์
2. นางอมร  เชียรรัมย์
 
110 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  แสนเมือง
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ไชยประดิษฐ์
3. นายไชยยา  ดาธรรม
 
1. นางอมร  เชียรรัมย์
 
111 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัชพล  พิมพ์พรมมา
2. นายอนุชิต  คังดงเค็ง
3. นายอภิสิทธิ์  พานิชพัฒน์
 
1. นางอมร  เชียรรัมย์
2. นายจักรพง์  สมชารี
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภนัดดา   จันทร์บุญ
2. เด็กหญิงศิริภา  สุธาวา
3. เด็กหญิงสุพรรษา   แก่นชัย
 
1. นางลัดดาวัลย์  บุญจำนงค์
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.375 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญลักษณ์  เหลาพรม
2. นายธีรวัตร  เพชรสังหาร
3. นางสาวมุกดา  เกตุสงกา
4. นางสาวลลิตรา  เหล่าโกทา
5. นางสาวศิริธรณ์  เฟื่องแดน
6. นางสาวอรญา  พะชะ
 
1. นางเบญจวรรณ  ภูเงิน
2. นางกรกนก  เมฆศรี
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนุชฎา  จรรยาคำนึง
2. เด็กหญิงพัชรี  ท้าวพรม
3. เด็กหญิงเมธาวี  พระวงษ์
 
1. นางทัศนีย์  ไทยศิริ
2. นางกันยพัชญ์  ทองโคตร
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิทยา  ติดสุข
2. นางสาวสมฤทัย   วารีศรี
3. นางสาวสุดารัตน์  เพชรเกลื่อน
 
1. นางทัศนีย์  ไทยศิริ
2. นายกันยพัชญ์  ทองโคตร
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงประกายเพชร   ประยูรโต
2. เด็กหญิงหทัยภัทร  จิตตะผล
3. เด็กหญิงโสภิดา  เพชรดง
 
1. นายสุนธะรา  กลางประพันธ์
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชลธิชา  พินิจมนตรี
2. นายปริญญา  มุนตรีศรี
3. นางสาวสุภาภรณ์  ไม้กร่าง
 
1. นายสุนธะรา  กลางประพันธ์
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิฆัมพร  คำบุญ
2. นางสาวทิพวรรณ  เรืองศิลป์
3. นางสาวรัตติกาล  สีพาลา
 
1. นางทัศนีย์  ไทยศิริ
2. นางกันยพัชญ์  ทองโคตร