สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริพร  ธาตุบุรมย์
 
1. นางสาวอิงดาว  สีเชียงสา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญวรัตม์  สีแสด
 
1. นางกิ่งแก้ว  ป้านภูมิ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภาวิณี  ยอดดำเนิน
 
1. นางกิ่งแก้ว  ป้านภูมิ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปรารียา  พิมพิสัย
 
1. นางสาวบัวทอง  ยุบลพันธ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.28 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒิชัย  คำนวนดี
 
1. นางสาวธนาภรณ์  แสงไกร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดาหวัน  เดชโมรา
 
1. นายศิริชัย  หอมดวง
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิลดา  แสงสุริยะ
2. เด็กหญิงนิภาพร  ทองโคตร
3. เด็กหญิงพรรณภัสษา  เพียเ้พ็ง
 
1. นางสาวโสภาพรรณ  สุจริตจันทร์
2. นางสาวกมลทิพย์  เทาดี
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชัญญา  สมเพชร
2. นางสาวบุษบา  สุทำมา
3. นายวิรุทย์  บุญประคม
 
1. นางสาวพอฤทัย  มั่นคง
2. นายปราโมทย์  ศรีปัญญา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   สมใจ
2. เด็กชายธนาธรณ์   บุญประคม
 
1. นางสาวจิราพร  เรืองประเสริฐ
2. นางสาวฝนทิพย์  อาจสมบูรณ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมลพรรณ  ไชยวาน
2. นางสาวศิวลักษณ์  ศรีธรรม
 
1. นางสาวจิราพร  เรืองประเสริฐ
2. นางสาวศุภสุตา  ศรีพันธบุตร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิยดา  อักษร
 
1. นายสถิตย์  ปัชชาเขียว
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวีระชัย  บุญนาดี
 
1. นายสุขุม  อะโนวัน
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  กูลภูเขียว
2. นางสาวชนาภา  ภูเทียมศรี
3. นางสาวปิยะพร  เทียมภัก
 
1. นายวีระวัฒน์  เพ็งคำศรี
2. นายพงษ์ศักดิ์  สกุลฮูฮา
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกติกา  นาสาลี
2. เด็กหญิงนริศรา  จันทร
3. เด็กหญิงอทิติยา  บุญมี
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ผิวกระจ่าง
2. นางสาวจุฑามาศ  ทุมดี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรี  ศรีหะ
2. เด็กชายพงศกร  จันทร์สว่าง
 
1. นายเกรียงไกร  บุญลือ
2. นายสัมฤทธิ์  ทุมชะ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอุเทน  สาวรก
2. นายเพทาย  ณะรักมาก
 
1. นายทองม้วน  แก้วก่า
2. นางพรทิพย์  แซ่เซีย
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจณิสตา  เจือมา
 
1. นายวิสันต์  จันละคร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสหรัฐ  วงค์กระจ่าง
 
1. นางจินตนา  จันละคร
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ศรีคำม้วน
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สุขสงคราม
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  บุญแจ่ม
 
1. นางสมสง่า  บุญนอก
2. นางสาวพรสวรรค์  โวเบ้า
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนุชจิรา  มารมย์
2. นางสาวปวิชญา  เสาร์เรือน
3. นายพีระพล  จันทะแจ่ม
 
1. นายตระกูลศักดิ์  ทนทาน
2. นางนิชนันท์  เพลิดพราว
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ธุระพะ
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  สมดี
3. เด็กหญิงมัณฑนา  อนุศรี
 
1. นางทิพวดี  อัครฮาด
2. นางสาวศิริพร  นามแก้ว
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปนิดา  หนองเส
2. นางสาวพรชนก  ป้านภูมิ
3. นางสาวอิงกินันท์  บัวมาศ
 
1. นางสาวภคธนัน  แสนโฮม
2. นางสาวกาญจนา  ทองผิว
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิพล  ป้านภูมิ
2. เด็กชายรัชตะ  เดชเจริญ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ขยายวงศ์
 
