สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประกาย  เกตุสะ
 
1. นางสาวศิรินาถ  รัตพลที
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเพ็ญนภา  ไชยเบ้า
 
1. นางสาวศิรินาถ  รัตพลที
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86.71 ทอง 8 1. เด็กหญิงนิตยา  คำหารพล
 
1. นางสาวประครอง  เครือชมภู
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 8 1. นางสาววิภาพร  ภูตานนท์
 
1. นางสาวประครอง  เครือชมภู
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.42 ทอง 4 1. นางสาวอุมาพร  เคนนันท์
 
1. นางสาวประครอง  เครือชมภู
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.67 ทอง 4 1. นางสาวมณีรัตน์  น้อยคูณ
 
1. นางสาวประครอง  เครือชมภู
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชญานิศ  ประทุมเทศ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  เอมโอษฐ์
3. เด็กหญิงอรยา  บัวระพา
 
1. นายสิทธิชัย  ภคภัทร
2. นางสาวศิรินาถ  รัตพลที
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรัชพล  เพ็งกระโจม
2. นางสาววารุณี  ซาตัน
3. นางสาวโชติยา  ฝากสระ
 
1. นายสิทธิชัย  ภคภัทร
2. นางสาวศิรินาถ  รัตพลที
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงดลยา  แสงตัน
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วะจีประศรี
 
1. นางสาวศิรินาถ  รัตพลที
2. นายสิทธิชัย  ภคภัทร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวประกายกาญจน์  พาจันทร์
2. นางสาวเตือนจิต  ภูไวย์
 
1. นายสิทธิชัย  ภคภัทร
2. นางสาวศิรินาถ  รัตพลที
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  หารพรม
 
1. นายธีระพงษ์  คำพระธิก
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาววราภรณ์  ลีรัตน์
 
1. นางสาวอ้อนจันทร์  คำเพราะ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัดชา  แรงจบ
2. เด็กหญิงพรรณภษา  โพะิปัสสา
3. เด็กหญิงวิไลวัลย์  เที่ยงผดุง
 
1. นายธีระพงษ์  คำพระธิก
2. นางสาวปรียาภรณ์  ณ รังศรี
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญประคม
2. นางสาวกานญณีย์  โตนชัยภูมิ
3. นางสาวอรญา  สุขใจ
 
1. นางสาวอ้อนจันทร์  คำเพราะ
2. นางสาวปรียาภรณ์  ณ รังศรี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกษรา  ศรีเมือง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พลศิริ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทโสภา
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พลศิริ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคะนึงนิจ  ศรีสุทำ
2. เด็กชายจิรวัฒน์  เข็มทอง
3. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  ศรีษะ
 
1. นางสาวสุพรรณี  วุฒิสาร
2. นางสาวชลดา  พิลาแสง
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 8 1. นายสันติ  เมืองดู่
2. นางสาวสุดรัตน์  เมืองดู่
3. นายอนุรักษ์  พวงศรี
 
1. นายสราวุธ  อินทมนต์
2. นางนงลักษณ์  ชาญนรา
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงชาริดา  อุปนันท์
2. เด็กหญิงวันวิสาห์  ป้านภูมิ
3. เด็กหญิงสุจรรยา  ดีสา
 
1. นายสราวุธ  อินทมนต์
2. นางนงลักษณ์  ชาญนรา
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงคัทลียา  แก้วบุญตา
2. เด็กหญิงภานุมาศ  สุขใจ
3. เด็กหญิงศิวพร  ละสุยะ
 
1. นางสาวสุพรรณี  วุฒิสาร
2. นางสาวชลดา  พิลาแสง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีถาน
2. เด็กหญิงภานิชย์  ศิริธรรม
3. เด็กหญิงอุมาพร  หารชัยพา
 
1. นางนงลักษณ์  ชาญนรา
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีจันทร์บุญ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายพิชาญ  พรมจักร
2. เด็กชายภพตะวัน  สมองาม
 
1. นายสราวุธ  อินทมนต์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายประดิษฐ์  พาพวย
2. เด็กชายวาริช  ศรีบัวอ่อน
 
1. นายสราวุธ  อินทมนต์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวกรรณิการ์  คงสนอง
2. นางสาวรัชนีกรณ์  ภูนาเพชร
3. นางสาวละมัย  เชื้อพรมมา
4. นายวิถี  พรมดี
5. นางสาวสุพรรษา  รุ่งประชาเดช
 
1. นายคำพันธ์  ภาดี
2. นายธะวัช  มันทะรา
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกรรณิการ์  คงสนอง
2. นายนนทวัช  สุวรรณทร
3. นางสาวมณีรัตน์  น้อยคูณ
4. นายสืทธิกร  ศรีสุทอ
5. นางสาวสุพรรษา  รุ่งประชาเดช
 
1. นายคำพันธ์  ภาดี
2. นายธะวัช  มันทะรา
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.85 ทอง 7 1. เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วเชียงกล
 
