สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรรณราย  พัฒทอง
 
1. นางสาวจามรีลักษณ์  อามาตย์สมบัติ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวธัญญลักษณ์  ยศมีบุญ
 
1. นางบรรฤทธิ์  พรมพลเมือง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวนุจิรา  ยุบุญเลิศ
2. นางสาวบุญยรัตน์  แหวนทองจันทร์
 
1. นายจิรเดช  สวดสม
2. นายสถาพร  ดีหอม