1. นางอาศรา  คัวอักเถิง
2. นางสาวรัชนี  ศิริจันทร์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักราวุธ  ใจกล้า
2. นางสาวนิภาภร  ผลเสน
3. นางสาวภัทรพร  คลังกลาง
 
1. นายวุฒิภัทร  ชาติภูธร
2. นายกฤษณะ  วัดบุญเลี้ยง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคมคาย  พรมมี
2. เด็กชายปฏิพล  ภูบุญคง
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ร้อยพรมมา
 
1. นายอำพล  อรอินทร์
2. นางสาวจุฑารัตน์  ปุรา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจารุวัฒน์  ภูหนองโอง
2. นายศราวุธ  เฮืองหล้า
3. นายอรรคพล  กุตัน
 
1. นายธวัชชัย  แสงเสงี่ยมชัย
2. นายวิชาญ  หาญเชิงชัย
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัทรพล  โสภาศรี
2. เด็กชายสุทธิศักดิ์  นาอุดม
 
1. นางสาวพิสิตา  ตันวัฒนเสรี
2. นางนงนุช  อะโนวัน
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.36 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิชา  หาญเชิงชัย
2. นายอัยรัช  ไชยสงคราม
 
1. นายกิตนุรัตน์  พฤกษชาติ
2. นางเจริญ  พฤกษชาติ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิราวัธ  พงษ์ษา
2. เด็กชายภาสกร  ธรรมจักร์
 
1. นายมงคล  เสนามนตรี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐยศ  แสงเสงี่ยมชัย
2. เด็กชายอนุชา  ขันดี
 
1. นายปิยะพงค์  ที่ภักดี
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ไชยวาน
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  เยาวขันธ์
3. เด็กหญิงประคำกรอง  วิศรีปัทย์
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญไตร
5. เด็กหญิงสุพิณญา  คำหงษา
 
1. นางสาวกุลริสา  สายบุปผา
2. นางศิริวรรณ  โพธิ์ยั่งยืน
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชกร  นิลนามะ
2. นางสาวน้ำทิพย์  น้อยทอง
3. นางสาวพรรณวิภา  ขันหล้า
4. นางสาวสุจิตรา  บงสิมมา
5. นางสาวอุไรวรรณ  ป้านภูมิ
 
1. นายเสงี่ยม  เจริญใจ
2. นางสาวพรหมลภัส  สมชาญ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤษณา  โคตรขันติ
2. เด็กหญิงทิพย์พรรณษา   บำรุงสุข
3. เด็กหญิงภาวินี  ภูมิ่งศรี
4. เด็กหญิงอัชฌาพร  โคตรสุวรรณ
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  ราชบัวศรี
 
1. นางศิริวรรณ  โพธิ์ยั่งยืน
2. นางสาวดารานี  อุดชา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ  พูนกลาง
2. นางสาวณัฐนันท์  ศรีคูณ
3. นางสาวรสสุคนธ์  กันเจียก
4. นางสาวฤทัย  ปู่หลุ่น
5. นางสาวสุภลักษณ์  ไชยสงค์
 
1. นายคฑาวุธ  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวดารานี  อุดชา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจรรยา  ใจคง
2. นายพงศกร  วงษาบุตร
3. นางสาวพิมพ์ชนก  อินทะชัย
4. นางสาวรสสุคนธ์  กิ่งเมือง
5. นางสาวลฎาภา  แก้วก่า
 
