สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทโสภา
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พลศิริ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงคัทลียา  แก้วบุญตา
2. เด็กหญิงภานุมาศ  สุขใจ
3. เด็กหญิงศิวพร  ละสุยะ
 
1. นางสาวสุพรรณี  วุฒิสาร
2. นางสาวชลดา  พิลาแสง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิราภา  ขานโฮง
 
1. นายมาวิน  วุฒิสาร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุภาวิดา  กรรณลา
 
1. นางฐิญาฌา  อะวันนา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นางสาวพัชนีย์  ก้อยทอง
 
1. นางฐิญาฌา  อะวันนา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงไพลิน  จันทร์แดง
 
1. นายคงศักดิ์  รีวงษ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวโสมวรรณ  ทองคำภา
 
1. นายคงศักดิ์  รีวงษ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงวรรวิภา  อุทธาประเสริฐ
2. เด็กหญิงวารัตดา  พรหมราช
 
1. นายประเสริฐบุญญา  หลักหาญ
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์