สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิชญบัณฑิต สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 95.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเพ็ญพิชชา  คำเสน
 
1. นางสาวพิกุล  อ่อนศรีไพร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.5 ทอง 5 1. นางสาวอักษรสวรรค์  โคตรจันทร์
 
1. นางสาวพิกุล  อ่อนศรีไพร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.25 ทอง 11 1. เด็กหญิงมัธนันท์  อยู่ชู
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  อุ่นบุญเรือง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัณฐิกา  ศรีชานิล
2. นางสาวศิรินภา  ดุมา
 
1. นางสาวพิกุล  อ่อนศรีไพร
2. นางสาวเบญจวรรณ  อุ่นบุญเรือง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยพร  สุภานัส
 
1. นางสาวจรรยาภรณ์  อยู่สอน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงสรัลชนา  สีจันลา
 
1. นางสาวจรรยาภรณ์  อยู่สอน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญา  ชูลา
2. เด็กหญิงจิตตานันท์  พลอยอำ่ศรี
3. เด็กหญิงพรทิพย์  แสงเสน
 
1. นางสาวกฤตติกาล  อุประถา
2. นางสาวนงลักษณ์  สมภารสิงห์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 10 1. นางสาวจิราพร  ชาติดี
2. นางสาวนิตติยา  ไตรยันโพธิ์
3. นายปฏิภาณ  ชื่นตา
 
1. นางสาวนงลักษณ์  สมภารสิงห์
2. นางสาวกฤตติกาล  อุประถา
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงณิชารีย์  กดไธสง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พลนวล
3. เด็กหญิงสุทธิดา  อำนวยวัฒนกุล
 
1. นางสาวกฤตติกาล  อุประถา
2. นางสาวนงลักษณ์  สมภารสิงห์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. นางสาวธิดารัตน์  แทนไธสงค์
2. นายปรินทร  กลางแม
3. นางสาวสุทาทิพย์  ลุนหล้า
 
1. นางสาวสุธิดา  สุขาวาปี
2. นางสาวกนกวรรณ  ป้องกัน
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.2 ทอง 5 1. นางสาวณัฐพร  บุญมาก
2. นางสาววนิดา  จันทร์เทา
3. นางสาวศรัณย่า  ยิ่งเสมอ
 
1. นางสาวสุธิดา  สุขาวาปี
2. นางสาวกนกวรรณ  ป้องกัน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.98 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรวิภา  แถลงการณ์
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  กุลแก้ว
3. เด็กหญิงพรรณภษา  แก้วบัณฑิต
4. เด็กหญิงวันวิภา  โสมาบุตร
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองผล
 
1. นายสุรติ  จันทรสุริยะศักดิ์
2. นายสุทธิรักษ์  จันทร์บุญ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงศศิประภา  โง่นแก้ว
 
1. นายวุฒินันท์  สีหาราช
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.8 ทอง 4 1. นายสืบพงศ์  อำพะวา
 
1. นายวุฒินันท์  สีหาราช
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 7 1. นายชวพล  พลดอน
2. นางสาวเบญจวรรณ  บัวทองคำ
 
1. นายสุรติ  จันทรสุริยะศักดิ์
2. นายสุทธิรักษ์  จันทร์บุญ
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจริยา  เขียวขำ
2. นางสาวญนันทนิยา  ศรีบุญเรือง
3. นางสาวประกายฟ้า  ขันขวา
4. เด็กชายปรีชาพงษ์  สุระชน
5. นางสาวฟ้าใส  แสนศรีสม
6. นางสาวภัทรธิดา  ชมพูทิพย์
7. นางสาววรรณภา  ชุมพล
8. นางสาววันฟ้าใส  ลาควันตัง
9. นางสาวศุภนิดา  สวัสพันธ์
10. นางสาวสุขิตกุล  เขียวโน
11. นายสุเมธ  อุทาทิศ
12. นางสาวอภิชญา  ธรรมทรัพย์
13. นางสาวอังคณา  เครือศรี
14. นางสาวเปรมกมล  ศรีจุลโพธิ์
15. นางสาวไอลดา  ชื่นชม
 
1. นางสาวพัทธนันท์  สุวรรณแสง
2. นายอภิสิทธิ์  บุญมาตุ่น
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรนิชา  เอกทัศน์
2. เด็กชายสุทธิรักษ์  คงทวี
 
1. นางสาวฤดี  บุญประคม
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวณัฐชชา  วรรณกุล
2. นางสาวณีอร  กุลสา
 
1. นางสาวฤดี  บุญประคม
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายอนุวัช  สารีรัตน์
 
1. นายเฉลิมชาติ  เมธาวรพงศ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายชตินนท์  โชติรัตน์
 
1. นายเฉลิมชาติ  เมธาวรพงศ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายชุติกาญจน์  ชื่นชม
2. เด็กชายอารีญา  ชัยศรี
 
1. นายเฉลิมชาติ  เมธาวรพงศ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายทรงศักดิ์  ศรีแก้วนิล
 
1. นายเฉลิมชาติ  เมธาวรพงศ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติศักดิ์  โคตรนรินทร์
 