1. นายนพรัตน์  ฝ่ายเคนา
2. นางรัศมี  ทองผิว
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  ถาวะโร
2. นายกิตติศักดิ์  แก้วปัดตา
3. นางสาวจริยา  มโนวรรณ
4. นายณัฐชนนท์  ขันขวา
5. นายณัฐพล  ศรียอด
6. นายธวัชชัย  คำมี
7. เด็กหญิงนรภัทร  พาน้อย
8. นายบริพัตร  ลาดบัวขาว
9. นายปรเมศวร์  ช่วยค้ำชู
10. นายพนานนท์  สมประเสริฐ
11. นายภาณุ  ภูศิลา
12. นางสาวรัชมา  วงษ์ชมพู
13. นายวีรพล  สามหาดไทย
14. นางสาวศิริลักษณ์  ชัยสงค์
15. นายสายฟ้า  วิชาคูณ
16. นายสุขสกุล  เจริญใจ
17. นางสาวสุชาวดี  คำสีแดง
18. นางสาวสุพรรณี  ผ่านพูล
19. นายเกรียงไกร  บุญบรรจง
20. นายโชติวัฒน์  จันทร์หล่ม
 
1. นายคฑาวุธ  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวดารานี  อุดชา
3. นายจิตรกร  แดงนา
4. นางสาวอ้อทิพย์  พูนนาก
5. นายชัยยนต์  ไกรยวงศ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรัญญา  จันทษี
 
1. นายอนุชา  พลสุด
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรนภา  ตาดี
 
1. นายจิตรกร  แดงนา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร์  ศรีเทพ
2. เด็กหญิงนรภัทร  พาน้อย
 
1. นางปรียดา  ชัยชนะทรัพย์
2. นางศิริวรรณ  โพธิ์ยั่งยืน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  แสนสุข
2. นางสาวธัญชนก  ภูเทียมศรี
 
1. นางวงเดือน  กุดทิง
2. นางปรียดา  ชัยชนะทรัพย์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกกร  คำภิระแปง
2. นางสาวกฤติยา  บุญประคม
3. นางสาวจิราพร  สมนาม
4. นางสาวชลิตา  เตมีย์ศักดิ์
5. นางสาวฐิติพร  ถิ่นสำโรง
6. นางสาวณัฐชยา  ดวงคำ
7. นางสาวปณินดา  เงินแก้ว
8. นางสาวอาทิตยา  ภูคงคา
9. นางสาวเบญจมาศ  สร้างแก้ว
10. นางสาวเรณุกา  แสนประเสริฐ
 
1. นายวีระพงศ์  พรมพลเมือง
2. นางพรรณธิภา  พิมพ์สิงห์
3. นางสาวนภาภรณ์  คนแรง
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นางสาวสุทธินันท์  คำปรีดา
2. นายอธิคม  ลุ่มสุวรรณ
 
1. นางสาววิลาสินี  พลพวก
2. นายสุชาติ  อินทรเพชร
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายจักรกฤษณ์  บุญประคม
2. นายภานุวัฒน์  จันทร์มะโฮง
 
1. นางสาววงเดือน  คลื่นแก้ว
2. นายมงคล  นิตยารส
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงผุสรัตน์  สิงห์อาจ
 
1. นางสาววิภาไล  ไชยหงษ์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ผูลผุฒ
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุนิตา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสุภาพร  แก้วกุก
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภัทรา  เหล่าสิทธิ์
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  เมฆวัน
 
1. นางสุภาพร  แก้วกุก
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิริยากรณ์  อำพันธ์ทอง
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะพร  บุญประคม
 
1. นางสาววิภาไล  ไชยหงษ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวสุกันยา  วิเจ้ยวาระ
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  เพียเพ็ง
2. เด็กหญิงดารินทร์  แสนสม
 
1. นางสุภาพร  แก้วกุก
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  สายลาด
 
1. นางสาววิภาไล  ไชยหงษ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววีรวัลย์  พงษ์พันธ์
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. นางสาวณัฐณิชา  ตั้วตระกูลไพสิฐ์
2. เด็กหญิงวรรณพร  อาจมนตรี
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทวีพร
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
2. นางสุภาพร  แก้วกุก
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑาภรณ์  กอสีลม
2. นางสาวฐาปนี  พิสถาน
3. นางสาวรัตนากร  ทองโคตร
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
2. นางสาววิภาไล  ไชยหงษ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัยการ  ศรีดาวงศ์
 
