สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิชญบัณฑิต สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวชริญญา  รวดเร็ว
 
1. นางสาวพิกุล  อ่อนศรีไพร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 8 1. นางสาวสิรินยา  สิทธิคำ
 
1. นางสาวพิกุล  อ่อนศรีไพร
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. นางสาวชัชปาลี  ประทุมชัย
2. เด็กชายภาณุพันธ์  จันทร์หอม
3. นางสาวสุดารัตน์  อินทะปัญญา
 
1. นางสาวพิกุล  อ่อนศรีไพร
2. นางสาวเบญจวรรณ  อุ่นบุญเรือง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงนิรมล  นีระเสน
 
1. นางสาวจรรยาภรณ์  อยู่สอน
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิดาภา  บุญจิ๊ด
2. เด็กหญิงนันทนา  ศรีชานิล
3. นางสาวสุนิสา  ศรีภูธร
 
1. นางสาวจรรยาภรณ์  อยู่สอน
2. นางสาวสุภาพร  ดวงจันทร์ศรี
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวจุฑามาศ  สีดาพรม
2. นางสาวพิชญาพร  บุญชัย
3. เด็กชายสายธาร  พิมพ์ดีด
 
1. นางสาวจรรยาภรณ์  อยู่สอน
2. นางสาวสุภาพร  ดวงจันทร์ศรี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กชายคุณวุฒิ  นามศรี
2. เด็กชายธนวัฒน์  ชาบัวน้อย
 
1. นางสาวจรรยาภรณ์  อยู่สอน
2. นางสาวปานใจ  แรงโสม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นายกฤษดา  พลเสนา
2. นางสาวขนิษฐา  น้อยสุวรรณ
 
1. นางสาวจรรยาภรณ์  อยู่สอน
2. นางสาวสุภาพร  ดวงจันทร์ศรี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาววิจิตรา  คำคลี่
 
1. นางสาวจรรยาภรณ์  อยู่สอน
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.74 เงิน 5 1. นายคมสันต์  แคร์เคา
2. นายจิตรกร  สีมี
 
1. นางสาวกมลวัน  วิริยะกุล
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐริกา  บุญแย้ม
 
1. Mrs.Evangeline S.   Ilaga
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงมาริษา  สายทอง
 
1. นางสาวจันทพร  ปัญญา
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงพงษ์ลัดดา  ไชยวัน
2. เด็กหญิงสามิตา  เพ็งงาม
3. เด็กหญิงสุดาวัลย์  มาสุข
 
1. นางสาวพิกุล  อ่อนศรีไพร
2. นางสาวเบญจวรรณ  อุ่นบุญเรือง
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นายชัยยงค์  จันทะแสง
2. นางสาวทิวาพร  งิ้วลาย
3. นางสาวมณฑิญา  ภักดีอำนาจ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  อุ่นบุญเรือง
2. นางสาวพิกุล  อ่อนศรีไพร
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายรัชชานนท์  มาพล
2. นายศิวะ   วรรณพงษ์
 
1. นางสาวอนุสรา  รัตนภูมี
2. นางสาวกิติยา  ชัยรินทร์