1. นางสาวอุศณีย์  สมภา
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวกาญจนา  พานสายตา
 
1. นางสาวอุศณีย์  สมภา
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายคุณากร  หารพรม
2. เด็กหญิงภัทธิรา  ศรีสุระ
 
1. นายคำพันธ์  ภาดี
2. นางสาวอุศณีย์  สมภา
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.5 ทอง 6 1. นางสาวจันทิมา  นาลา
2. นายสังคม  เคนนันท์
 
1. นายคำพันธ์  ภาดี
2. นางสาวอุศณีย์  สมภา
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงขวัญใจ  ชัยมาตย์
2. เด็กหญิงสุมิตรตรา  เสมเหลา
 
1. นายเอกนรินทร์  ไชยจรา
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวกรรณิกา  โคตศรี
2. นางสาวนริศรา  หารชัยพา
 
1. นายอดิศักดิ์  โฉมเฉลา
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสันติ  ชะฎาวงศ์
 
1. นายราชันย์  จันทราลักษณ์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะดา  เสนาลา
 
1. นายราชันย์  จันทราลักษณ์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  ลากุล
 
1. นายราชันย์  จันทราลักษณ์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  เพ็งกระโจม
 
1. นายราชันย์  จันทราลักษณ์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภาภรณ์  เกศสุระ
 
1. นายราชันย์  จันทราลักษณ์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิราพร  ที่บ้านบ่อ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันชะฎา
3. เด็กชายอภิศักดิ์  ชัยมาตย์
 
1. นายราชันย์  จันทราลักษณ์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปรรัตน์  บุญใหญ่
2. นายวรากรณ์  แถมมนตรี
3. นางสาววาทินี  ตุ้มทอง
 
1. นายราชันย์  จันทราลักษณ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงศิรินญา  ไสบาล
 
1. นายราชันย์  จันทราลักษณ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวจิดาภรณ์  จันทร์แดง
 
1. นายราชันย์  จันทราลักษณ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ศรีเสน
 
1. นายราชันย์  จันทราลักษณ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.8 ทอง 4 1. นางสาวพิกุลทอง  เตาเมา
 
1. นายราชันย์  จันทราลักษณ์
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.1 ทอง 4 1. นางสาวปนัดดา  ศรีเชียงสา
2. เด็กหญิงวิภาวดี  คงทรัพย์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ์  ยางศรี
4. เด็กหญิงสาริณี  บุญหล้า
5. นางสาวสิริรักษณ์  บุราญเดช
6. เด็กหญิงอริษา  มุ่งแสง
7. เด็กหญิงเนตรนภา  สุคนธ์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ภาคี
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิราภา  ขานโฮง
 
1. นายมาวิน  วุฒิสาร
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชาลิณี  เนียนไธสง
 
1. นายมาวิน  วุฒิสาร
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุภาวิดา  กรรณลา
 
1. นางฐิญาฌา  อะวันนา
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นางสาวพัชนีย์  ก้อยทอง
 
1. นางฐิญาฌา  อะวันนา
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงไพลิน  จันทร์แดง
 
1. นายคงศักดิ์  รีวงษ์
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวโสมวรรณ  ทองคำภา
 
1. นายคงศักดิ์  รีวงษ์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชุติพงศ์  นามวงษ์
 
1. นายสุทธิพงษ์  สุงสันเขต
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววลัยลักษณ์  ศรีลาอำ
 
1. นายสุทธิพงษ์  สุงสันเขต
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยวดี  นวลน้อย
2. นางสาวเกษราภรณ์  ดอนจันดี
 
1. นายมาวิน  วุฒิสาร
2. นางฐิญาฌา  อะวันนา
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิริกัญญา  ถาพร
2. นางสาวเกษราภรณ์  อุปนันท์
 
1. นายมาวิน  วุฒิสาร
2. นางฐิญาฌา  อะวันนา
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทีปุ้ง
2. เด็กหญิงณัฐมล  เสนาลา
3. เด็กหญิงนันทิยา  เบญจขันธ์
4. เด็กหญิงศิรินันท์  รอดสุธา
5. เด็กหญิงอรณี  แสงจันทร์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  อ่อนละมุล
2. นางสาวอัจฉรา  ภาคี
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  มานะโส
2. นายนัฐพล  วงศ์ศรีแก้ว
3. นางสาวศุทธินี  เที่ยงธรรม
4. นายสุทธิ  ทาสมบูรณ์
5. นางสาวสุภาวิณี  นนทะบูรณ์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  อ่อนละมุล
2. นางสาวอัจฉรา  ภาคี
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวาสนา  อินเจริญ
2. เด็กหญิงศุภสุตา  ทวิสุวรรณ
3. เด็กหญิงโกมล  กันยาเถื่อน
 
1. นางปดิวรัดดา  ศรีบุรินทร์
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงจินตนา  สงค์สอน
2. เด็กหญิงพัชราภา  สังวรจิตร
3. เด็กหญิงเมวดี  ที่บ้านบ่อ
 