1. นายพลวัฒน์  พฤกษาสิทธิ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชกร  คำบา
2. นางสาวกมลวรรณ   ฤทธินวล
3. เด็กหญิงกมลวรรณ  ประเสริฐไทย
4. นายกฤษฎา  สัตยวงค์
5. นายจรัณ  บุญดี
6. นางสาวจิรภัทร์  เพียมูล
7. นางสาวชญานี  บวกโพธิ์
8. นางสาวชลดา  พาน้อย
9. นายชัยนิรัญต์  ถาธิ
10. นายชานุวัฒน์  ศรีเคน
11. นางสาวช่อผกา  ผลพรม
12. เด็กหญิงดรุณี  ไชยรักษ์
13. นายถิรพร  ชาวชุมนุม
14. นายทัดตะวัน  โคตะมี
15. นางสาวธัญพร  พัฒนพงษ์
16. นายธีรภัทร์  บุตโคตร
17. นางสาวนภาภรณ์  ศรีมงคล
18. นางสาวนิภาวรรณ  จันทร์ไทย
19. นางสาวปัญจลักษณ์  สืบเทพ
20. นางสาวพรพิมล  เล็งไธสง
21. นางสาวพิชนันท์  กะการดี
22. เด็กชายพุทธิพงษ์  ยางศรี
23. นายภานุกรณ์  บุญท้าว
24. นางสาวมาริสา  ลาดนอก
25. นางสาวรัชมา  วงศ์ชมภู
26. นางสาวลัลน์ลลิต  นามบัณฑิต
27. นางสาววรดา  ปัจยะโก
28. นางสาววิภาพร  เอกตาแสง
29. นางสาวศิริญญา  ปราบหหลอด
30. นางสาวศิรินภา  ชาญประไพ
31. นางสาวศุภรัตน์  จิตราช
32. นางสาวศุภาวินี  วงขวาหุน
33. นางสาวสุจิตรา  สีหามาตย์
34. นางสาวสุจิตรา  โสโพธิ์
35. เด็กชายอดิศักดิ์  พลงาม
36. เด็กชายอนุภาพ  ป้องปาน
37. นางสาวอรยา  สายสุข
38. นางสาวอัญติมา  สมเหนือ
39. นายอิสรันดร์  แสงบัณฑิต
40. นางสาวแพรพรรณ  ขันพิมูล
 
1. นางสาวปวลีรัตน์  ชื่นอารมภ์
2. นายพลวัฒน์  พฤกษาสิทธิ์
3. นางสาววิภาไล  ไชยหงษ์
4. นายสะไกร  ตะระบูรณ์
5. นางสาวปิ่นพลอย  บุดดีมี
6. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
7. นายณัฐวุฒิ  ศรีอนันต์
8. นางสาวสุภาพร  แก้วกุก
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  โสมชัยวงศ์
 
1. นางสาวปวลีรัตน์  ชื่นอารมภ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภาคภูมิ  ยางศรี
 
1. นายพลวัฒน์  พฤกษาสิทธิ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัชมา  วงศ์ชมภู
 
1. นางสาวปวลีย์รัตน์  ชื่นอารมภ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษณพงษ์  ศิริดล
 
1. นายพลวัฒน์  พฤกษาสิทธิ์
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปฐมัญญา  จาระชร
 
1. นางสุุกัลยา  โพธิญาณ์
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรินันท์  บุุญเฉลิม
 
1. นางจำเนียร  ดีหอม
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณิชานันท์  สิทธิคำ
 
1. นางเกษร  รักเมือง
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงกีรติกา  พิภักดี
 
1. นางรัตนา  ทุมซะ
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปรัชญา  คีรีวงศ์
 
