สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงดลยา  แสงตัน
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วะจีประศรี
 
1. นางสาวศิรินาถ  รัตพลที
2. นายสิทธิชัย  ภคภัทร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวประกายกาญจน์  พาจันทร์
2. นางสาวเตือนจิต  ภูไวย์
 
1. นายสิทธิชัย  ภคภัทร
2. นางสาวศิรินาถ  รัตพลที