สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวไอรัชดา  สีแสง
 
1. นางสุประวีณ์  แก้วดวง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79 เงิน 11 1. นางสาวศิริวรรณ  สืบศิริ
 
1. นางประภาพรรณ  คำเฮ้า
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.25 ทอง 11 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  ห้วยไทสงค์
 
1. นางประภาพรรณ  คำเฮ้า
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงรัชนีกร   มูลก้อม
2. เด็กหญิงอัจฉรา  โสภาพล
 
1. นางสุประวีณ์  แก้วดวง
2. นางสาวประภาพรรณ  คำเฮ้า
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรทิพย์  พึ่งเจริญ
2. นางสาวศานตมล  อินทองขาว
3. นางสาวสุกัญญา  เสือแก้ว
 
1. นางสาวจีระวัฒน์  เทียนศรี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์เทศ
2. เด็กหญิงอัจฉรา  โสภาพล
 
1. นายสถาพร  ทรัพย์สมบัติ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงนฤพรรณ  ช่างการ
 
1. นางสาวจีระวัฒน์  เทียนศรี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสุปัญญา  วงหาจักร
 
1. นางสาวจีระวัฒน์  เทียนศรี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอังคณา  บุญชู
 
1. นางเกษมะณี  ลาปะ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 8 1. นายวัชระ  ศรีพานิช
 
1. นางเกษมะณี  ลาปะ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อาทร
2. เด็กชายเสริมเกียรติ  จันทะ
 
1. นายวันชัย  ศรีสุทัศน์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 12 1. นางสาวดวงตะวัน  เซาะจอหอ
2. นายอภิวัฒน์  สระพรม
 
1. นายวันชัย  ศรีสุทัศน์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุภาภัค  คูณแก้ว
 
1. นายสรายุทธ  พลากุล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจำปี  ตาลชัยภูมิ
 
1. นายสรายุทธ  พลากุล
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายอดิศร  บุญวิจิตร
 
1. นายสรายุทธ  พลากุล
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นายไกรวิน  ลาดบัวขาว
 
1. นายสรายุทธ  พลากุล
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีวัฒนา
 
1. นายสรายุทธ  พลากุล
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววาทินี  พั่วโพธิ์
 
1. นายสรายุทธ  พลากุล
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงยุพิน  จูมพาลา
2. เด็กหญิงอริศรา  วัยศรีแสง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  โกมุทพงษ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายตรงจิต  เทพโภชน์
 
1. นายสรายุทธ์  พลากุล
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติภูมิ  แก้วคำมี
 
1. นายสรายุทธ  พลากุล
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายทศพล  ดวงหล้าเสิศ
2. เด็กชายอนุชา  นามตะ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  พิทักษ์พงษ์
 
1. นายสรายุทธ  พลากุล
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอนันท์  สิงห์เหล่าแถม
 
1. นายสรายุทธ  พลากุล
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงวิระดา  วิริยะพันธ์
 
1. นายสรายุทธ  พลากุล
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวเบญจมาศ  ภารสงวน
 
1. นายสรายุทธ  พลากุล
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอนันต์  สิงเหล่าแถม
 
1. นางสาวจีระวัฒน์  เทียนศรี
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิระดา  วิริยะพันธ์
 
1. นางสาวจีระวัฒน์  เทียนศรี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอนันต์  สิงเหล่าแถม
 
1. นางสาวจีระวัฒน์  เทียนศรี
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิระดา  วิริยะพันธ์
 
1. นางสาวจีระวัฒน์  เทียนศรี
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตติกร  สร่างโศก
2. นายสุปัญญา   วงหาจักร
 
1. นายวันชัย   ศรีสุทัศน์
2. นางสาวอรวรรณ   พวงกันยา
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปล้องยาง
 
1. นางสาววัชรินทร์พร  จันมณี
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นางสาวหัตถยา  สายสอาด
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เมฆวิลัย
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงคุณัญญา  ภูมิพะนา
2. เด็กหญิงอารียา  เจือจันทร์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ภูมิพะนา
 
1. นางสุประวีณ์  แก้วดวง
2. นางประภาพรรณ  คำเฮ้า
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจักรกฤษณ์  พิทักษ์พงษ์
2. นายธนพร  พิลมจิตร
3. นางสาวนภาพร  ห้วยไทสงค์
 
1. นางสุประวีณ์  แก้วดวง
2. นางประภาพรรณ  คำเฮ้า
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิราวัฒน์  กาวนอก
2. เด็กหญิงจุฑามาส  จันทร์เทศ
 
1. นางสาววัชรินทร์พร  จันมณี
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสมเพชร  ศรีอามาตร
 
1. นางสาววัชราภรณ์  เมฆวิลัย
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปทุมวดี  โยวะ
2. เด็กชายอนันต์  สิงเหล่าแถม
 
1. นางสาวจีระวัฒน์  เทียนศรี
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวทัญญู  ดีศรีคอล
 
1. นางสาวจีระวัฒน์  เทียนศรี
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายณัฐวุฒิ  คงแสนคำ
 
1. นายสถาพร  ทรัพย์สมบัติ
 
40 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายอดิศักดิ์  จงจิตกลาง
 
1. นางสาวจีระวัฒน์  เทียนศรี
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กชายคเนศวร  พลศักดิ์ขวา
2. เด็กหญิงเกษแก้ว  เสน่ห์
 
1. นางสาวนภาพร  สิทธิจันทร์
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นางสาวสุนิสา  สำโรงพล
2. นายเฉลิมเกียรติ  ขวากุดแข้
 
1. นางสาวนภาพร  สิทธิจันทร์
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงประภัทตรา  คำจันดา
2. เด็กหญิงวารุณี  แก้วคำมี
3. เด็กหญิงวาสนา  ปะวะลัง
4. เด็กชายศราวุธ  กรรณลา
5. เด็กหญิงสุภาพร  หาญพล
6. เด็กหญิงเจนจิรา  พันรักษ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  พวงกันยา
2. นางสุประวีณ์  แก้วดวง
3. นางประภาพรรณ  คำเฮ้า
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88.5 ทอง 5 1. นางสาวจันทร์ธิมา  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวทิพพานัน  ศรีหงษา
3. นายวัชระ  ศรีพานิณ
4. นางสาวสุนิตา  เฮียงหล้า
5. นางสาวอมร  โพชะราช
6. นายไกรธิน  ลาดบัวขาว
 
1. นางประภาพรรณ  คำเฮ้า
2. นางสุประวีณ์  แก้วดวง
3. นางสาวอรวรรณ  พวงกันยา
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 75.4 เงิน 7 1. นายวทัญญู  ตรีศรีคอล
2. นางสาวสัณฤห์ทัย  เสาแพง
3. นายสุปัญญา  วงหาจักร
 
1. นางสาวนงลักษณ์  โกมุทพงษ์
2. นายอภิสิทธิ์  ภูระวงศ์์