1. นางปดิวรัดดา  ศรีบุรินทร์
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวนาถชนก  ส่งสุข
2. นายสรชาติ  วันไชย
3. นางสาวโสภาพร  แก่นพ่อ
 
1. นางปดิวรัดดา  ศรีบุรินทร์
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภานุมาศ  สุขใจ
2. เด็กหญิงศิวพร  ละสุยะ
 
1. นายมาวิน  วุฒิสาร
2. นางสาวสุพรรณี  วุฒิสาร
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสรชาติ  วันไชย
 
1. นายมาวิน  วุฒิสาร
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชมจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐพร  ดอกเข็ม
 
1. นายธีระพงษ์  คำพระธิก
2. นางสาวปรียาภรณ์  ณ รังศรี
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศุทธินี  เนตรดวงตา
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พลศิริ
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนภาพร  สิมมาสุด
2. เด็กหญิงสุวาธณี  ประทุมรัตน์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  อ่อนละมุล
2. นางสาวอัจฉรา  ภาคี
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววาสนา  ศิริเพชร
 
1. นางสาวอัจฉรา  ภาคี
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนิษฐา  หารพรม
 
1. นางสาวสุพรรณี  วุฒิสาร
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสันติ  เมืองดู่
 
1. นางสาวสุพรรณี  วุฒิสาร
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง 6 1. เด็กชายวรสิทธิ์  ศรีสุทำ
2. เด็กชายอัจฌานันท์  บุญหลาย
 
1. นายประเสริฐบุญญา  หลักหาญ
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง 5 1. เด็กชายธีระภัทร์  เดชะ
2. เด็กชายอดิสรณ์  จันทร์หล่ม
 
1. นายประเสริฐบุญญา  หลักหาญ
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสาด
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจรัญ  พรมขุนทด
2. นายศักดิ์เกษม  มูลเกษร
 
1. นายประเสริฐบุญญา  หลักหาญ
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธรรมนูญ  สุนทรา
2. เด็กหญิงนริศราภรณ์  แก่นสิงห์
 
1. นายประเสริฐบุญญา  หลักหาญ
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายธีระศักดิ์  สอนสำแดง
2. นายสุมนชาติ  บุสนาม
 
1. นายประเสริฐบุญญา  หลักหาญ
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงวรรวิภา  อุทธาประเสริฐ
2. เด็กหญิงวารัตดา  พรหมราช
 
1. นายประเสริฐบุญญา  หลักหาญ
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชุติมา  พุฒเขียว
2. เด็กหญิงปิยดา  ขันแก้ว
 
1. นายประเสริฐบุญญา  หลักหาญ
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 8 1. นายกุฎาชาติ  ดวงมาลา
2. นายวรวิทย์  สิกขา
 
1. นายประเสริฐบุญญา  หลักหาญ
2. นายอดิศักดิ์  โฉมเฉลา
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวกาญจนา  แถมสิริ
2. นางสาวจตุพร  กันหาเรียง
3. นางสาวสิริรัตน์  เศษธรรม
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทสร  ภุูพวก
2. เด็กหญิงจิรภา  อุทธากิจ
3. เด็กหญิงวรรณภา  หลินภู
4. เด็กหญิงวิภารัตน์  แก้วเสน
5. เด็กหญิงเชาวเรศ  แซ่ตั้ง
6. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  แสงจันทร์
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
2. นางสาวสุพรรณี  วุฒิสาร
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95.325 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรนภา  จันทร์ประทักษ์
2. นางสาวรัดศิกา  จันทร์ประทักษ์
3. นางสาววันดี  ทองเย็น
4. นางสาวสิริยากร  ผมน้อย
5. นางสาวอัญชรี  ใจสุข
6. นางสาวแพรวพรรณ  บัวสระ
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
2. นายประเสริฐบุญญา  หลักหาญ
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.8 ทอง 4 1. นางสาวปิยาพร  อาจหาญ
2. นางสาวศิริรัตน์  เพียมูล
3. นางสาวสุภาลัย  อุปนันท์
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
2. นางสาวสุพรรณี  วุฒิสาร
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยพรม
2. เด็กหญิงจรรยพร  น้อยเมือง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แข่นา
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
2. นายประเสริฐบุญญา  หลักหาญ
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษณะ  เสนาลา
2. นางสาวกิติยา  ธรรมโย
3. นางสาวศุทธินี  เนตรดวงตา
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
2. นายประเสริฐบุญญา  หลักหาญ
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  เสร็จแหม่ง
2. นางสาวจิตรา  ศรีสด
3. นางสาวภิรมย์ยา  ผาแพน
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
2. นายประเสริฐบุญญา  หลักหาญ
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิฬารัตน์  นวนสะอาด
2. นางสาวจุฑามาศ  อั้นเจริญ
3. นางสาวแพรวสุดา  ชาตัน
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
2. นายประเสริฐบุญญา  หลักหาญ