1. นายอนนท์  กอโพธิ์ศรี
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑาวดี  วงเวียน
2. นางสาวปิยธิดา  จักราช
3. นายพงษ์ศิริ  เดี่ยวผา
4. นางสาวพัชราภรณ์  จันทะผล
5. นายเบียร์  สินทร
 
1. นางสุกัลยา  โพธิญาณ์
2. นางสาววิลาสินี  ชาติแท่น
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปุริมปรัชญ์  เอี๊ยวสนกรู
2. นายพลวัฒน์  ชัยพิลา
3. นางสาวศศิธร  เกษบุตร
4. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  กิติพิชยพัฒน์
5. นางสาวสุชญาน์  ดีรักษา
 
1. นายขจรชัย  พิมพ์สิงห์
2. นางบรรฤทธิ์  พรมพลเมือง
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐพร  หนูดี
 
1. นางสาวธิดาภรณ์  บุตโคต
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวจันจิรา  เครือคุณ
 
1. นางสาวนพศร  สามขา
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายธีระธาร  บุญฤทธิ์
2. เด็กชายพงศธร  บุตรนนท์
 
1. นางสาวพุทธชาติ  รัตนบุตร
2. นายอนนท์  กอโพธิ์ศรี
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัชราพร  ยางศรี
2. นางสาวสุธัญญา  สิทธิโสภา
 
1. นายขจรชัย  พิมพ์สิงห์
2. นางสาวอรทัย  หาญมูลตรี
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีระวัฒน์  พานุรักษ์
2. เด็กชายพิทยาธร  หันตุลา
3. เด็กชายพีรพัฒน์  วงศตาหล้า
4. เด็กชายภราดร  ชินตุ
5. เด็กชายวุฒิพร  กุลบุตร
6. เด็กชายศุภวิชย์  อินแก้ว
7. เด็กชายสุจินดา  ฉัตร์รักษา
8. เด็กชายเมธิชัย  ศรีชารี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุระสิทธิ์  สีไชย
2. นายพงษ์ศักดิ์  สกุลฮูฮา
3. นายเกรียงไกร  บุญลือ
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  ใสนวนคำ
2. นางสาวจิรารัตน์  ตัวสระเกษ
3. นางสาวจุฑามาศ  สุวรรณประภา
4. นายทัดตะวัน  โคตะมี
5. นางสาวนัฐริกา  ชะมารัมย์
6. นางสาวพรพรรณ  พันธะ
7. นางสาวพัชริดา  สารมาตย์
8. นายวีรพล  สามหาดไทย
9. นางสาวสุดารัตน์  หนูคล่องแคล่ว
10. นางสาวเกศรินทร์  ศุภมาตร
 
1. นายสุขุม  อะโนวัน
2. นางนงนุช  อะโนวัน
3. นางบรรฤทธิ์  พรมพลเมือง
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  โสดา
2. เด็กหญิงสุภลักษณ์  เนาโนนทอง
3. เด็กหญิงอนุชรา  สิงห์อาจ
 
1. นางสาวฝนทิพย์  อาจสมบูรณ์
2. นางสาวกมลทิพย์  เทาดี
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวญาสุมินทร์  เทียนคำ
2. นางสาวปริฉัตร  ใจซื่อ
3. นางสาวสุกัญญา  กรมโคตร
 
1. นางสาวบัวทอง  ยุบลพันธ์
2. นางสาวศุภสุตา  ศรีพันธบุตร
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยาประเสริฐ
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญประคม
3. เด็กหญิงศลิษา  ทองทัด
 
1. นางสาวพอฤทัย  มั่นคง
2. นายจิรเดช  สวดสม
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวชมภู  โฮมชัยวงษ์
2. นางสาวนัฐพร  บัวสีกา
3. นางสาววาธิณี  สุขปื้อ
 
1. นางสาวพอฤทัย  มั่นคง
2. นายจิรเดช  สวดสม
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เลียงกาทิพย์
2. เด็กหญิงพุทธธิดา   พรหมเมตตา
 