1. นายเฉลิมชาติ  เมธาวรพงศ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรพรรดิ  ศรีเทพ
2. นายชุติพนธ์  ศรีเชียงสา
3. นายธีรวัฒน์  ละดาดาษ
4. นายนิธิพงษ์  ศรีเทพ
 
1. นายคฑาวุฒิ  หร่ายกลาง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายสิทธิโชค  ศรีแก่บ้าน
 
1. นายคฑาวุฒิ  หร่ายกลาง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  นุนพนัสสัก
 
1. นายคฑาวุฒิ  หร่ายกลาง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรทัย  ชัยสมบัติ
 
1. นายคฑาวุฒิ  หร่ายกลาง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขนุนก้อน
 
1. นายคฑาวุฒิ  หร่ายกลาง
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตภาส  สาระโวหาร
2. นายกฤตเมธ  สาระโวหาร
3. นายกฤษณะ  ยืดยาว
4. นายชัยณรงค์  น้อยเรียง
5. นายชัยวัฒน์  ประสมพืช
6. เด็กชายธีรภัทร์  อาสนาทิพย์
7. เด็กชายปรเมษฐ์  แสงอ่อน
8. นายพัชรพล  น้อยคำ
9. นายมหิทธิ  มีพรสรวง
10. เด็กชายมีนทาดา  เจ็กภู่
11. นายรชานนท์  หงษ์ชัยภูมิ
12. นายวุฒินันท์  สิมมา
13. เด็กชายอนุวัฒน์  สงคราม
14. เด็กชายอภิชาติ  หันตุลา
15. เด็กชายอภิวัฒน์  บุษราคัม
16. นายอภิวัฒน์  ชาชุม
 
1. นายเปรมชัย  เยาวโภชน์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายลูกัส  ทัดเทียม
 
1. Mr.Gilberto  Ronquillo
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญชลี  เอกทัศน์
 
1. Mr.Gilberto  Ronquillo
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวสุขศิริ  ตรีชัย
 
1. นางสาวจันทพร  ปัญญา
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสิรวิชญ์  มะลิงาม
 
1. Mr.Gilberto  Ronquillo
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐริกา  บุญแย้ม
2. นางสาวปิยวรรณ  บุญแย้ม
 
1. นางสาวนันทิยา  หนันตะ
2. นางสาวจันทพร  ปัญญา
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภานุมาศ  ยังนิตย์
 
1. นางสาวนันทิยา  หนันตะ
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขนุนก้อน
2. เด็กหญิงวาเนสสามณี  แดร์เดา
 
1. นางสาวพิกุล  อ่อนศรีไพร
2. นางสาวเบญจวรรณ  อุ่นบุญเรือง
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง 7 1. เด็กชายธนาธร  ทวยจัด
2. เด็กชายธีภพ  พิลาชัย
 
1. นายจักรพงษ์  ทองสว่าง
2. นางสาวกิติยา  ชัยรินทร์
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภานุวิชญ์  คันทะพรม
2. นายศุภกิจต์  อุดมศรี
 
1. นายจักรพงษ์  ทองสว่าง
2. นางสาวกิติยา  ชัยรินทร์
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐิติพงษ์  โลขันธ์
2. เด็กหญิงยุพา  บุษราคัม
 
1. นายจักรพงษ์  ทองสว่าง
2. นางสาวกิติยา  ชัยรินทร์
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วิงสันเทียะ
2. เด็กชายลภัส  ทองโกฏิ
 
1. นายจักรพงษ์  ทองสว่าง
2. นางสาวกิติยา  ชัยรินทร์
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายพงศกร  สีโมรส
2. เด็กชายศุกณัฐ  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวอนุสรา  รัตนภูมี
2. นางสาวกิติยา  ชัยรินทร์
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง 4 1. นายศุภกร  โททวง
2. นายสุทิวัต  เดชเถร
 
1. นางสาวกิติยา  ชัยรินทร์
2. นายจักรพงษ์  ทองสว่าง
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายณัฐวุฒิ  สุกใส
2. นายนนทการณ์  เจนชัย
3. นายอดิเทพ   ชินบุตร
 
1. นายวุฒินันท์  สีหาราช
2. นายสุรติ  จันทรสุริยะศักดิ์
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกร  ไกรยะราช
2. เด็กชายภัทรชระ  มาสุ่ม
3. เด็กชายอนิรุต  แสนหาญ
 
1. นายสุทธิรักษ์  จันทร์บุญ
2. นายวุฒินันท์  สีหาราช
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลณัฐ  อินทอง
2. นางสาวชลธิชา  สุิงห์ตุ้ย
3. นางสาวเจนจิรา  ลาวิชัย
 
1. นายสุทธิรักษ์  จันทร์บุญ
2. นายวุฒินันท์  สีหาราช
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุติมา  มังกรเจริญกุล
2. เด็กชายภูมินทร์  คำสิงห์
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ชาชุม
 
1. นายวุฒินันท์  สีหาราช
2. นายสุทธิรักษ์  จันทร์บุญ