1. นายขจรชัย  พิมพ์สิงห์
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนาวุฒิ  พรมพลเมือง
2. เด็กชายศิรพงษ์  โสภาบุตร
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จันทร
2. นางสาวฉัตรชนก  ภูบุญคง
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศธร  บุตรดาเพิง
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ฮาดระวัง
 
1. นายอัครเดช   โพธิญาณ์
2. นายสถาพร  ดีหอม
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคีรีกรณ์  บุญโยธา
2. นายอดิศร  เหลาเพ็ง
 
1. นายอัครเดช  โพธิญาณ์
2. นายสถาพร  ดีหอม
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐชัย  ราษวงศ์ษา
2. เด็กชายภูพิรัฐ  เกลียวทอง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จันทร
2. นางสาวฉัตรชนก  ภูบุญคง
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูสิทธิ์  แก่นจันทร์
2. เด็กชายศุภกร  วิบูลย์กุล
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จันทร
2. นางสาวฉัตรชนก  ภูบุญคง
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรัญญา  ขนะบุญ
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ศรีพันนา
 
1. นายจิรเดช  สวดสม
2. นายสถาพร  ดีหอม
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  ไพเขตร
2. นางสาวสุนิตา  วงษาจันทร์
 
1. นายอัครเดช  โพธิญาณ์
2. นายสถาพร  ดีหอม
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนภาพร  ป้านภูมิ
2. นายสัตถโฆษ  ไสยันต์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จันทร
2. นางสาวฉัตรชนก  ภูบุญคง
 
89 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  วงศ์ธานี
2. เด็กหญิงศานตมล  กันเจียก
3. เด็กหญิงอารียา  เจริญวัย
 
1. นางสาวฉัตรชนก  ภูบุญคง
2. นายฤทธิ์ณรงค์  สาฆ้อง
 
90 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจินตนา  แสนสม
2. นายปฏิพัทธ์  ประทุม
3. นางสาวพัชรี  บุญหล้า
 
1. นางสาวฉัตรชนก  ภูบุญคง
2. นายเกียรติศักดิ์  จันทร
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นายภักดี  จันทร์เขียว
2. นายเกรียงไกร  อรรถสาร
 
1. นายจิรเดช  สวดสม
2. นายสถาพร  ดีหอม
 
92 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนครินทร์  รักสกุล
2. นายปฏิภาณ  แก้วพลงาม
3. นายอภิสิทธิ์  นาปาน
 
1. นายอนนท์  กอโพธิ์ศรี
2. นายสถาพร  ดีหอม
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวปาหนัน   บุญประคม
2. นางสาวอริษา   ช่วยศรี
3. นางสาวแตงโม  แดงตาโคตร
 
1. นางนันทวัน  ชำนาญกิจ
2. นายจิรศักดิ์  นุดสมบัติ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิสรา  ดอนพลทัน
2. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ศรีชลุ่ม
3. เด็กหญิงอินธุอร  กองสินแก้ว
 
1. นายสุนัน  สีพัน
2. นายจิรศักดิ์  นุดสมบัติ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธิดา  แสงจันทรดา
2. นางสาวพัชรี  ทุมทอง
3. นางสาวเจนจิรา  ช่างยันต์
 
1. นายจิรศักดิ์  นุดสมบัติ
2. นายสุนัน  สีพัน
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิราพร  ทวีวงษ์
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กอคูณกลาง
3. เด็กหญิงสายใจ  ศิริอุฒจันทร์
4. เด็กหญิงสายใจ  ศิริอุฒจันทร์
5. นางสาวสุนิสา  สีกันไชย
6. เด็กหญิงเตือนใจ  สุธรรมา
 
1. นายจิรศักดิ์  นุดสมบัติ
2. นางนันทวัน  ชำนาญกิจ
3. นายสุนัน  สีพัน